Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5. OVERZICHT VAN IN 2018 TOT STAND GEKOMEN WETTEN

Titel

Type

Staatsblad

Wet van/Besluit van

Inwerkingtreding

Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchthavens waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de uitvoering van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel (34 684)

Wet

Stb. 2018, 114

14-02-2018

1-7-2018

Wijziging van de Wet op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met het inrichten van een fonds voor de dekking van onder meer de kosten van toezicht en tuchtrecht door de KNB (34 810)

Wet

Stb. 2018, 158

25-04-2018

1-7-2018

Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal conflict (34 737)

Wet

Stb. 2018, 195

28-03-2018

29-6-2018

Wet tot herstel van wetstechnische en tekstuele gebreken alsmede aanbrenging van andere niet-inhoudelijke wijzigingen op het terrein van Justitie en Veiligheid (34 887)

Wet

Stb. 2018, 228

15-06-2018

deels 19-09-2018

deels 1-1-2019

Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (34 871)

Wet

Stb. 2018, 248

11-06-2018

19-9-2018

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34 915)

Wet

Stb. 2018, 262

11-07-2018

25-8-2018

Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (34 916)

Wet

Stb. 2018, 263

11-07-2018

25-8-2018

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (34 032)

Wet

Stb. 2018, 264

04-07-2018

1-10-2018

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34 372)

Wet

Stb. 2018, 322

27-06-2018

n.n.b.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van het strafrecht en verbetering van strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34 746)

Wet

Stb. 2018, 338

26-09-2018

16-10-2018

Wet van 17 oktober 2018 houdende regels ter implementatie van Richtlijn 2016/1148/EU van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016, houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (34 883)

Wet

Stb. 2018, 387

17-10-2018

deels 09-11-2018

deels 01-01-2019

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om een last onder bestuursdwang toe te passen indien in een pand voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs (34 763)

Wet

Stb. 2018, 481

12-12-2018

1-1-2019

Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m. verblijfsrichtlijn onderzoekers, studenten, stagiairs, vrijwilligers

AMvB

Stb. 2018, 107

09-04-2018

23-5-2018

Aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur aan de wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de verruiming van de fouilleerbevoegdheden van de politie (veiligheids-, vervoers- en insluitingsfouillering)

AMvB

Stb. 2018, 157

03-05-2018

1-7-2018

Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en andere rechtspositionele besluiten in verband de formalisering en uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2015–2017 inzake de specifieke inzetbaarheid van de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

AMvB

Stb. 2018, 204

26-06-2018

1-7-2018

Wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren (Besluit levensfase-uren politie)

AMvB

Stb. 2018, 208

15-06-2018

deels 01-01-2019

deels 01-07-2019

Wijziging van diverse besluiten ten gevolge van de AVG en de Uitvoeringswet AVG

AMvB

Stb. 2018, 249

11-07-2018

deels 25-08-2018

Besluit houdende wijziging van enkele AMvB’s op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen

AMvB

Stb. 2018, 246

11-07-2018

1-8-2018

Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende afschaffing van het kennisgevingsvereiste alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en herstel van enkele technische gebreken

AMvB

Stb. 2018, 314

30-08-2018

19-9-2018

Besluit tot bepaling van categorieën van politiegegevens als bedoeld in artikel 24 van de Wet politiegegevens (Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens)

AMvB

Stb. 2018, 331

30-08-2019

1-10-2018

Besluit houdende regels over het binnendringen en doen van onderzoek in een geautomatiseerd werk (Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk)

AMvB

Stb. 2018, 340

28-09-2018

1-3-2019

Wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht ter implementatie van Richtlijn 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PbEU L 88/6)

AMvB

Stb. 2018, 420

05-11-2018

17-11-2018

Besluit tot wijziging van het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden in verband met de eisen die gelden voor opsporingsambtenaren die bijzondere opsporingsbevoegdheden uitoefenen

AMvB

Stb. 2018, 448

20-11-2018

1-1-2019

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de algemene verplichting van een verklaring omtrent gedrag bij een eerste benoeming tot rechterlijk ambtenaar, alsmede tot herstel van enkele gebreken ten gevolge van eerdere wijzigingen.

AMvB

Stb. 2018, 455

22-11-2018

1-1-2019

Besluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikle 126jj van het Wetboek van Strafvordeing door de politie

AMvB

Stb. 2018, 472

05-12-2018

1-1-2019

Wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen

AMvB

Stb. 2018, 468

03-12-2018

deels 01-09-2017

deels 01-01-2018

deels 01-09-2018

deels 01-01-2019

Besluit tot wijziging van de bijlagen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met de jaarlijks indexering van de tarieven

AMvB

Stb. 2018, 492

06-12-2018

1-1-2019

Licence