Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: LIJST MET AFKORTINGEN

ARU

Accres-relevante Uitgaven

BCF

BTW-compensatiefonds

Bofv

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

DU

Decentralisatie-uitkering

Fvw

Financiële-verhoudingswet

GF

Gemeentefonds

IPO

Interprovinciaal Overleg

IU

Integratie-uitkering

MRB

Motorrijtuigen belasting

OEM

Overige eigen middelen

OSU

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen

PF

Provinciefonds

Rob

Raad voor het openbaar bestuur

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

UvW

Unie van Waterschappen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Licence