Base description which applies to whole site

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM6, CPB, SodM en PIANOo).

Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

VERPLICHTINGEN

485.269

406.130

390.795

374.245

423.578

380.243

43.335

UITGAVEN

485.050

410.616

390.795

374.245

423.578

380.243

43.335

               

Personele uitgaven

318.575

270.869

253.428

248.694

265.798

252.733

13.065

waarvan eigen personeel

251.283

224.173

225.397

199.484

215.140

206.892

8.248

waarvan externe inhuur

9.375

6.546

7.004

8.364

10.205

6.090

4.115

Waarvan overige personele uitgaven

57.917

40.150

21.027

40.846

40.453

39.751

702

Materiële uitgaven

166.475

139.747

137.367

125.551

157.780

127.510

30.270

waarvan ICT

11.119

18.383

9.678

6.255

9.137

7.065

2.072

waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

45.848

34.946

52.083

38.878

36.899

40.722

– 3.823

waarvan SSO DICTU

29.612

43.812

42.046

53.500

55.228

35.251

19.977

Waarvan overige materiële uitgaven

79.896

42.606

33.560

26.918

56.516

44.472

12.044

               

ONTVANGSTEN

22.016

25.776

31.607

42.425

27.742

32.526

– 4.784

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

De personele uitgaven van het kerndepartement en de diensten zijn door diverse oorzaken € 13 mln hoger uitgevallen dan in de begroting 2016 is voorzien. Het afsluiten van de nieuwe CAO voor het Rijk leidt tot hogere uitgaven (€ 6 mln), evenals de overheveling van enkele markttoezichttaken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) naar de Autoriteit Consument & Markt (€ 1,6 mln). Daarnaast is er meer dan € 4,1 mln uitgegeven voor externe inhuur. Deze overschrijding wordt voornamelijk verklaard door opdrachten aan derden bij de ACM, en het tijdelijk invullen van vacatures door externe inhuur bij de SodM.

Materieel

Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan de uitvoerende agentschappen DICTU en RVO.nl opgenomen. De materiële uitgaven zijn ruim € 30 mln hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven zijn:

  • Verhoging van de bijdrage aan DICTU van € 20 mln. De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur, licenties voor Microsoft Office en Oracle, hogere uitgaven voor het programma Consolidatie Datacenters, kosten van het CAO-loonakkoord en hogere ICT-uitgaven in verband met de verlenging van werkplekcontracten met Cap Gemini.

  • Vervroegde aflossing van de egalisatieschuld aan het Rijksvastgoedbedrijf (€ 9,5 mln).

  • Hogere kosten bij RVO.nl gerelateerd aan ICT-investeringen en de restant frictiekosten van eerdere fusies (€ 11,1 mln).

Naast hogere uitgaven staan lagere uitgaven (€ 11,1 mln) voor FM-Haaglanden. In verband met de centrale bekostiging van FM-Haaglanden is het budget voor FM-Haaglanden overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toelichting op de ontvangsten

De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 3 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet (en de daaraan gekoppelde nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn). Deze nieuwe wet was in 2016 nog niet aangenomen. Daarnaast kon bij ACM een deel van de kosten van 2015 niet worden doorbelast en waren de ontvangsten van de fusiemeldingen lager dan geraamd vanwege een geringer aantal meldingen dan verwacht.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZ-organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Totaal apparaat EZ

             
                 

1.

Departement

             
 

Kerndepartement (beleid + staf)

412.217

332.696

298.661

291.083

327.705

296.933

30.772

 

Apparaatsuitgaven diensten:

             
 

Centraal Planbureau (CPB)

13.751

13.559

14.852

14.877

17.668

14.743

2.925

 

Autoriteit Consument en Markten (ACM)

 

55.295

67.879

57.950

65.479

59.736

5.743

 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

7.094

6.911

7.074

7.811

9.021

7.741

1.280

 

PIANOo (exclusief Programma)

2.522

2.155

2.329

2.523

3.705

1.090

2.615

                 

2.

Agentschappen

             
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

382.519

375.314

395.615

468.189

501.009

432.347

66.958

 

Agentschap Telecom

28.480

30.223

30.465

32.081

40.578

33.993

6.585

 

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

121.289

147.173

188.891

227.332

235.923

188.200

46.010

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

253.696

265.192

303.408

313.182

312.680

285.347

27.333

                 

3.

ZBO’s en RWT’s

             
 

Centraal Bureau voor de Statistiek

184.653

183.930

175.202

180.159

1

148.746

 
 

Stichting COVA

1.256

1.203

1.214

1.448

1.402

1.448

– 46

 

VSL inclusief Verispect

13.713

13.395

13.395

       
 

Raad voor de Accreditatie

11.196

11.779

12.233

13.968

13.856

14.715

– 859

 

Bestuur Autoriteit Consument en Markt

505

669

695

375

637

375

262

 

TNO

580.096

566.240

424.261

420.596

418.787

432.819

– 14.032

 

Staatsbosbeheer

63.766

60.733

59.551

62.336

67.227

65.568

1.659

 

Raad voor de Plantenrassen

918

894

679

835

681

632

49

 

Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

9.749

12.920

12.508

12.445

14.120

15.111

– 991

 

Kamer van Koophandel

 

207.131

175.700

175.889

176.5032

190.810

– 14.307

 

Wageningen Research (voorheen Dienst Landbouwkundig Onderzoek)

236.600

235.700

233.474

219.401

3

222.100

 
1

Realisatie 2016 van het CBS is nog niet beschikbaar.

2

Exclusief afschrijvingskosten en transitiekosten.

3

Realisatie 2016 van Wageningen Research is nog niet beschikbaar

Invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

45.267

79.141

102.698

102.698

         

Totaal kerndepartement en diensten

17.206

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

       

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO.nl

9.823

15.665

19.551

19.551

NVWA

503

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

13.808

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

       

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

DLO

2.912

6.643

8.099

8.099

SBB

827

1.886

2.299

2.299

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

14.253

31.560

38.311

38.311

6

De leden van het Bestuur ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 11.

Licence