Base description which applies to whole site

3. DELTAFONDSVERSLAG 2018

Werken aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit vraagt continu inspanningen en investeringen. Deze worden verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van de tijd: de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Door klimaatverandering wordt het warmer en vertonen rivierafvoeren en regenval grotere extremen.

Het Deltaprogramma is het nationale programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken om Nederland veilig en aantrekkelijk te houden en goed te blijven voorzien van zoetwater. Zo kan onze economie blijven profiteren van de gunstige ligging in de delta. Het Deltaprogramma heeft als doel om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Mijlpalen en resultaten 2018

Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2018 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2018 is gestart.

Beheer, onderhoud en vervanging

Voor het beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt over de prestaties voor het watermanagement en beheer en onderhoud waterveiligheid, waaronder kustlijnhandhaving door middel van zandsuppleties en het onderhouden van stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen zoals dijken, dammen en duinen. Deze afspraken over prestaties zijn nader toegelicht in artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging van het Deltafonds. In 2018 heeft IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Beheer, onderhoud en vervanging

Hoofdwatersystemen

• Zandsuppleties basiskustlijn

• Levensduurverlengend onderhoud aan stuwen Nederrijn/Lek

Aanleg

In 2018 is voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid, onder andere door het uitvoeren van de programma’s HWBP-2, HWBP, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. Hieronder volgen de mijlpalen die IenW bij deze programma’s in 2018 heeft behaald.

Programma

Mijlpaal

Project

HWBP-2

Start realisatie

HWBP2 Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

Oplevering

HWBP2 Ameland Waddenzeekering

HWBP2 Ipersloter- en Diemerdammersluizen

HWBP

Start realisatie

Gameren

Eemshaven-Delfzijl

 

Twentekanaal

 

Dijkstabilisator Watergraafsmeer

 

Zettingsvloeiing Spijkenisserbrug

Oplevering

Eemdijk/Spakenburg

Zierikzee–Bruinisse

IJsseldijk Gouda (urgent deel)

   

Koppelstuk WIJD Kunstwerken

   

Gemaal van Sasse

   

Maasboulevard Cuijk

Maaswerken

Start realisatie

N.v.t.

Oplevering

Grensmaas: Visserweert

   

Grensmaas: Boertien + locaties

   

Dijkringen clusters A (Ohé en Laak)

   

Dijkringen clusters B (Grevenbicht-Roosteren)

Ruimte voor de Rivier

Start realisatie

N.v.t.

 

Oplevering

Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena

 

Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena

 

Dijkverbetering Oude Maas/Hoekschee Waard

 

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

 

Dijkverbetering Nederrijn/Betuwer, Tieler en Culemborgerwaarden

 

Dijkverbetering Lek/Betuwer, Tieler en Culemborgerwaarden

   

Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

   

IJsseldelta gedeelte Zomerbedverlaging

Overige

Oplevering

Legger Vlieland en Terschelling

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, het Deltaprogramma 2018 en het MIRT Overzicht 2019. Het Deltaprogramma is te vinden op de website1 van de Deltacommissaris.

Licence