Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:

 • Westerscheldetunnel;

 • Betuweroute;

 • Hogesnelheidslijn-Zuid;

 • Project Mainport Rotterdam;

 • ERTMS Landelijke invoer;

 • Zuidasdok;

 • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Megaprojecten betreffen projecten die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als Groot Project.

Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Openbaar Vervoer en Spoor en 18 Scheepvaart en havens in het jaarverslag van Hoofdstuk XII.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van de uitvoering van artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Verplichtingen

5.505

168.273

73.174

972.816

1.039.763

310.309

729.454

1

Uitgaven

8.473

82.329

69.430

112.472

269.333

262.497

6.836

 

17.01 Westerscheldetunnel

182

0

0

0

0

0

0

 

17.02 Betuweroute

1.709

778

1.689

1.289

1.599

4.942

– 3.343

2

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

751

383

416

154

80

8.894

– 8.814

3

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

751

383

416

154

80

8.894

– 8.814

 

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

2.993

4.650

6.687

5.020

20.185

34.940

– 14.755

4

17.07 ERTMS

2.838

18.921

26.755

19.585

50.733

98.823

– 48.090

5

17.08 ZuidasDok

0

57.597

33.883

86.424

78.938

114.898

– 35.960

6

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

117.798

0

117.798

7

17.10.01 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

       

90.826

0

90.826

8

17.10.02 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

       

26.972

0

26.972

9

17.09 Ontvangsten

9.719

32.932

40.124

35.935

37.373

30.436

6.937

10

Financiële toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • Ad 1) De hogere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt doordat het programma PHS is overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17 in verband met de Status groot project.

 • Ad 2) De realisatie is € 3 miljoen minder dan begroot omdat de uitvoering van het deelproject «plasbrand verkleinende maatregelen» is doorgeschoven naar latere jaren.

 • Ad 3) De realisatie voor het HSL-Zuid project is € 9 miljoen lager dan begroot. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de overboeking naar artikel 13.04 voor de zettingsproblematiek en € 2 miljoen op de overboeking naar artikel 13.03 voor de planuitwerking geluidsmaatregelen. De resterende € 4 miljoen is doorgeschoven naar latere jaren.

 • Ad 4,5) voor een toelichting op de verschillen (per object) wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen bij deze artikelonderdelen.

 • Ad 7) Tijdens de herijkingsfase is gebleken dat het project meer voorbereidingstijd vraagt dan vooraf werd ingeschat. De herijkingsfase is bedoeld om te komen tot een integraal uitvoeringsontwerp en duurt hierdoor langer, waardoor er in 2018 minder is uitgegeven dan verwacht.

 • Ad 6, 8, 9) Voor een toelichting op de verschillen (per project) wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen bij deze artikelonderdelen.

 • Ad 10) De hogere realisatie op ontvangsten wordt veroorzaakt door een afrekening van voorschotten met ProRail met betrekking tot de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

17.02 Betuweroute

Motivering

De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van Groot Project is formeel beëindigd op 28 april 2011.

Producten

Projectoverzicht Betuweroute (17.02) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

2018

   

2018

 

2018

   

Betuweroute

5

2

– 3

4.895

4.895

2007

2007

1

Begroting (IF 17.02)

5

2

– 3

4.895

4.895

     

Toelichting:

 • Ad 1) Voor de afwikkeling van de restpunten is aan ProRail de nazorgbeschikking afgegeven. Hierop is in 2018 € 1 miljoen gerealiseerd. Dit is € 4 miljoen minder dan begroot omdat de uitvoering van het deelproject «plasbrand verkleinende maatregelen» is doorgeschoven naar latere jaren.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Motivering

Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer. In 2018 is de status van Groot Project nog van kracht. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer heeft op 13 februari 2017 besloten de grootprojectstatus voor het HSL-Zuid project te handhaven, maar de informatieafspraken te wijzigen door voortaan één voortgangsrapportage per jaar te willen ontvangen in plaats van twee en bij iedere voortgangsrapportage een controle van de Auditdienst Rijk te willen ontvangen die zich beperkt tot de restpunten (betonkwaliteit, zettingen, geluidsreductie en de afhandeling van schades en grondzaken). In het najaar van 2018 is de 41e Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2018–2019, 22 026, nr. 505) aan de Tweede Kamer verstuurd.

Producten

Projectoverzicht HSL-Zuid (17.03) (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

2018

   

2018

 

2018

   

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

9

0

– 9

6.225

6.154

2009

2009

1

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

     

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

     

1.012

1.012

     

Totaal

9

0

– 9

7.352

7.281

     

Begroting (IF 17.03)

9

0

– 9

         

Toelichting:

 • Ad 1) De realisatie voor het HSL-Zuid project is € 9 miljoen lager dan begroot. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de overboeking naar artikel 13.04 voor de zettingsproblematiek en € 2 miljoen op de overboeking naar artikel 13.03 voor de planuitwerking geluidsmaatregelen. De resterende € 4 miljoen is doorgeschoven naar latere jaren.

  De afname van het projectbudget met € 71 miljoen wordt veroorzaakt door de overboeking van het budget voor geluidsmaatregelen naar artikel 13.03 (€ 71 miljoen), de toevoeging van budget uit de investeringsruimte voor zettingsproblematiek (€ 6 miljoen), de toevoeging van prijscompensatie (€ 1 miljoen), de overboeking van budget voor zettingsproblematiek naar artikel 13.04 (€ 7 miljoen) en diverse kleinere mutaties.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Motivering

De voormalige vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de Minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691 nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging. De laatste Voortgangsrapportage van de Minister van Infrastructuur en Milieu betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691 nr. 123 en Kamerstukken II 2015–2016, 24 691 nr. 124). De voortgangsrapportages op grond van de Regeling Grote Projecten zijn daarmee vervallen, waaronder de accountantsrapportage.

Producten

Projectoverzicht Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

2018

   

2018

 

2018

   

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

               

Uitvoeringsorganisatie

0

0

0

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

     

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

     

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

         

2021

2021

 

Landaanwinning

               

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

     

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

2

– 1

114

115

nnb

nnb

 

Landaanwinning

     

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

     

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

32

18

– 14

78

80

nnb

nnb

1

Afrondingsverschillen

   

0

1

0

     

Programma

35

20

– 15

1.160

1.162

     

Begroting (IF 17.06)

35

20

– 15

         

Toelichting:

 • Ad 1) De voorziene uitgaven op de post onvoorzien betreft de uitgaven voor het project verdieping Nieuwe Waterweg. Vanwege een vertraging in de uitvoering verschuift € 14 miljoen budget naar 2019.

17.07 ERTMS

Motivering

Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is om de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet worden als (onderdeel van) het verkeersmanagement systeem. ERTMS is in de eerste plaats bedoeld ter vervanging van het huidige beveiligingssysteem, de verhoging van de spoorwegveiligheid en de interoperabiliteit. In de tweede plaats moet voldaan worden aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de EU-TEN corridors.

De doelstellingen van (de invoering van) ERTMS zijn:

 • Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;

 • Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;

 • Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;

 • Verhogen van de snelheid van de treinen;

 • Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.

Producten

Op 11 april 2014 heeft de Kamer ingestemd met de voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2013–2014, 33 652, nr. 14). Sindsdien werkt het programma ERTMS, conform MIRT-systematiek, aan de zogenoemde programmabeslissing. Het programma ERTMS heeft een grootprojectstatus, wat met zich meebrengt dat de Kamer twee keer per jaar een voortgangsrapportage ontvangt. In 2018 zijn de achtste (Kamerstukken II 2017/18, 33 652, nr. 62) en de negende (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 33 652, nr. 63) voortgangsrapportage aan de Kamer aangeboden.

Het jaar 2018 stond in het teken van het toetsen, het finaliseren van de aanpak en het optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol van ERTMS. In navolging op de aanbevelingen van Boston Consulting Group (BCG) zijn drie belangrijke keuzes heroverwogen. De infrastructuur wordt in één perceel aanbesteed in plaats van twee percelen, er komt een proefbaanvak op de Hanzelijn en de uitrolvolgorde is aangepast. Door één leverancier zal vanuit twee locaties (Kijfhoek-Roosendaal en OV-SAAL) naar elkaar worden toegewerkt. Middels de interne toetsen, het CIO-oordeel en de gate review zijn de programmabeslissingsdocumenten door experts getoetst. De belangrijkste aanbevelingen hadden betrekking op het verder uitwerken en aanscherpen van de governance structuur en het explicieter maken van de scope en de opdracht aan het programma. De beslisinformatie is vervolgens verder aangescherpt ter voorbereiding op de toets van het Bureau ICT Toetsing (BIT). Deze BIT-toets is in oktober 2018 aangevangen en zal in februari 2019 worden afgerond. Gelijktijdig is een internetconsultatie gestart om alle stakeholders uit te nodigen hun zienswijze te geven op de voorgenomen programmabeslissing. Parallel aan de afronding van de planuitwerkingsfase zijn stappen gezet om de realisatiefase zo goed mogelijk voor te bereiden. De kwartiermakers bij ProRail en NS hebben hun implementatieteams ingericht en ProRail heeft tevens een programmadirectie ERTMS ingericht om uitvoering te geven aan de coördinatie van het Programma ERTMS. Voor een soepele overgang naar de realisatiefase is aan de vervoerders en aan ProRail gevraagd de aanbesteding van de ombouw van de infrastructuur en de aanpassingen aan de bedrijfsvoering voor te bereiden, maar geen onomkeerbare stappen te zetten.

Projectoverzicht ERTMS (17.07) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

2018

   

2018

 

2018

   

ERTMS

               

Realisatiefase (17.07.01)

42

33

– 9

113

123

 

divers

1

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

57

18

– 39

2.259

2.278

 

divers

2

Studiekosten

14

 

– 14

80

       

Pilotkosten

   

0

0

       

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

0

229

       

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

42

 

– 42

1.949

       

Afrondingsverschillen

1

 

– 1

1

       

Programma

99

51

– 48

2.372

2.401

     

Afrekening voorschotten

               

Begroting (IF 17.07)

99

51

– 48

         

Toelichting:

 • Ad 1) Door het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 vindt de uitvoering en betaling van bepaalde activiteiten/projecten, zoals bijvoorbeeld projecten als GSM-R en STM ATB-2 later plaats.

 • Ad 2) Een groot deel van het budget betreft realisatiebudget dat gealloceerd stond op het begrotingsartikel Planuitwerkingsfase en pas in de realisatiefase wordt aangewend. Door het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 vindt de uitvoering en betaling van bepaalde activiteiten en projecten later plaats.

17.08 ZuidasDok

Motivering

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stationscapaciteit is nodig om de groeiende reizigerstrein te accommoderen en te voldoen aan de NSP kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de OV-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. De investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie.

Producten

In 2012 is de voorkeursbeslissing genomen voor het project Zuidasdok. In deze begroting zijn de uitgaven van het project volledig begroot op dit artikel van het Infrastructuurfonds. Hiertoe zijn de Rijksbudgetten overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen.

Het integrale project Zuidasdok is te onderscheiden in verschillende projectonderdelen.

Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Begroting 2018

Realisatie 2018

Afwijking

Bijdrage IenW

86

54

– 32

Bijdrage Provincie Noord-Holland

0

0

0

Bijdrage Vervoerregio Amsterdam

12

11

– 1

Bijdrage gemeente Amsterdam

17

14

– 3

Derden

0

0

0

EU-ontvangsten

0

0

0

Totaal

115

79

– 36

Toelichting:

De bijdragen van Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam worden berekend op basis van de afspraken in de Bestuursovereenkomst van juli 2012. De in 2018 ontvangen bijdragen bestaan zowel uit een voorschot op de bijdrage over 2018 als uit een afrekening tot en met 2017 op basis van de werkelijke kasrealisatie van 2017. De bijdrage van IenW wordt via de begroting beschikbaar gesteld en vormt de sluitpost voor het totaal aan bijdragen.

De lagere realisatie in 2018 wordt hieronder toegelicht:

Projectoverzicht ZuidasDok (17.08) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

2018

   

2018

 

2018

   

ZuidasDok

         

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

18

14

– 4

270

278

   

1

OVT incl. keerspoor

17

19

2

362

382

   

2

Tunnel en A10

49

20

– 29

797

808

   

3

Generiek en ruimtelijke inrichting

31

26

– 5

179

175

   

4

Afrondingsverschillen

   

0

– 1

1

     

Programma

115

79

– 36

1.607

1.644

     

Begroting (IF 17.08)

115

79

– 36

         

Toelichting:

 • Ad 1/3/4) Tijdens de herijkingsfase is gebleken dat het project meer voorbereidingstijd vraagt dan vooraf werd ingeschat. De herijkingsfase is bedoeld om te komen tot een integraal uitvoeringsontwerp en duurt langer, waardoor er in 2018 minder is uitgegeven dan verwacht

 • Ad 2) De hogere uitgave in 2018 is het gevolg van de voorbereidende werkzaamheden voor de voorinvestering voor 5e en 6e spoor. Het projectbudget is met name toegenomen door uitbreiding van de scope voor aanpassingen aan station Amsterdam Zuid (€ 15 miljoen). Dit betreft:

  • extra waterberging;

  • uitbreiding van commerciële voorzieningen en fietsparkeervoorziening;

  • funderingen en kolommen als voorinvestering voor 5e en 6e spoor.

  De overige mutatie in het projectbudget is veroorzaakt door prijsbijstelling met IBOI 2018.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Projectoverzicht Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

 

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 
 

20181

   

2018

 

2018

   

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

               

Realisatiefase (17.10.01)

105

81

– 24

1.234

1.621

     

PHS: Doorstroomstation Utrecht

16

21

5

315

317

 

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

36

7

– 29

133

135

 

2021

2

PHS: Meteren–Boxtel

0

5

5

10

52

 

2026–2028

3

PHS: Rijswijk–Rotterdam

0

5

5

10

318

 

2023–2025

4

PHS OV-SAAL Korte termijn

38

31

– 7

688

690

 

2016

5

PHS OV-SAAL middellange termijn

12

7

– 5

24

45

 

2026–2028

6

PHS: Projecten < € 50 miljoen

3

5

2

54

64

 

divers

7

Afrondingen

               

Planuitwerkingsfase (17.10.02)

 

27

 

2.432

2.570

     

Afrondingsverschillen

 

– 1

   

– 1

     

Programma

0

107

 

0

4.190

     

Afrekening voorschotten

 

11

           

Begroting (IF 17.10)

0

118

           
1

gedurende het jaar zijn de budgetten voor PHS van artikel 13 naar artikel 17 overgeboekt. Het begrote kasbudget en projectbudget zijn daarom opgenomen in de begroting van het Infrastructuurfonds 2018 op artikel 13.03.01 en de realisatie 2018 is opgenomen in bovenstaande tabel. Voor het overzicht is de begrotingsstand op projectniveau opgenomen in deze tabel.

Toelichting:

 • Ad 2) PHS Spooromgeving Geldermalsen. Er is gewacht met gunning tot de beroepen op het Tracébesluit en de status van de grondverwerving bekend en geanalyseerd was. Daarnaast zal de (minnelijke) grondverwerving van een groot deel van de benodigde gronden in 2019 plaatsvinden in plaats van in 2018. De gunning van het Alliantiecontract is vanwege het ontbreken van de zekerheid omtrent de eigendom van de gronden verplaatst van eind 2017 naar medio 2018. Dit resulteert in een kasschuif van 2018 naar 2019. Vooralsnog leidt dit niet tot vertraging in de oplevering van het project.

 • Ad 3) PHS Meteren–Boxtel. De aankoop van woningen verliep in 2017 minder voorspoedig dan verwacht. Hierdoor is een deel van de voor 2017 geplande uitgaven verschoven naar 2018.

 • Ad 4) PHS Rijswijk–Rotterdam. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 waren de uitgaven 2018 nog opgenomen in het planuitwerkingsbudget. Bij Slotwet 2017 is het realisatiebudget overgeboekt van planuitwerking naar de realisatiefase.

 • Ad 5) OV SAAL korte termijn. De lagere realisatie in 2018 is vanwege positieve afrekeningen met aannemers en minder gebruik van project onvoorzien.

 • Ad 6) PHS-project OV SAAL Naarden Bussum maakt onderdeel uit van het artikelonderdeel PHS OV-SAAL middellange termijn. Dit project heeft een langere doorlooptijd aangezien een langere aaneengesloten buitendienststelling nodig bleek en het inplannen hiervan complex was. Dit heeft geleid tot een herziene kasreeks.

 • Ad 7) PHS-projecten met een projectbudget onder € 50 miljoen zijn samengevoegd op dit artikelonderdeel. Het verschil wordt met name veroorzaakt door het project PHS-Klompersteeg. Om de hinder op het baanvak voor 2019 te verminderen is een deel van de voor 2019 geplande werkzaamheden al in 2018 uitgevoerd.

17.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.

Producten

Ontvangsten Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Toelichting

Project Mainport Rotterdam

1

0

– 1

 

ERTMS

0

1

1

 

PHS

0

0

0

1

Zuidasdok

29

25

– 4

 

Afrekening voorschotten

0

11

11

2

Totaal

30

37

7

 
 • Ad 1) Ontvangst PHS Meteren–Boxtel (onderdeel Vught). Met de Provincie en de gemeente zijn in het kader van het PHS-project Meteren-Boxtel afspraken gemaakt over de bijdragen aan de verdiepte ligging Vught. Gepland was om deze bijdragen nog in 2018 te ontvangen. Het is echter niet gelukt om deze ontvangsten nog in 2018 te realiseren waardoor deze doorschuiven naar 2019. Deze ontvangsten zijn begroot op artikel 13.09 voor de overgang van PHS naar groot project status.

 • Ad 2) Afrekening voorschotten. De gemaakte kosten van ProRail voor aanlegprojecten in 2017 op artikel 17 vallen lager uit dan het voorschot. De afrekening hiervan vond plaats in 2018.

Licence