Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: AFGERONDE EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Integraal waterbeleid

11

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Waterkwantiteit

11

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

 

Waterkwantiteit en kwaliteit

11

20201

2021

 
 

Waterkwaliteit

11

2015

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/beleidsdoorlichting-beleidsartikel-12-waterkwaliteit

           

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie van enkele onderdelen van de waterwet

11

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–336.html

 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie Waterschapswet verkiezingsstelsel

11

2015

2015

 
 

Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

2014

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014

 

Tussentijds evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–28.html

 

Tweede tussenevaluatie Bestuursakkoord Water

11

2016

2017

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/

 

MIRT-onderzoeken in het kader van (de deelprogramma’s van) het Deltaprogramma gericht op voorstellen van het Deltaprogramma in 2014 voor de Deltabeslissingen

(hebben betrekking op de waterveiligheid, zoetwaterstrategie, peilbeheer IJsselmeergebied, Rijn-Maasdelta en ruimtelijke adaptatie).

11

2009

2014

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/publicaties

 

¾ Evaluatie Ruimte voor de Rivier

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-216364.html

 

Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

11

2017

2018

 
 

Evaluatie Deltawet (experimenteerartikel in 2021/2)

11

2016

2016

 
 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote projecten», o.a. HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2012

Einde project

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698/kst-32698–13?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30080

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–221.html

 

Evaluatie structuurvisie Waddenzee

Conform

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–112.html

 

Deltaprogramma Zoetwater: Evaluatie waterbeschikbaarheid

11

2018

2018

 

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

CPB: MKBA waterveiligheid IJsselmeergebied

11

2010

2013

http://www.cpb.nl/publicatie/economisch-optimale-waterveiligheid-het-ijsselmeergebied

 

MKBA bij ontwerp RGV

11

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33531–2.html

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
           
 

Ex ante evaluatie SGBP’s

11

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 

Nader onderzoek Windenergie op Zee-aanvulling Hollandse Kust

11

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/23/aanbieden-van-de-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-aanvulling-gebied-hollandse-kust

 

Deltaprogramma

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021

Onder andere: overstromingsrisicobeheersplannen

11

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–35.html

 

Onderzoeken m.b.t. totstandkoming omgevingswet

11

   

http://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/publicaties-eenvoudig-beter

 

PBL: Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2014

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014

 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid

11

 

2018

 
 

Voortgangsrapportage uitvoering Programma van Maatregelen KRM, cf. art.8

11

2017

2018

 
 

Evaluatie doelmatigheid drinkwater (evaluatie van hoofdstuk 5 v.d. drinkwaterwet o.g.v. art. 60 v.d. Drinkwaterwet)

11

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/21/evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet

 

Evaluatieonderzoek of de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer voldoende zijn opgevolgd (Gewijzigde motie van de leden Smaling en Jacobi, TK 33 450 nr. 40).

11

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–152.html

 

Nationale analyse en ex ante evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid

Delta-aanpak waterkwaliteit

11

2018

2019

 

Overig onderzoek

         
 

Policy dialogue naar aanleiding van OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/03/17/schultz-oeso-rapport-bevestigt-noodzaak-wake-up-call-waterrisico-s.html

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2014 (Water in Beeld)

11

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–317.html

 

Periodieke toetsing van primaire waterkeringen:

ILT: Rapportage Derde toets primaire waterkeringen; Landelijke toets 2006–2011

ILT: Rapportage verlengde derde toetsing

11

 

2011

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–22.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–26.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–32.html

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

Jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/kustlijnzorg/kustlijnkaarten/

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2

11

2006

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–335.html

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde-estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30862–95.html

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde-estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2018

   
 

Nader onderzoek naar de doorwerking van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het Waddengebied

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–121.html

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland (jaarlijkse ILT-rapportage)

11

 

jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/21/de-kwaliteit-van-het-drinkwater-in-nederland-in-2016

 

Policy dialogue n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

 

Midterm review beleidsnota drinkwater

11

2018

2019

 
 

Eindrapport visitatiecommissie Waterketen

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–28.html

 

EC-evaluatie over toestand zwemwater (jaarlijks)

11

 

Jaarlijks

https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2016

 

RIVM-beleidsevaluatie legionellapreventie

11

2015

2016

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–316.html p. 48)

 

RIVM: bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid

11

 

2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/april/Bescherming_drinkwaterbronnen_in_het_nationaal_beleid

 

ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

(benchmark 2012–2013)

11

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-277498.html

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(tweejaarlijks)

11

 

2013

2015

2017

https://www.ilent.nl/documenten/rapporten/2017/02/24/drinkwatertarieven

 

PBL: Monitor SVIR

11

2013

2015

2014

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–60.html

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/onderwerpen/nl0041-Monitor-Infrastructuur-en-Ruimte.html?i=40

 

Ex ante evaluatie van de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen door PBL

12

2015

2016

 
 

Beleidsverkenning Toekomstige rol en ambitie Rijk en Regio voor het Waddengebied

11

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–152.html

           
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

     

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256

 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

2019

2020

 

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Leefomgevingsbalans PBL (1x per 2 jaar)

13

2013

2015

2014

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014

 

Evaluatie Basisregistratie Gebouwen

13

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33926–1.html

 

Evaluatie Besluit en regeling financiële bepalingen bodemsanering

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30015–52.html

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

13

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

 

Eindevaluatie sleutelprojecten

13

 

2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–8.html

 

IBO flexibiliteit in infrastructurele planning

   

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783234

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–57.html

 

MKBA Zandhonger Oosterschelde

13

2012

2013

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_zandhonger/

 

MKEA/MKBA Haalbaarheidsstudie 12-mijlszone

13

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/quickscan-haalbaarheidsstudie-windparken-binnen-12-mijlszone.html

 

MKBA Structuurvisie Ondergrond

13

2013

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

Actualisatie KBA Inspire

13

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

13

14

17

18

   

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

Overig onderzoek

         
 

Structuurvisies

13

   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=VISIE

 

PBL: Monitor SVIR

13

2013

2015

2014

2016

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/onderwerpen/nl0041-Monitor-Infrastructuur-en-Ruimte.html?i=40

 

Inspire monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Ex durante Evaluatie AMvB Ruimte 1e tranche

13

 

2017

 
 

Ex durante evaluatie Wet voorkeursrecht gemeenten

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27581–53.html

 

Evaluatie Ladder voor duurzame verstedelijking

13

2013

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/infrastructuur-en-verstedelijking-kennis-en-beleid-voor-een-betere-afstemming

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–8.html

 

Uitvoeringsmonitor SVIR

13

 

jaarlijks

http://www.pbl.nl/publicaties/2012/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2012-nulmeting

 

Plan MER Structuurvisie Ondergrond

13

2013

2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/structuurvisie-ondergrond

 

Heroverweging bodem(sanerings)beleid

13

2013

2014/2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM

13

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31089–109.html

 

Eindevaluatie en Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM

13

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31089–123

 

Ex durante evaluatie SVIR

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–66.html

 

Evaluatie Code maatschappelijke participatie

13

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/uitkomst-bestuurlijke-overleggen-mirt

 

Evaluatie flexibiliteit in de MIRT-systematiek

13

2019

2019

 
1

De eindevaluatie van Bestuurs Akkoord Water vindt in 2020 plaats. De beleidsdoorlichting vindt aansluitend plaats.

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Wegen en Verkeersveiligheid

14

     

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Verslag over de wijze waarop Tracéwet is toegepast

14

2013

2015

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/index.aspx

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-69.html

 

Verslag over de wijze waarop de Tracéwet is toegepast (incl. Infrastructuurfonds art. 12)

14

2015

2016

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirt_overzicht_2016/mirt_overzicht_2016/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z06928&did= 2016D14275

 

Rijgeschiktheid langdurig gebruik Cat. III medicijnen

14

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/01/beinvloeding-van-de-rijvaardigheid-bij-langdurig-gebruik-van-icadts-categorie-iii-geneesmiddelen

 

Voortgang Beter Benutten

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-15

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14, 15 en 16

2012

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684.html

 

Beter Benutten

   

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763135

 

ARK-rapport instandhouding hoofdwegennet

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-8.html

 

Effectonderzoek Wet rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252–56.html

 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–463.html

 

NMCA

14

 

Tweejaarlijks vanaf 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264683

 

Wettelijke evaluatie RDW

14

 

2016

https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/over-rdw/rapporten/kamerbriefvierdewettelijkeevaluatiedienstwegverkeer28rdw29bijlageaef2016.pdf

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

MKBA

         
 

MIRT-Projectenboek

   

Jaarlijks bij begroting

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2016/09/20/mirt-2017

 

Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-15

 

Inventarisatie KBA's transportinfrastructuur 2001–2014

   

2015

http://www.syconomy.nl/Inventarisatie_MKBAs_def.pdf

 

Investeren in Infrastructuur

14

16

18

 

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

14

16

17

18

 

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

Overig onderzoek

         
 

Mobiliteitsbeeld 2014

14

16

17

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Alcoholslotprogramma

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–430.html

 

ILT: Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport 2014

14

16

17

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–28.html

 

Publieksrapportage rijkswegennet 2014

14

 

Elke 4 maanden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-56.html

           
 

Openbaar vervoer en Spoor

16

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Spoor

16

2018

2018

 
 

Openbaar vervoer

16

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie sociale veiligheid OV

16

2014

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642–60.html

 

OV-klantenbaronmeter

16

2018

Jaarlijks t/m 2022

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Evaluatie taxiwet

16

2014

2015

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet.html

 

Evaluatie boordcomputer taxi

16

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/documenten/rapporten/2017/05/15/rapportage-nulmeting-evaluatie-boordcomputer-taxi

 

Evaluatie reisverbod

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/04/rapport-verboden-in-te-stappen-evaluatie-reisverbod-ov

 

Rapport «Verkenning informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie»

16

 

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/verkenning-informatie-uitwisseling-sociale-veiligheid-openbaar-vervoer-en-politie

 

Evaluatie Winterweerprogramma

16

 

2017

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D22844&did=2017D22844

 

Ruimte voor de fiets

16

 

3-jaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

 

OV-klantenbarometer

16

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847–117.html

 

Benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

16

 

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579106

 

Beleidsevaluatie maximum tarieven taxivervoer

16

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-772802

 

Evaluatie aanlegprojecten spoor

16

2017

2025

 
 

Evaluatie beheer en onderhoud spoor

16

2017

2015

 

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

ERTMS (voorkeursbeslissing)

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–14.html

 

PHS (voorkeursbeslissing)

16

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404–74.html

Overig onderzoek

         
 

ERTMS groot project

16

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–4.html

 

Evaluatie spoorwetgeving

 

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31987–10.html

 

LTSA-1

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–384.html

 

LTSA-2

16+15

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–474.html

 

Jaarlijkse evaluatie one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

16

2014

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-33-508.html

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport

16

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-478750

 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239593.html

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor spoorveiligheid

16

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29893–156.html

 

Ruimte voor de fiets

15

 

3 jaarlijkse monitoring

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/meer-fietsenstallingen-bij-stations

 

OV-klantenbarometer

16

2014

2014

http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/resultaten-onderzoek-ov-klantenbarometer-2014

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239777

 

Mobiliteitsbeeld 2014

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Luchtvaart

17

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Beleidsdoorlichting

       

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–28.html

 

Luchtvaart

17

2017

2018

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–28.html

 

Luchtvaart (GIS)

17

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959–140.html

 

Jaarverslagen Alderstafel en evaluatie

17

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–214.html

 

Evaluatie regeling versneld onderwerken graanresten

17

2016

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/04/ontwerp-van-de-subsidieregeling-onderwerken-graanresten-2018–2022

 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–211.html

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–263.html

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660–57.html

 

Actualisatie quick scan MKBA Schiphol en Lelystad Airport Middellange termijn

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342891

 

Luchthavenbesluit Twente

17

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–198.html

 

Luchthavenbesluit Lelystad

Quick Scan MKBA

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–264.html

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Bekostiging luchtverkeersleiding

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–258.html

Overig onderzoek

         
 

Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–224.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dkst.%2b29665–224%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3d DatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4

 

Wettelijke ZBO-evaluatie functioneren LVNL

17

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30398–1.html

 

Externe veiligheid

17

2013

 

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2063.html

 

Evaluatiesubsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–247

 

Een luchtvaartstrategie voor Europa

17

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2062.html

 

Scheepvaart en havens

18

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Scheepvaart en havens

18

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–22.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Evaluatie Loodsenwet/toezicht ACM

18

2013

2013

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11402/Autoriteit-Consument-en-Markt-verlaagt-vergoeding-vermogenskosten-Loodswezen/

 

Evaluatie zeevaartbeleid 2008–2013

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–67

 

Evaluatie van fiscaal maritiem beleid met Financiën

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-381165

 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2014

2015

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D06925&did=2017D06925

 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2016

2018

Dit onderzoek is later aangegaan dan gepland. De resultaten zijn in 2018 bekend.

 

Evaluatie Project Mainport Rotterdam (evaluatie status groot project) IF artikel 17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691–119.html

 

Actualisatie MKBA IDVV-programma

 

2014

2015

http://www.beterbenuttenvaarwegen.nl/Rapporten+en+publicaties/RP+Eindrapporten/default.aspx

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KBA Volkeraksluizen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-53.html

 

Capaciteitsuitbreiding Ligplaatsen IJssel, onderdeel Boven-IJssel (voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-5.html

 

KBA Twentekanalen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-56.html

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Totaaloverzicht Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, vaarwegen en water

 

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-413631

 

Toelichting programma IDVV: De Nederlandse vaarwegen beter benut

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-61

 

Versterking marktstructuur binnenvaart

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–79.html

 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–70.html

Overig onderzoek

         
 

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29862–24.html

 

Havenstaatcontrole 2013

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–66.html

 

Klimaat

19

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

klimaat

 

2018

2018

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen

 

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813–122.html

 

Hernieuwbare energie: evaluatie Europese richtlijn (EZ)

EZ

   

http://ec.europa.eu/energy/studies/index_en.htm

 

Lokale klimaatinitiatieven

19

2013

2015

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/29/evaluatie-lokale-klimaatagenda-2011–2014/evaluatie-lokale-klimaatagenda-2011–2014.pdf

 

SER energieakkoord (EZ)

EZ

2016

2016

 
 

ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

19

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

19

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33193–7.html

 

MIA/VAMIL

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752–5.html

 

CDM

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-346237.html

 

Energie Prestatie Keuringsysteem (EPK)

19

2016

2016

 

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

PBL

19

2015

2015

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/150902Quickscan_Emissiereductie2020_final.pdf

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier klimaat en energie

19

 

2015

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-klimaat-en-energie.pdf

Overig onderzoek

         
 

Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving

19

 

2 jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253–32.html

 

Agentschapsevaluatie NEa

19

2013

2015

 
 

KIM: Beleidsopties voor vermindering van de CO2-uitstoot van het wegverkeer deel 1 en 2.

19

 

2013

http://www.kimnet.nl/publicatie/beleidsopties-voor-vermindering-van-de-co2-uitstoot-van-het-wegverkeer

 

ECN/CE Delft/TNO: Scenarios for energy carriers in the transport sector

19

 

2014

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx

 

TNO/CE Delft/ECN: Verzamelde kennisnotities ten behoeve van de visie duurzame brandstoffenmix

19

 

2014

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx

 

Stratelligence: Kosten en effecten van de actie-agenda: inschatting van de potentie

19

 

2015

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/ministerraad-duurzame-brandstofvisie.aspx

 

CE Delft/TNO/ECN: CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

19

 

2014

http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2015/cvs15_046.pdf

 

Tussenevaluatie Potential benefits of Triple A tyres in the Netherlands

19

2016

2018

2016

2018

http://overlegienm.nl

 

PBL: Stimuleren van elektrisch rijden

19

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/stimuleren-van-elektrisch-rijden-effect-van-enkele-beleidsprikkels

 

PBL: Effecten van autodelen op mobilteit en CO2-uitstoot

19

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/effecten-van-autodelen-op-mobiliteit-en-co2-uitstoot

           
 

Lucht en Geluid

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Geluid

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–17.html

 

Lucht

 

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175–257.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Allocatie budgetten Swung I

20

2012

2018

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Swung 1 en Meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252–56.html

           
 

Lucht

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

 

20181

2019

Schuift op i.v.m. verlenging NSL

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Rapportage Euro VI subsidieregeling ongebruikte vrachtwagens en bussen

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-363446

 

Rapportage Euro VI subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelwagens

 

2015

2015

 
           

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

KIM: De lucht klaren. Over de relatie tussen verkeer, luchtkwaliteit en gezondheid en mogelijke aangrijpingspunten voor beleid.

 

2014

2015

http://www.kimnet.nl

Overig onderzoek

         
 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-E.html

 

Jaarlijkse onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

     

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/luchtkwaliteit/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit/documenten.aspx

           
 

Duurzaamheid

21

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Duurzaamheid

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

 

Duurzaamheid

21

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

De Regeling groenprojecten periode 2010–2016 zal in 2017 worden geëvalueerd

21

2017

2018

aangekondigd in brief aan TK 30 196 nr.399

 

MIA/VAMIL

21

2017

2018

Genoemd in brief aan TK

33 752 van stas FIN van 17 sept. 2013

 

Het programma Van Afval Naar Grondstof

21

2017

2018

Uit eerste voortgangsbrief aan de TK

 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001.html

 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/duurzaam_produceren/ketenaanpak/nieuws-ketenaanpak/

 

Voortgangsrapportage programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33043–41.html

 

Evaluatie of de voordelen van covergisting opwegen tegen de nadelen (EZ en IenM)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33037–152.html

 

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer m.b.t. landbouwactiviteiten

21

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383–237.html

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-281083.html

 

Evaluatie Green Deals

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264765.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 

Evaluatie LAP 1 en 2

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342379

 

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

21

 

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/verkennend-onderzoek-recycling-preventie-huishoudelijk-afval

           

Overig onderzoek

         
 

Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan

21

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872–161.html

 

National ecosystem assessment

PBL Quick Scan Hoofdlijnennotitie

21

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252785.html

 

PBL e.a.: Monitor duurzaam Nederland

21

 

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2011/monitor-duurzaam-nederland-2011

           
 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32861/kst-32861–26?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie GGO-beleid 2000–2013

22

2014

2016

https://www.lisconsult.nl/nieuws/lis-nieuws/606-evaluatie-ggo-beleid-2000–2013

 

Evaluatie TNS-regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28663–62.html

 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

22

2014

2020

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA

         
 

Actualisatie MKBA asbestdaken

22

 

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-514238

 

       

Overig onderzoek

         
 

Derde vijfjaarlijkse evaluatie resultaten beleid prioritaire stoffen

22

2016

2016

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf/4c958d7a-3158–447b-9e81-d8bae9a7e7f9

 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

Gevolgen voor MKB Reach

22

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-210976

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-548.html

 

Tussentijdse evaluatie omgaan met risico’s van nanotechnologie

22

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-816112

 

Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie Commissie Genetische Modificatie

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Aanbieding COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

22

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-786700

 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

 

Evaluatie TNS-regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-478157.html

 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichting

 

23

2019

   

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie agentschap KNMI

23

2014

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/18/doorlichting-knmi

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
           

Overig onderzoek

         
 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging Wet KNMI

23

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379–8.html

 

Evaluatie Wet taken meteorologie en seismologie

23

2018

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33802–3.html

 

Belang Eurometsat-satellieten voor KNMI

23

 

2012

http://www.knmi.nl/cms/content/95298/nieuwe_serie_meteosat-weersatellieten

 

Handhaving en toezicht

24

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichting

 

24

2019

   

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie agentschap ILT

24

2014

2016

 
           

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Meerjarenplan ILT 2015–2019

24

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-480938

 

Meerjarenplan 2016–2020 ILT

24

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-771829

           
1

De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de Omgevingswet (2018).

De toetsbaarheid van beleidsplannen is vanuit verschillende invalshoeken al vorm gegeven bij de beleidsontwikkeling van het departement, waaronder het gebruik van het Integraal Afwegingskader (IAK). De ambitie is om in het kader van de Rijksbrede operatie Inzicht in Kwaliteit verdere verbeteringen door te voeren. IAK geldt dan ook als één van de speerpunten van de Stuurgroep Goed Geregeld. Verder is gewerkt conform de al eerder ingeslagen weg. Dit betekent consequenties van nieuw beleid inzichtelijk maken in memories van toelichting van wetgeving, in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en in bijdragen van planbureaus. De criteria voor nieuwe investeringen zijn in bestuurlijke overleggen MIRT aan de orde geweest en eind 2017 aan de Tweede Kamer gemeld. Overig nieuw beleid uit het Regeerakkoord wordt uitgewerkt en door het departement en door het Ministerie van Financiën expliciet getoetst op de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Licence