Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 11 Waterkwantiteit

Titel (en vindplaats)

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwantiteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

2014

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Effectenonderzoek ex post evaluatie van enkele Onderdelen vd waterwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–336.html

2014

 

ILT rapportage Derde toets primaire waterkeringen

 
 

2006–2011 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-141517

2011

 

Verlengde derde toets primaire waterkeringen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2014

 

Toetsing van de basiskustlijn http://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/kustlijnkaart.aspx

2015

 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie

 
 

Waterschapswet verkiezingsstelsel https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31142–51.html

2014

 

Evaluatie structuurvisie Waddenzee https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

MIRT onderzoeken in het kader van Deltabeslissingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-4.html

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

2014

 

Nationaal waterplan 2016–2021 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2015

     

3. Overig onderzoek

Water in beeld (jaarlijks) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–338.html

2015

 

PBL Leefomgevingsbalans http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/

2014

 

Voortgangsrapportages Grote ProjectenRegeling:

 
 

Ruimte voor de Rivier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-603506 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30080–75.html

2015

 

Zandmaas en Grensmaas https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–232.html

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–229.html

2015

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698–23.html

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698–21.html

2015

 

Monitor Infrastructuur en Ruimte https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–60.html

2014

 

Project Veiligheid Nederland in kaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–335.html

2015

     

Toelichting

   

De beleidsdoorlichting waterkwantiteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254 beschrijft in bijlage 2 de uitgevoerde evaluaties op beleid.

     

Artikel 12 Waterkwaliteit

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en

   

doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwaliteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–16.html

2015

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Eindrapport visitatiecomm. Waterketen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–28.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Maatregelen en kosten Uitvoering Kaderrichtlijn

 
 

Mariene strategie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641931

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

2014

 

Nationaal waterplan 2016–2021 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Water in beeld (jaarlijks)

2014

 

EC toestand zwemwater (jlks)

2014

 

Tarieftoezicht drinkwater https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–344.html

2015

 

Monitor Infrastructuur en Ruimte https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–60.html

2014

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–343.html

2015

 

Advies gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en toegestane eigen vermogen 2016–2017

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–342.html

2015

     
 

De beleidsdoorlichting waterkwaliteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–16.html beschrijft in bijlage 1 onder meer de uitgevoerde evaluaties op beleid.

 
     

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Ruimtelijke Ontwikkeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256

2014

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Kadaster https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-B.html

2015

 

IBO Opgavegericht werken bij infrastructurele planning

 
 

http://www.rijksbegroting.nl/system/files/10/taakopdracht-ibo-

 
 

opgavegericht-werken-bij-infrastructurele-planning.pdf

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Structuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32598–21.html

2015

 

Structuurvisie ondergrond https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136–13.html

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Gezondheid en Veiligheid in de Omg.wet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118–18.html

2015

 

Geluid, bodem, ammoniak en veehouderij https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28663–64.html 2015

 
 

Bestuursakkoord omgevingswet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118–19.html

2015

 

Kabinetsvisie grondbeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27581–53.html

2015

 

Evaluaties crisis en herstelwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127–211.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

SVIR en nationale belangen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–63.html

2015

 

PBL monitor SVIR https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–60.html

2014

 

Voortgangsrapportage crises en herstelwet

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127–214.html

2016

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

2016

     

Toelichting

   

De beleidsdoorlichting ruimtelijke ontwikkeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256 beschrijft in de literatuurlijst de uitgevoerde evaluaties op beleid. De evaluatie besluit en regeling financiele bepalingen bodemsanering is ultimo 2015 nog niet afgerond.

     

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Wegen en verkeersveiligheid (Leefomgeving) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–3.html2012

 
     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

IBO beheer en onderhoud http://www.rijksbegroting.nl/system/files/12/2012ibobeheerenonderhoudrapport.pdf

2012

 

Verslag over de wijze waarop de Tracewet is toegepast

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-69.html

2014

 

Monitoring en evaluatie «Beter benutten» https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684

2013

 

Landelijk overzicht resultaten eerste programma Beter Benutten

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620815

2015

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–379.html

2013

 

Evaluatie Alcoholslotprogramma https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–430.html

2014

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Voortgangsrapportage over tracewetplichtige projecten

 
 

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/financien/tracewetprojecten_vgr/

2015

 

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten

 
 

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/

2014

 

Afsprakenlijst bestuurlijke overleggen MIRT https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620811

2015

 

Afsprakenkader MIRT Sloterdijk https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620814

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Update nationale markt en capaciteitsanalyse https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264683

2013

 

Maatregelen verkeersveiligheid SWOV prognoses

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–478.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Mobiliteitsbeeld 2015 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–213

2015

 

Mobiliteitsbalans 2013 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–206.html

2013

 

Evaluatie toezicht ZBO’s IenM https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268–130.html

2015

 

Tweede Publieksrapportage rijkswegennet

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-A-7.html

2015

 

Eerste Publieksrapportage rijkswegennet

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-64.html

2015

 

Maatregelen verkeersveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–369.html

2013

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–29

2015

     

Artikel 15 Openbaar Vervoer

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Regionaal openbaar vervoer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

2014

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie sociale veiligheid regionaal openbaar vervoer

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642–64.html

2015

 

Tussentijdse Evaluatie taxiwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-511495

2015

 

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

2013

 

Beleidsevaluatie maximumtarieven taxivervoer

2016

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

Voortgangsrapportage over tracewetplichtige projecten

 
 

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/financien/tracewetprojecten_vgr/

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Stand van zaken Lange Termijn Spoor Agenda

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–611.html

2015

 

Ruimte voor de fiets https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

2012

     

3. Overig onderzoek

   
 

Voortgang aanpak sociale veiligheid ov https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642–65.html

2015

 

Mobiliteitsbeeld 2015 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–213

2015

     

Toelichting

   

De beleidsdoorlichting openbaar vervoer b https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259 beschrijft in hoofdstuk 5 eerder uitgevoerde evaluaties en methodiek. De beleidsevaluatie maximumtarieven taxivervoer wordt in 2016 afgerond zoals aangeduid in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–88.

     

Artikel 16 Spoor

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

   
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Tweede Kader-Nota Railveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-70830

2010

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32707–16.html

2012

 

Tussentijdse evaluatie derde Kadernota railveiligheid

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-636686

2015

     
 

Evaluatie HSL Zuid groot project

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

   
 

Goedkeuringsbeslissing corridor R’dam-Genua https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-291747

2013

 

MKBA en reviews ERTMS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–17

2015

 

PHS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404–74.html

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Derde kadernota Railveiligheid 2010

 
 

ERTMS groot project https://zoek.

2014

 

HSL Zuid geluidaanpak https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026–474.html

2015

 

Evaluatie besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing bij de projecten

 
 

OV SAAL KT cluster C en Doorstroomstation Utrecht

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–630.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Externe en infrastructuurkosten van verkeer. Een overzicht voor Nederland in 2010

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-344768

2014

 

Stand van zaken van de spoorbudgetten voor beheer, onderhoud en vervanging

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–637.html

2015

 

Stand van zaken grote stationsprojecten

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–624.html

2015

 

Benchmark en halfjaarverantwoording NS

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–617.html

2015

 

Eerste voortgangsrapportage LTSA-2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–611.html

2015

 

Derde voortgangsrapportage ERTMS groot project

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–36.html

2015

 

Ten-T projecten http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/netherlands

2015

 

Verwerking herijkte goederenprognoses PHS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-310658

2014

 

Belangrijke ontwikkelingen corridor Rhine-Alpine en Rotterdam-Lyon https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-33-508.html

2015

 

Fyra https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33678–14.html

2015

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–29

2015

 

HSL Zuid 37e voortgangsrapportage https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026–481.html

2015

     

Toelichting:

   

De evaluatie HSL zuid is vertraagd door het gewenste wachten in verband met de oplevering van het Fyra rapport.

     

Artikel 17 Luchtvaart

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

   
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Beleidsevaluatie geluidsisolatiebudget schiphol

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959–140.html

2013

 

De luchtvaart in het EU-Emissiehandelssysteem,

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-419.html

2012

 

Evaluatie Wet Luchtvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33231–1.html 012

2012

 

Evaluatie convenant Vogelaanvaringen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286–778.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

Luchthavenbesluit Lelystad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–202.html

2014

     
 

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Luchtruimvisie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–114.html

2012

 

Gebruiksprognose schiphol 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–221.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Voortgang luchtruimvisie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–322.html

2015

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–29

2015

 

Wettelijke evaluatie ZBO LVNL 2005–2012

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–230.html

2015

     

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

Plan van aanpak https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–15.html

2015

Scheepvaart en Havens

(Nota Zeehavens) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–2.html

2012

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie van het zeevaartbeleid 2008–2013 (2014)

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–67.html

2014

 

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–67.html

2014

     
 

Voortgangsrapportage beleidsbrief Binnenvaart (2009)

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523–38.html

2009

 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Beheer en Onderhoud (2012)

 
 

http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/beleidsonderzoek/overzicht-afgeronde-ibos#j2015

2012

 

Rapport brede heroverwegingen Mobiliteit en Water (2010)

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/evaluaties-van-beleid/documenten/rapporten/2010/04/01/3-mobiliteit-en-water

2010

 

Tussentijdse evaluatie voortgang en uitvoering PMR

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691–126.html

2016

 

Evaluatie Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen (2008)

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

KBA Volkeraksluizen

2013

 

KBA Twentekanalen

2013

 

CPB: second opinion KBA Zeetoegang Ijmond

2012

 

Voorkeursbesluiten MIRT

2014

 

MIRT 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-581916

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid

   
 

Rijksbrede maritieme strategie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–70.html

2015

 

Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–79.html

2015

 

Rapportage containerhoogtemetingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–63.html

2014

 

Markttransparantie Binnenvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523–80.html

2013

 

Evaluatie 1ste 2 tranches subsidieregeling Quick wins binnenvaart

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XII-47

2010

 

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362–240.html

2015

 

Evaluatie onderzoeksraad voor veiligheid

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32008–2.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en de transport

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–29

2015

 

Balans van de topsectoren 2014 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-509870

2015

     

Toelichting

   

Link naar de voorkeursbesluiten MIRT en voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/

De evaluatie netwerk vaarwegen wordt meegenomen in de doorlichting van het kernnetwerk Topsector logistiek.

     

Artikel 19 Klimaat

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

   
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Beleidsevaluatie Clean Development Mechanism

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-346237

2014

 

Kabinetsaanpak klimaatbeleid op weg naar 2020

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813–118.html

2015

 

IBO CO-2 reductie

 
 

http://www.rijksbegroting.nl/system/files/10/taakopdracht-ibo-kostenefficientie-co2-reductie-maatregelen.pdf

2016

     
 

CE Delft/Ecorys:rapport Belastingen op energieproducten, electra en CO2

2011

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740–8.html

 
 

KPLUSV: evaluatie klimaat Akkoorden 2012

 
 

Lokale klimaatinitiatieven

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-540033.html

 
 

ECN: evaluatie besluit Emissie eisen middelgrote stookinstallaties

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

 
 

MIA/VAMIL

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752–5.html

 
 

Agentschapsevaluatie NEa

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

CO2 emissie reductiemaatRegelen (kosteneffectief Klimaatbeleid naar 2050)

2012

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-169274

 
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid En doelmatigheid

EU doelen klimaat en energie 2030: impact op Nederland

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33858–28.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Kabinetsreactie op parlemenTair onderzoek kosten en effecten klimaat en energiebeleid

2012

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813–52.html

 
 

Voortgang klimaatbeleid in De balans voor de leefomgeVing

2014

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253–32.html

 
     

Artikel 20 Lucht en Geluid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

   

Geluid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–17.html

2016-

     

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Milieueffecten invoering activiteitenbesluit

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383–237.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

Monitoring en verlenging NSL https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-G.html

2015

 

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-629857

PBL Leefomgevingsbalans

 
 

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/

2014

     

Artikel 21 Duurzaamheid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting Duurzaamheid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

2014

1b Ander ex post onderzoek naar

   

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Ex post beleidsevaluatie duurzaam inkopen

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Ex ante evaluatie circulaire Economie (incl consumenten-Beleid en VANG)

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 
     
     

3. Overig onderzoek

PB ea: monitor duurzaam Nederland 2014 http://www.monitorduurzaamnederland.nl/

2014

 

Voortgangsrapportage VANG (oa OESO rapport milieu)

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872–202.html

 
     

Toelichting

   

De beleidsdoorlichting duurzaamheid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260) benoemt in bijlage 2 de gebruikte bronnen.

     

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

Externe veiligheid en risico’s(besluit externe veiligheid Inrichtingen)

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–4.html

 
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Bureau KLB evaluatie Reach

2012

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

actualisatie MKBA Asbestdaken https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-514238

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid En doelmatigheid

Bepalen aanvaardbaarheid Oplossen niet aanvaardbare En preventie tegen nieuwe Risicovolle situaties 2012

 
     

3. Overig onderzoek

2e Vijfjaarlijkse evaluatie Resultaten beleid prioritaire Stoffen

2016

 

Vierjaarlijkse wettelijke Evaluatie Commissie Genetische Modificatie

2016

 

Quick scan BRZO bedrijven

2012

 

Evaluatie BRZO (RUD)structuur

2014

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

 
 

Steekproef

2011

 

Van Seveso 2 naar Seveso 3 Review

2012

 

Evaluatie Reachverordening in Nederland

2011

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-369.html

 
 

Voortgang Reach https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-588.html

2014

 

Tussentijdse evaluatie omgaan Met risico’s van nanotechnologie 2015

2016

 

Vierjaarlijkse evaluatie NatioNale aanpak Milieu en Gezondheid

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–27.html

 
 

Evaluatie activiteitenbesluit

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-K.html

 
 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

2015

 

Evaluatie TNS regeling

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-478157.html

 
     

Artikel 23 meteorologie, seismologie en aardobservatie

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

 

2018

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie wetenschappelijk ruimteonderzoek in Nederland 2006–2011 https://www.knaw.nl/nl/actueel/...ruimteonderzoek.../20111027.pdf

2011

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en Doelmatigheid

Belang Eurometsat satellieten voor KNMI

2012

     
 

Toekomstige positionering KNMI https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379–8.html

2013

     

3. Overig onderzoek

   
 

Verkenning toekomst KNMI En heroverweging wet KNMI

2013

     

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

   

(keuzes in het handhavings- en toezichtbeleid die door ILT kunnen worden gemaakt)

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

   

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Publicitair jaarverslag

2014(jaarlijks)

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

Meerjarenplan ILT

2014

     

Artikel 25 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

   

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 15)

   
     

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

   

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 11)

   
Licence