Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Budgettaire gevolgen

Tabel 98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen

59.313

42.548

23.605

46.404

– 22.799

Uitgaven

47.615

51.512

60.050

39.442

27.550

46.326

– 18.776

               

Subsidies

10

8

275

244

191

0

191

               

Opdrachten

14.084

11.042

18.218

14.271

9.186

25.721

– 16.535

Handhaving

1.117

454

589

851

724

15.260

– 14.536

Opdrachten overig

12.967

10.588

17.629

13.420

8.462

10.461

– 1.999

               

Bekostiging

3.935

2.490

2.626

2.260

3.295

2.825

470

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.935

2.490

2.626

2.260

3.295

2.825

470

               

Bijdrage aan medeoverheden

5.005

5.349

5.484

5.633

0

0

0

Verzameluitkering SZW

5.005

5.349

5.484

5.633

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

22.593

30.822

31.758

15.352

13.086

15.580

– 2.494

Inspectie Werk en Inkomen

9.652

10.100

9.715

0

0

0

0

Agentschap SZW

12.778

20.616

21.934

14.898

12.694

15.077

– 2.383

Rijksdienst Ondernemend Nederland

163

106

109

454

392

503

– 111

Agentschap Dienst Regelingen

0

0

0

0

               

Bijdrage aan andere begrotingen

1.988

1.801

1.689

1.682

1.792

2.200

– 408

               

Ontvangsten

0

2.470

25.812

9.779

438

0

438

A. Subsidies

Toelichting

Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan het Landelijk platform GGZ en aan de VNG voor de Gezamenlijke BackOffice Inkomensvoorzieningen.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 15,3 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 9,5 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op andere artikelen, het Inlichtingenbureau, de SVB en de apparaatsuitgaven op artikel 96. Daarnaast is € 4,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds ten behoeve van Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en het Kennisplatform naleving. Van het resulterende budget (€ 1,5 miljoen) is € 0,8 miljoen niet uitgegeven.

B2. Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor overige opdrachten is € 2,0 miljoen lager dan begroot. Gedurende de begrotingsuitvoering is € 0,4 miljoen overgeboekt naar andere departementen ter medefinanciering van overkoepelende projecten. De resterende lagere uitgaven treden op bij de uitvoering van het programma doelstelling 3 van het ESF en de overige opdrachten.

C. Bekostiging

De gerealiseerde uitgaven van de RCN-unit sociale zaken zijn € 0,47 miljoen hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn volledig toe te schrijven aan de uitvoeringskosten in verband met de invoering van de Kinderbijslag Caribisch Nederland.

D. Bijdrage aan medeoverheden

In een Verzameluitkering worden per ministerie alle financieel geringe overdrachten (beleidsthema's) aan een medeoverheid opgenomen. Alle bedragen waarvoor een budget beschikbaar is dat onder het grensbedrag (gesteld op maximaal € 10 miljoen) ligt, moeten in de verzameluitkering worden opgenomen. De Financiële-verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de verzameluitkering. Met de verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk en de medeoverheden te beperken.

In 2015 heeft het Ministerie van SZW de bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding vanuit het Handhavingsbudget overgeboekt naar het Gemeentefonds. De Verzameluitkering SZW is daarom nihil.

E. Bijdrage aan agentschappen

E1. Agentschap SZW

De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 2,4 miljoen lager dan begroot. In de uitvoeringskosten van de sectorplannen is een kasschuif van € 1,2 miljoen verwerkt van 2015 naar 2017. Een bedrag van € 0,9 miljoen is overgeboekt naar het apparaatsartikel 96 voor de salariskosten van het interne projectteam van de sectorplannen.Ten slotte zijn de uitvoeringskosten van het Europees Globaliseringsfonds € 0,3 miljoen lager dan begroot omdat er in 2015 geen nieuwe projectaanvragen zijn ingediend.

E2. Rijksdienst ondernemend Nederland

De Rijksdienst ondernemend Nederland is een samenvoeging van de agentschappen NL en de Dienst Regelingen. De certificering betaalaanvragen Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de borgstellingsregeling zijn € 0,1 miljoen lager dan het samengevoegde budget van deze twee agentschappen.

F. Bijdrage aan andere begrotingen

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 0,4 miljoen lager dan begroot. De controle van de ESF-projecten voor het jaar 2015 en 2016 mogen van de auditautoriteit ESF gecombineerd worden uitgevoerd wat leidt tot lagere uitgaven.

G. Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen van te hoog betaalde voorschotten subsidies, handhaving en uitvoeringskosten Agentschap SZW.

Licence