Base description which applies to whole site

Lijst van afkortingen

BenO

Beheer en Onderhoud

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DF

Deltafonds

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWBP-2

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IF

Infrastructuurfonds

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

KRW

Kaderrichtlijn Water

LRT3

Derde Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

NURG

Nadere Uitwerking Rivierengebied

PKB

Planologische Kernbeslissing

PPS

Publiek-private samenwerking

RWS

Rijkswaterstaat

TR

Technische Rapporten

WB21

Waterbeleid voor de 21e eeuw

WBI

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

Licence