Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2016 VAN DE STATEN-GENERAAL (HIIA) (BEDRAGEN X € 1.000,–)

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

143.442

141.167

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

5.232

6.109

                 

3)

Liquide middelen

9

14

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

136.042

133.146

                 

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

110

238

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

2.287

2.164

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal intra-comptabel extra-comptabele posten

143.561

141.419

   

Subtotaal intra-comptabel

143.561

141.419

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

45.476

71.830

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

45.476

71.830

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

9.089

10.077

 

13)

Garantieverplichtingen

9.089

10.077

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

7.899

10.394

 

14)

Andere verplichtingen

7.899

10.394

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

62.464

92.301

   

Subtotaal extra-comptabel

62.464

92.301

                 
 

Overall Totaal

206.025

233.720

   

Overall Totaal

206.025

233.720

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2016 HIIA

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

160

b) Tweede Kamer

8.724

Totaal

8.884

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

Rekening-courant FIN/RHB

136.041.363

Totaal

136.041.363

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

12.429

b) Tweede Kamer

98.034

Totaal

110.463

Ad a) Eerste Kamer

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan volledig uit reguliere debiteuren (€ 1.755) en verstrekte voorschotten in het kader van buitenlandse dienstreizen (€ 10.674).

Ad b) Tweede Kamer

De vorderingen van de Tweede Kamer bestaan bijna volledig uit een nog te verrekenen bedrag (€ 30.647) en verstrekte voorschotten in het kader van buitenlandse dienstreizen (€ 65.521).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

167.338

b) Tweede Kamer

2.119.623

Totaal

2.286.961

Ad a) Eerste Kamer

De schulden van de Eerste Kamer bestaan volledig uit de in de maand december ingehouden loonheffing en sociale premies (€ 167.338) die in de maand januari 2017 zijn afgedragen.

Ad b) Tweede Kamer

De schulden van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit de ingehouden loonheffing en pensioenpremies (€ 2.057.798) die in de maand januari 2017 zijn afgedragen.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2016 openstaande voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

803.122

b) Tweede Kamer

44.671.981

Totaal

45.475.103

Ad a) Eerste Kamer

Het saldo van de Eerste Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 503.008) en aan Loyalis (€ 200.114).

Ad b) Tweede Kamer

Het saldo van de Tweede Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fracties (€ 26.387.815) en aan Loyalis (€ 16.014.300).

Specificatie afgerekende voorschotten in 2016:

(Bedragen in €)

a) Eerste Kamer

543.093

b) Tweede Kamer

63.963.585

Totaal

64.506.678

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Het bedrag aan openstaande garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

10.076.249

 

Aangegane verplichtingen in 2016

 

0

+/+

   

10.076.249

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

987.683

   
   

987.683

–/–

       

Garantieverplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

9.088.566

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

10.393.386

 

Aangegane verplichtingen in 2016

 

140.971.610

+/+

   

151.364.996

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

143.442.208

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

24.464

   
   

143.466.672

–/–

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

7.898.324

 
Licence