Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: INHUUR EXTERNEN

Inhuur externen Ministerie van Financiën 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Programma- en apparaatskosten

1.

Interim-management

278

2.

Organisatie- en formatieadvies

126

3.

Beleidsadvies

401

4.

Communicatieadvisering

1.896

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

2.701

5.

Juridisch advies

545

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

125.728

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

8.266

 

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

134.539

8.

Uitzendkrachten (formatie en piek)

77.965

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

77.965

 

Totaal uitgaven inhuur externen

215.205

De inhuur als percentage van de totale apparaatsuitgaven is voor het Ministerie van Financiën in 2018 uitgekomen op 8,7%, waarmee de Roemer-norm van 10% niet wordt overschreden.

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten 2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

In 2018 is geen sprake geweest van inhuur – buiten de raamovereenkomsten – waarbij het maximumtarief van € 225 per uur (exclusief btw) is overschreden (motie De Pater).

Licence