Base description which applies to whole site

2.1 Opbouw jaarverslag

Het jaarverslag van SZW bestaat uit vijf onderdelen: Algemeen, Beleidsverslag, Jaarrekening, Departementspecifieke informatie en Bijlagen.

Algemeen

Het onderdeel Algemeen omvat:

 • 1. het verzoek tot dechargeverlening en

 • 2. deze leeswijzer.

Beleidsverslag

Het beleidsverslag is opgebouwd uit vier onderdelen.

 • 3. De paragraaf beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte resultaten.

 • 4. De beleidsartikelen verantwoorden meer in detail in hoeverre de doelstellingen van SZW zijn behaald. Tevens is hier de financiële toelichting te vinden op opmerkelijke verschillen tussen realisatie en begroting.

 • 5. De niet-beleidsartikelen verantwoorden de financiële afwikkeling van de apparaatsuitgaven kerndepartement, de afgesloten regelingen, de algemene uitgaven die niet aan de beleidsartikelen zijn toe te rekenen, en de onvoorziene uitgaven en loon- en prijsbijstellingen.

 • 6. De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft informatie over de bedrijfsvoering.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgebouwd uit vijf onderdelen:

 • 7. De verantwoordingsstaat van het Ministerie van SZW.

 • 8. De samenvattende verantwoordingsstaat van het Agentschap SZW.

 • 9. De jaarverantwoording van dit agentschap.

 • 10. De saldibalans, met de bij dit onderdeel behorende financiële toelichting.

 • 11. De paragraaf WNT-verantwoording.

Departementspecifieke informatie

De departementspecifieke informatie gaan over het SZA-kader, de sociale fondsen SZW en over de gerealiseerde koopkrachtgegevens.

Bijlagen

De bijlagen betreffen de ingevolge de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) verplichte bijlagen over de Toezichtrelaties en ZBO’s en RWT’s, over afgerond evaluatie- en overig onderzoek en over externe inhuur. Daarnaast is een lijst van afkortingen opgenomen.

Licence