Base description which applies to whole site

7.5 Topinkomens

Bezoldiging

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)1

Aard van de functie2

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienst

verband in het boekjaar

(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienst

verband (in FTE)

Interim3

Motiveringoverschrijding norm (indien van toepassing)

Examencommissie Certificaatloodsen

Geen1

                   

Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Geen1

                   

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuursvoorzitter

Bestuurder

D.J.M. Corbey

€ 43.200

0

0

 

0,2

Nee

De functionarissen van de NEa overschrijden de norm van 2015 (leden 178.000 x 0,05 = 8.900, voorzitter 178.000 x 0,2 = 35.600), maar vallen onder het overgangsrecht.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

E.F. van Galen

€ 11.500

0

0

   

0,05

Nee

De functionarissen van de NEa overschrijden de norm van 2015 (leden 178.000 x 0,05 = 8.900, voorzitter 178.000 x 0,2 = 35.600), maar vallen onder het overgangsrecht.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

C. de Visser

€ 11.500

0

0

   

0,05

Nee

De functionarissen van de NEa overschrijden de norm van 2015 (leden 178.000 x 0,05 = 8.900, voorzitter 178.000 x 0,2 = 35.600), maar vallen onder het overgangsrecht.

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

A.B.M. Hoff

€ 11.500

0

0

   

0,05

Nee

De functionarissen van de NEa overschrijden de norm van 2015 (leden 178.000 x 0,05 = 8.900, voorzitter 178.000 x 0,2 = 35.600), maar vallen onder het overgangsrecht.

1

Bij de ZBO’s Examencommissie Certificaatloodsen en Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 is geen sprake van leidinggevenden, noch van ondergeschikten. Er is geen instelling waar de functie wordt bekleed. De betrokkenen hebben geen inkomen volgens de definitie van bezoldiging zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens. (Het betreft hier personen – vaak inmiddels met pensioen – die door de Minister van IenM zijn aangewezen om op te letten tijdens examens).

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)1

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim2

Motiveringoverschrijding norm

                   
                   

Er zijn bij IenM in 2015 geen overige functionarissen in dienst geweest van wie de bezoldiging de norm overschrijdt.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Aard van de Functie1

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim 2

Motivering overschrijding norm(indien van toepassing)

                 
                 

Er zijn bij IenM geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband geweest aan Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim 1

Motivering overschrijding norm

             

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Licence