Base description which applies to whole site

6.1 Uitzonderingsrapportage

6.1.1 Rechtmatigheid

Uit de controle door de ADR is gebleken dat op één artikel de rapporteringstolerantie voor fouten is overschreden. Op vier artikelen is er een overschrijding van de rapporteringstolerantie voor onzekerheden.

Tabel 6.1 Overzicht overschrijdingen rapporteringstoleranties fouten

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rapporteringstolerantie

Verantwoord bedrag in € (omvangsbasis)

Rapporteringstolerantie voor fouten in €

Bedrag aan fouten in €

Percentage aan fouten t.o.v. verantwoord bedrag (5) = (4)/(2)*100%

Uitgaven/Ontvangsten

Artikel 9 Nabestaanden

€ 1.071.374

€ 107.137

€ 43.953

 

Toelichting artikel 9 Nabestaanden

Bij dit artikel is sprake van een statistische steekproef. Bij dit artikel wordt de rapporteringstolerantie overschreden door de maximale fout ad € 118.295; als fout is de meest waarschijnlijke fout ad € 43.953 vermeld.

Tabel 6.2 Overzicht overschrijdingen rapporteringstoleranties onzekerheden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rapporteringstolerantie

Verantwoord bedrag in € (omvangsbasis)

Rapporteringstolerantie voor onzekerheden in €

Bedrag aan onzekerheden in €

Percentage aan onzekerheden t.o.v. verantwoord bedrag (5) = (4)/(2)*100%

Uitgaven/Ontvangsten

       

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

€ 681.537

€ 68.154

€ 296.900

43,6%

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

€ 6.673.372

€ 667.337

€ 1.284.780

19,3%

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

€ 26.240.918

€ 2.624.092

€ 4.747.191

18,1%

Artikel 9 Nabestaanden

€ 1.071.374

€ 107.137

€ 213.351

19,9%

De fouten en onzekerheden hebben betrekking op de uitgaven sociale verzekeringswetten in Caribisch Nederland. Dit is verder toegelicht in § 6.1.3.

6.1.2 Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

6.1.3 Financieel en materieelbeheer

Financieel beheer 3F

De AR heeft de Minister van SZW aanbevolen om een autorisatieconcept in te voeren conform het advies van de leverancier en daarnaast aanbevolen om afspraken te maken met het SSC-ICT over de verantwoording van de kwaliteit van diens beheertaken. Het nieuwe autorisatieconcept is in 2016 bij het FDC geïmplementeerd. Voor de overige organisatieonderdelen van SZW moet dit nog plaatsvinden.

Er vindt overleg met SSC-ICT plaats, met als doel het afstemmen van de stand van zaken en zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. SSC-ICT levert wel rapportages aan directie Bedrijfsvoering van SZW, maar niet op structurele basis.

Financieel beheer CN

Bij de RCN-unit SZW is er onzekerheid met betrekking tot de rechtmatigheid van de betalingen. Het manco betreft onder meer het ontbreken van de verificatie van het bankrekeningnummer en het ontbreken van de beschikking of het aanvraagformulier. Het financieel beheer is daarmee niet op orde. Het betreft overwegend dossiers van voor de staatkundige transitie van 2010. Voor een aantal regelingen is de dossiervorming verbeterd van recente dossiers. SZW gaat de verbeteringen projectmatig oppakken.

6.1.4 Overige aspecten van bedrijfsvoering

De AR heeft de Minister van SZW aanbevolen zich in 2016 te richten op het oplossen van problemen in de bedrijfsvoering van de SVB, met betrekking tot het ontbreken van interne controlemaatregelen rondom de pgb-betalingen en daarmee een bron van onzekerheid over de rechtmatigheid van de pgb-betalingen en benodigde ICT-verbeteringen.

De ICT bij de SVB is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De uitkomst van het met de Tweede Kamer gedeelde alternatievenonderzoek (Tweede Kamer, 2015–2016, 25 657, nr. 249) is dat de ketenregisseur de opdracht heeft gekregen een nieuw portaal te (laten) ontwikkelen en te bekijken welke gevolgen dit heeft voor de achterliggende ICT bij de SVB. Vanuit de eigenaarsrol volgt SZW dit op de voet en dringt aan op spoedige, doch weloverwogen besluitvorming om de ICT van de SVB aan te passen, met name om zo de rechtmatigheid van onder andere de pgb-betalingen op orde te krijgen.

Licence