Base description which applies to whole site

10. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(bedragen x € 1.000)
 

Activa

31-12-2015

31-12-2014

 

Passiva

31-12-2015

31-12-2014

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

31.329.747

32.625.667

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.898.953

1.919.494

3)

Liquide middelen

0

0

       

4)

Rekening-courant RHB

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

29.374.789

30.719.656

5)

Begrotingsreserves

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

4.532

34.154

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

60.538

20.671

8)

Kas-transactieverschillen

0

0

       
 

Subtotaal

31.334.280

32.659.821

 

Subtotaal

31.334.280

32.659.821

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra comptabele vorderingen

156.652

106.898

10a)

Tegenrekening extra comptabele vorderingen

156.652

106.898

11a)

Tegenrekening extra comptabele schulden

0

0

11)

Extra comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

13.789.423

18.212.905

12a)

Tegenrekening voorschotten

13.789.423

18.212.905

13a)

Tegenrekening Garantieverplichtingen

234

572

13)

Garantieverplichtingen

234

572

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

617.278

6.191.717

14)

Openstaande verplichtingen

617.278

6.191.717

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Totaal

45.897.867

57.171.913

 

Totaal

45.897.867

57.171.913

TOELICHTING BIJ DE SALDIBALANS

Het intracomptabele deel van de saldibalans (financiële posten 1 t/m 8) bevat het resultaat van de financiële transacties in de departementale administratie die een directe relatie hebben met de kasstromen. Deze kasstromen worden via de rekening-courant met het Ministerie van Financiën bijgehouden.

Het extracomptabele deel bevat het saldo van de overige rekeningen die met sluitrekeningen in evenwicht worden gehouden.

De cijfers in de saldibalans zijn vermeld in duizendtallen en afgerond naar boven. Hierdoor kunnen bij het subtotaal en het totaal afrondingsverschillen optreden.

Ad 1 en 2 Begrotingsuitgaven ten laste en – ontvangsten ten gunste van de begroting.

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde begrotingsuitgaven en – ontvangsten opgenomen.

Ad 3 Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo van de banken en de contante gelden.

Het Ministerie van SZW heeft geen contante gelden en geen saldo op haar bankrekeningen.

Ad 4 en 4a Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag per 31 december 2015 is in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

Ad 5 en 5a Begrotingsreserves

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die op een afzonderlijke rekening courant bij het Ministerie van Financiën wordt aangehouden. Het Ministerie van SZW heeft geen begrotingsreserves.

Ad 6 Uitgaven buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de uitgaven waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

 

Openstaand ultimo 2015

Europese gelden

3.511

Apparaatskosten AGSZW

734

Omzetbelasting op vorderingen

108

Diversen

178

Totaal uitgaven buiten begrotingsverband

4.532

Ad 7 Ontvangsten buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de ontvangsten waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

 

Openstaand ultimo 2015

Europese gelden

50.363

Frictiekosten RWI

3.345

Afdracht sociale verzekeringspremies

3.292

Afdracht loonheffing

3.398

Diversen

139

Totaal ontvangsten buiten begrotingsverband

60.538

Ad 8 Kas-transactieverschillen

Op deze post worden bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk per kas zijn uitgegeven en ontvangen. Het Ministerie van SZW heeft geen kas-transactieverschillen.

Ad 9 en 9a Openstaande rechten

Openstaande rechten zijn vorderingen die niet voortkomen uit met derden te verrekenen begrotingsuitgaven, maar die op andere wijze zijn ontstaan. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd of op grond van doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen. Beide doen zich bij het Ministerie van SZW niet voor.

Ad 10 en 10a Extracomptabele vorderingen

Extracomptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Vorderingen
 

Ministerie

Agentschap SZW

CJIB

DUO

Openstaand ultimo 2015

 

17.411

675

72.300

66.266

156.652

Vorderingen naar ouderdom

Ministerie

Agentschap SZW

CJIB

DUO

Openstaand ultimo 2015

t/m 2012

5.103

639

34.936

34

40.711

2013

64

0

14.023

57

14.144

2014

20

0

10.904

53

10.977

2015

12.224

36

12.437

66

24.763

 

17.411

675

72.300

210

90.596

Vorderingen naar opeisbaarheid
 

Ministerie

Agentschap SZW

CJIB

DUO

Openstaand ultimo 2015

Direct opeisbaar

12.391

675

17.643

210

30.919

Op termijn opeisbaar

5.019

0

54.656

0

59.676

Geconditioneerde vorderingen

0

0

0

66.056

66.056

 

17.411

675

72.300

66.266

156.652

Onderstaand wordt per organisatie een toelichting gegeven.

Ministerie

Van de openstaande vorderingen is een bedrag van € 13 miljoen toe te wijzen aan niet-bestuurlijke boetes. In dit bedrag is een vordering van € 12,1 miljoen opgenomen ten name van de SVB Nederlandse Antillen met betrekking tot boedelscheiding.

De door de Inspectie SZW opgelegde openstaande bestuurlijke boetes in 2006 of eerdere jaren tellen op tot € 4,4 miljoen. Dit bedrag is inclusief de aan de debiteuren in rekening gebrachte invorderingskosten. De inning van de bestuurlijke boetes die na 2006 zijn opgelegd wordt door het CJIB verricht.

Agentschap SZW

Alle openstaande vorderingen bij AGSZW hebben betrekking op subsidies.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Deze vorderingen bestaan uit de door de Inspectie SZW opgelegde boetes vanaf 2007. Van de totaal openstaande vorderingen per ultimo 2015 is een bedrag van € 34,9 miljoen voorlopig buiten invordering gesteld. Hiervan kunnen de boetes WAV met een bedrag van € 27,8 miljoen worden aangemerkt als grootste groep bestuurlijke boetes.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO voert de administratie uit voor de directie Samenleving en Integratie ten behoeve van de Wet Inburgering.

Het openstaande bedrag van € 66,3 miljoen bestaat voor € 66,1 miljoen uit leningen en € 0,2 miljoen uit openstaande aflossingstermijnen. De vorderingen bij DUO betreffen de openstaande aflossingstermijnen welke aan de leningen onttrokken zijn.

Ad 11 en 11a Extracomptabele schulden

Extracomptabele schulden zijn schulden die zijn voortgekomen uit ontvangsten ten gunste van de begroting. Het Ministerie van SZW heeft geen extracomptabele schulden.

Ad 12 en 12a Voorschotten

Onder de post voorschotten zijn per saldo de bedragen opgenomen die aan derden zijn betaald, vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Voorschotten
 

Ministerie

Agentschap SZW

Openstaand ultimo 2015

 

13.585.840

203.583

13.789.423

In de saldibalans van SZW zijn geen voorschotten opgenomen met betrekking tot de toeslagregelingen (kinderopvangtoeslag en wet kindgebonden budget), deze voorschotten zijn verantwoord in de saldibalans van het Ministerie van Financiën. De uitgaven die hiermee samenhangen zijn verantwoord onder de post uitgaven van artikel 7 en 10.

Ministerie

In de onderstaande specificaties worden de openstaande voorschotten van het Ministerie verantwoord naar ouderdom en artikel.

Voorschotten naar ouderdom
 

Saldo 1–1 2015

Verstrekt

Afgerekend

Openstaand ultimo 2015

t/m 2012

2.828.085

0

2.801.058

27.027

2013

3.303.951

0

808.599

2.495.352

2014

11.828.135

0

8.707.312

3.120.823

2015

0

7.949.155

6.518

7.942.637

 

17.960.171

7.949.155

12.323.487

13.585.840

Voorschotten naar artikel

Art

Omschrijving

Openstaand ultimo 2015

1

Arbeidsmarkt

8.923

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

6.377.656

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

3.111.400

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

41.500

6

Ziekte en zwangerschap

4.250

7

Kinderopvang

42.961

8

Oudedagsvoorziening

82.478

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

3.252.500

11

Uitvoeringskosten

318.867

12

Rijksbijdragen

230.200

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

97.680

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

1.527

97

Aflopende regelingen

0

98

Algemeen

13.783

99

Nominaal en onvoorzien

0

 

Rekeningen buiten begrotingsverband

2.114

Totaal

 

13.585.840

In onderstaande tabel wordt het verloop van de voorschotten van het Agentschap SZW in 2015 weergegeven.

Voorschotten AG SZW
 

ESF/EGF/EUSF

Subsidies departement

Totaal 2015

Saldo 1 januari

179.209

73.525

252.734

Verstrekt

69.190

69.642

138.832

Subtotaal

248.398

143.167

391.566

Afgerekend

187.865

119

187.984

Saldo 31 december

60.534

143.048

203.583

Ad 13 en 13a Garantieverplichtingen

Onder deze post is het saldo van de garantieverplichtingen opgenomen. Een garantieverplichting wordt gezien als een voorwaardelijke financiële verplichting aan een derde, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Een verschil tussen een garantieverplichting en een andere verplichting is dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal komen.

In de onderstaande tabel is het verloop van de uitstaande garantieverplichtingen weergegeven.

Opbouw garantieverplichtingen

Openstaand ultimo 2015

Garantieverplichtingen per 1 januari

572

Bij: Aangegane verplichtingen

0

Af: Tot betaling gekomen

221

Af: Vervallen borgstelling

117

Garantieverplichtingen per 31 december

234

In 2007 is de «tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering» van kracht geworden. In 2015 is er door de banken aanspraak gemaakt op de borgstelling. Dit heeft geleid tot de betaling van een bedrag van in totaal € 221. Dit bedrag is verantwoord op artikel 2.

Eind 2015 staat SZW voor een bedrag van € 1.284 borg aan kredietinstellingen en gemeentelijke kredietbanken die een kredietovereenkomst hebben verleend aan startende ondernemers. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling als alle verplichtingen zouden worden opgeëist bedraagt € 234.

Ad 14 en 14a Openstaande verplichtingen

De post openstaande verplichtingen vormt het saldo van de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Openstaande verplichtingen
 

Ministerie

Agentschap SZW

Totaal 2015

Saldo 1 januari

5.940.376

251.342

6.191.717

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve

25.728.519

101.826

25.830.345

bijstellingen

     

Subtotaal (A)

31.668.895

353.168

32.022.062

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

31.329.526

75.259

31.404.785

Subtotaal (B)

31.329.526

75.259

31.404.785

Saldo 31 december (A – B)

339.369

277.909

617.278

Openstaande verplichtingen Ministerie naar artikel

Art

Omschrijving

Saldo 1-1-2015

Aangegaan 2015 (incl. negatieve bijstelling)

Betaald 2015

Openstaand 2015 e.v.

1

Arbeidsmarkt

7.211

15.443

17.487

5.167

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale

       

werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

5.889.963

913.118

6.505.840

297.241

3

Arbeidsongeschiktheid

0

703

703

0

4

Jonggehandicapten

0

3.112.005

3.112.005

0

5

Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

0

42.027

42.027

0

6

Ziekte en zwangerschap

0

7.581

7.581

0

7

Kinderopvang

9.179

2.118.055

2.120.772

6.462

8

Oudedagsvoorziening

0

102.168

102.168

0

9

Nabestaanden

0

1.109

1.109

0

10

Tegemoetkoming ouders

0

5.310.185

5.310.185

0

11

Uitvoeringskosten

0

438.180

438.180

0

12

Rijksbijdragen

0

13.207.235

13.207.235

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

15.710

148.410

145.465

18.655

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

9.899

288.815

291.218

7.496

97

Aflopende regelingen

121

– 121

0

0

98

Algemeen

8.293

23.604

27.549

4.348

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

   

5.940.376

25.728.519

31.329.526

339.369

Lagere verplichtingstand

Door de invoering van de (gewijzigde) Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015 is de stand openstaande verplichtingen ultimo 2015 substantieel lager dan voorgaande jaren.

De gebundelde uitkering voor de gemeenten, alsmede diverse regelingen die door de SVB en het UWV worden uitgevoerd, worden niet langer als verplichting geboekt.

Onderstaand worden de omvangrijke bijstellingen van de openstaande verplichtingen per 1 januari 2015 toegelicht. Hierbij is een grens gehanteerd van € 25 miljoen voor de beleidsartikelen en 10% voor het apparaatartikel met een minimum van € 1 miljoen.

Beleidsartikelen

Als gevolg van bijstelling van het macrobudget Participatiewetuitkeringen zijn de bijbehorende openstaande verplichtingen van de gemeenten naar rato van het gehanteerde verdeelmodel verhoogd met in totaal € 112 miljoen (zie de toelichting bij tabel 2.2 in beleidsartikel 2). Er zijn geen gemeenten waarvoor de bijstelling groter is dan € 25 miljoen.

Apparaatartikel

Er zijn geen omvangrijke bijstellingen geweest bij het apparaatartikel.

Openstaande verplichtingen Agentschap SZW
 

ESF 2

EGF

EFMB

EUSF

Totaal 2015

Saldo 1 januari

231.186

1.561

0

18.595

251.342

Aangegane verplichtingen in het ver-

– 19.124

0

3.747

117.203

101.826

slagjaar inclusief negatieve bijstellingen

         

Subtotaal (A)

212.062

1.561

3.747

135.797

353.168

Tot betaling gekomen in verslagjaar

69.121

969

0

5.168

75.259

Subtotaal (B)

69.121

969

0

5.168

75.259

Saldo 31 december (A – B)

142.941

592

3.747

130.630

277.909

Er is in 2015 een nieuw Europees fonds gestart: EFMB.

EFMB (Europees Fonds voor Meest Behoeftigen)

Voor de hele periode is een bedrag van € 4,4 miljoen aan subsidie beschikbaar. Kosten zijn subsidiabel tot uiterlijk 31 december 2023. De subsidie wordt in jaarlijkse tranches beschikbaar gesteld waarvan 15% van het totale bedrag (€ 0,7 miljoen) ten laste komt van de begroting van SZW.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Met ingang van 2012 is de bekostiging van de rijksgefinancierde wetten en regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de SVB en het UWV, gewijzigd van kasbasis naar transactiebasis. Om budgettaire redenen is er voor gekozen de per 1 januari 2012 door SZW nog verschuldigde bedragen op transactiebasis niet aan de SVB en het UWV uit te betalen. Deze permanente schulden zijn berekend op € 853,7 miljoen aan de SVB en € 162,6 miljoen aan het UWV. Deze schulden worden niet eerder door SZW voldaan dan dat het desbetreffende fonds, wet of regeling is opgeheven c.q. beëindigd. Daarnaast is er in dit verband sprake van een permanente vordering op de SVB ter grootte van € 1,3 miljoen.

In 2015 is – in verband met de beëindiging van de regeling TOG – € 5,4 miljoen aan de SVB betaald. De schuld aan de SVB bedraagt hierdoor ultimo 2015 € 848,3 miljoen. De hoogte van de schuld aan het UWV en de vordering op de SVB hebben geen wijziging ondergaan.

Ad 15 en 15a Deelnemingen

Onder de post deelnemingen zijn alle deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en

Internationale instellingen opgenomen. Het Ministerie van SZW heeft geen deelnemingen.

Licence