Base description which applies to whole site

14. JAARVERANTWOORDING VAN HET BATEN-LASTENAGENTSCHAP SHARED SERVICE CENTER-ICT (SSC-ICT) PER 31 DECEMBER 2018

Inleiding

SSC-ICT is het Shared Service Centrum ICT van en voor het Rijk, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is één van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en levert onder meer rijksbrede ICT-services. SSC-ICT ondersteunt meer dan 30.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. SSC-ICT beheert en ontwikkelt ruim duizend applicaties, verzorgt de housing en hosting in het overheidsdatacenter (ODC), biedt IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voert jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit.

In 2018 is gewerkt aan de uitvoering van het jaarplan «Zichtbaar Beter». Realisatie heeft plaatsgevonden van de datacenter migraties naar het ODC, de uitrol van DWR Next en de realisatie van dienstverlening ten behoeve van rijkskantoren (bijv. Rijnstraat). Medio 2018 is echter geconstateerd dat de werkvoorraad is gestegen en dat bij een aantal knelpunten onvoldoende voortgang is geboekt. Daarbij kwam dat het financieel resultaat zich negatief ontwikkelde. Op het gebied van security en storingsarme dienstverlening ontstonden grote uitdagingen terwijl de organisatie nog niet optimaal werkte.

Voor een goede analyse en advies over de juiste prioriteiten en meerjaren strategie heeft de eigenaar een extern adviesbureau gevraagd een onderzoek in twee fasen uit te voeren naar verbetermaatregelen voor de korte termijn en naar het toekomstbestendig maken van SSC-ICT vanuit een breder perspectief. Vooruitlopend hierop heeft SSC-ICT besloten in het najaar van 2018 alle nadruk te geven aan twee topprioriteiten: security én storingsarm. Op basis van het externe advies onderzoeksfase 1 heeft SSC-ICT eind 2018 aanvullende verbeteracties («No Regret» acties) bepaald. Deze hebben een doorlooptijd tot eind 2019. Rode draad daarbij is het vergroten van de (taak)volwassenheid en het verbeteren van het bedrijfsmatig functioneren, waaronder het verbeteren en versterken van de financiële functie.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) 2018
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

258.681

258.312

– 369

242.362

– Omzet moederdepartement

45.500

67.882

22.382

57.706

– Omzet overige departementen

213.181

189.764

– 23.417

184.338

– Omzet derden

0

666

666

318

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

2.060

2.060

1.752

Bijzondere baten

0

29

29

6.532

Totaal baten

258.681

260.401

1.720

250.646

         

Lasten

       

Apparaatskosten

203.100

226.662

23.562

211.608

– Personele kosten

110.500

122.022

11.522

121.494

Waarvan eigen personeel

71.070

76.382

5.312

66.747

Waarvan inhuur externen

36.930

40.916

3.986

51.170

Waarvan overige personele kosten

2.500

4.724

2.224

3.577

– Materiële kosten

92.600

104.640

12.040

90.114

Waarvan apparaat ICT

67.300

85.933

18.633

74.204

Waarvan bijdrage aan SSO's

17.300

16.566

– 734

13.010

Waarvan overige materiële kosten

8.000

2.141

– 5.859

2.900

Rentelasten

250

23

– 227

46

Afschrijvingskosten

55.331

55.987

656

45.813

– Materieel

55.331

46.860

– 8.471

39.696

Waarvan apparaat ICT

55.331

46.860

– 8.471

39.696

– Immaterieel

0

9.127

9.127

6.117

Overige lasten

0

2.682

2.682

34.352

– Dotaties voorzieningen

0

1.424

1.424

14.435

– Bijzondere lasten

0

1.258

1.258

19.917

Totaal lasten

258.681

285.354

26.672

291.819

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

– 24.953

– 24.953

– 41.173

Agentschapsdeel Vpb-baten

0

0

0

6

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

– 19

– 19

0

Saldo van baten en lasten

0

– 24.972

– 24.972

– 41.167

Toelichting staat van baten en lasten

Overzicht foutherstel en reclassificatie 2017

Foutherstel extra licenties 2017

Het minder eigen gebruik van extra licenties in 2017 heeft geleid tot een herberekening in de vergelijkende cijfers over 2017. De eigen licenties van 2 klanten zijn toen meegeteld en de licenties in bezit waren hierop in mindering gebracht. In de herberekening over 2017 zijn beide gegevens buiten beschouwing gelaten. Dit heeft geresulteerd in de volgende balansmutaties met een resultaateffect dat leidt tot een extra verlies van 1,4%.

   

x € 1.000

Hoofdcategorie

Subcategorie

Mutatie

Immateriële vaste activa (aanschafwaarde)

Software en licenties

– 2.160

Immateriële vaste activa (cum. waardeverminderingen en afschrijvingen)

Software en licenties

45

Immateriële vaste activa (boekwaarde)

Software en licenties

– 2.115

     

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

– 348

Langlopende schulden

Leningen bij het Ministerie van Financien

2.115

Kortlopende schulden

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

– 2.115

Voorzieningen

Voorziening onderhoud licenties

– 1.000

     

Totaal mutatie in eigen vermogen

Onverdeeld resultaat

– 3.463

De mutaties binnen de staat van baten en lasten met resultaateffect leidt tot een extra verlies van 1,4%.

   

x € 1.000

Hoofdcategorie

Subcategorie

Mutatie

Materiële kosten

Waarvan apparaat ICT

– 30

Afschrijvingskosten

Immaterieel

– 45

Overige lasten

Dotaties voorzieningen

1.000

Overige lasten

Bijzondere lasten

2.538

     

Saldo van baten en lasten

Totaal mutatie extra verlies in resultaat 2017

3.463

Reclassificaties 2017

Vanwege nieuwe onderdelen in de Rijksbegrotingsvoorschriften zijn er mutaties doorgevoerd in de vergelijkende cijfers van 2017 zonder resultaatseffect. De voorraad cadeaubonnen hebben een geldwaarde en zijn daarom overgeheveld. De onderhanden projecten zijn geanalyseerd en overgeheveld.

Binnen de debiteuren was in 2017 sprake van een verkeerde categorie. Als laatste is een vordering die onder de schulden was verantwoord overgeheveld naar de overige vorderingen. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen zonder resultaatseffect.

   

x € 1.000

Hoofdcategorie

Subcategorie

Mutatie

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale lasten

65

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

– 65

Kortlopende schulden

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

77.063

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

– 77.063

Voorraden en onderhanden projecten

Voorraad cadeaubonnen

– 5

Liquide middelen

Voorraad cadeaubonnen

5

Voorraden en onderhanden projecten

Onderhanden projecten

2.583

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren projecten

– 2.583

Debiteuren

Overige departementen

376

Debiteuren

Agentschappen

– 376

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

35

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te verrekenen

– 35

Saldo van baten en lasten

Geen effect op resultaat 2017

0

Binnen de staat van baten en lasten waren een aantal posten niet goed verantwoord in de juiste hoofd- en subcategorie. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen zonder resultaatseffect.

   

x € 1.000

Hoofdcategorie

Subcategorie

Mutatie

Personele kosten

Waarvan eigen personeel

3

Materiële kosten

Waarvan apparaat ICT

– 3

Personele kosten

Waarvan overige personele kosten

144

Materiële kosten

Waarvan apparaat ICT

– 144

Materiële kosten

Waarvan overige materiële kosten

958

Materiële kosten

Waarvan apparaat ICT

– 958

   

0

Baten

De totale baten komen € 1,7 mln. hoger uit dan de begroting. De baten bestaan voornamelijk uit de omzet van de financiële afspraken met klanten op basis van de afgesloten Dienstverleningsafspraken (DVA’s) alsmede zogenaamde maatwerkopdrachten ten behoeve van de klanten.

Omzet

Per saldo komt de omzet € 0,4 mln. lager uit dan de vastgestelde begroting. De omzet van het moederdepartement is € 22,4 mln. hoger dan begroot. Als gevolg van de departementale herindeling hebben in 2018 verschuivingen plaatsgevonden van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename in het personeelsbestand van het moederdepartement heeft een opwaarts effect heeft gehad op de afname van accounts, devices, storage etc. De omzet van de departementen en agentschappen is € 23,4 mln. lager ten opzichte van de begroting. In de loop van het jaar zijn financiële afspraken die op basis van Dienstverleningsafspraken worden gemaakt neerwaarts bijgesteld. Tevens zijn enkele maatwerkopdrachten niet doorgegaan te weten: SAP HANA (P-Direkt) en dienstverlening voor de buitenlandse posten, tezamen € 12,0 mln.

x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Moederdepartement

45.500

67.882

57.706

Overige departementen

213.181

189.764

184.338

Derden

0

666

318

Totaal

258.681

258.312

242.362

x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Realisatie 2017

       

Generiek

0

10.646

11.514

Gemeenschappelijk

0

215.767

191.903

Specifiek

0

31.899

38.945

Totaal

258.681

258.312

242.362

Lasten

Personeel

Op personeelsgebied is de formatie in 2018 verder gevuld, van 907 fte per 1 januari naar 998 fte per 31 december per saldo € 5,3 mln. hoger dan de vastgestelde begroting). Dit is onder andere het effect van de verambtelijking. In 2018 zijn 22 externen verambtelijkt. Daarbij komt dat als gevolg de CAO-aanpassing van 3%, de loonkosten zijn gestegen. Het effect daarvan was € 1,1 mln. Tevens heeft de harmonisatie van het functiehuis van SSC-ICT € 2,0 mln. extra kosten met zich meegebracht. Hierdoor zijn ook de overige personeelskosten gestegen. De totale inhuurkosten zijn ten opzichte van de begroting met € 4,0 mln. hoger uitgevallen. Dit is met name veroorzaakt door een stijging van de externe uurtarieven. Per 1-1-2018 was dit € 79,29 en per 31-12-2018 € 84,39. Ten opzichte van 2017 zijn de inhuurkosten met € 10,2 mln. afgenomen, maar door de spanning op de arbeidsmarkt konden de inhuurkosten niet verder worden afgebouwd tot het niveau van de vastgestelde begroting.

Materieel

De stijging van de materiële kosten ten opzichte van de vastgestelde begroting is € 12,0 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van licenties die verbonden zijn aan het DWR Next concept, inclusief de daaraan verbonden onderhoudskosten. Dit naast onvoorziene structurele meerkosten voor huisvesting (€ 1,5 mln.), facilitaire dienstverlening (€ 2,4 mln.) en incidentele meerkosten voor de migratie datacenters (€ 1,7 mln.) en de verhuizing van Zoetermeer naar Den Haag in het kader van de eenwording SSC-ICT (€ 0,7 mln.).

Afschrijving

De totale afschrijvingskosten zijn € 0,7 mln. hoger dan geraamd in de vastgestelde begroting. Dit heeft te maken met de gestegen immateriële activa en de activering van licenties, beiden vanwege DWR Next.

Overige lasten

De post overige lasten is € 2,1 mln. hoger dan de vastgestelde begroting. Voor wat betreft dubieuze debiteuren is door SSC-ICT een analyse uitgevoerd op de openstaande vorderingen ouder dan 360 dagen (€ 3,1 mln.) uit 2015, 2016 en 2017, met gebruikmaking van een aantal criteria teneinde te kunnen beoordelen of SSC-ICT wel of niet een voorziening moet treffen. Dit heeft geleid tot een extra dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren van ruim € 1,4 mln.

x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Dotatie voorziening migratie datacenters

0

0

2.293

Dotatie voorziening onderhoud licenties

0

0

12.142

Dotatie voorziening Dubieuze debiteuren

0

1.424

0

Totaal

0

1.424

14.435

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten worden gevormd door de desinvesteringen van met name devices die vervroegd worden afgeschreven vanwege diefstal, verlies of dusdanige beschadiging dat ze niet langer bruikbaar zijn. Daarnaast is sprake van versnelde afschrijving, vanwege het in overleg stopzetten van specifieke dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), waar reeds activatie had plaatsgevonden van devices en software. BZ betaalt overigens de kosten van deze versnelde afschrijving.

x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Resultaat desinvesteringen

0

781

320

Nagekomen lasten vorige boekjaren

0

0

0

Overige bijzondere lasten

0

477

19.597

Totaal

0

1.258

19.917

Saldo van baten en lasten

Het verlies van € 25,0 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds hogere apparaatskosten van per saldo circa € 5 mln. (met name in de huisvesting, facilitaire dienstverlening en restant Programma migratie ICT diensten) en anderzijds door achtergebleven opbrengsten in zowel de reguliere (€ 9,8 mln.) als in de maatwerkdienstverlening (€ 8 mln.). Voor een deel wordt de teruggelopen opbrengst in de maatwerkdienstverlening veroorzaakt door de versterkte inzet op storingsarme dienstverlening en security. Daarnaast zijn enkele grote maatopdrachten met een gezamenlijke omzetraming van € 12,0 mln. niet doorgegaan. Dit betreft SAP HANA (BZK/P-Direkt) en dienstverlening buitenlandse posten (BZ).

Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

107.604

123.983

Immateriële vaste activa

22.351

26.311

Materiële vaste activa

85.253

97.672

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

1.797

2.108

– Projecten in uitvoering

0

0

– Overige materiële vaste activa

83.456

95.564

Vlottende activa

50.368

55.105

Voorraden en onderhanden projecten

2.948

2.583

Vorderingen

39.964

49.112

– Debiteuren

11.618

12.682

– Overige vorderingen en overlopende activa

28.346

36.430

Liquide middelen

7.456

3.410

Totaal activa

157.972

179.088

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

– 22.434

– 43.267

– Exploitatiereserve

2.538

– 2.100

– Onverdeeld resultaat

– 24.972

– 41.167

Voorzieningen

9.129

14.435

Langlopende schulden

55.762

70.320

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

55.762

70.320

Kortlopende schulden

115.515

137.600

– Crediteuren

17.409

32.830

– Belastingen en premies sociale lasten

191

65

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

60.841

79.179

– Overige schulden en overlopende passiva

37.074

25.526

Totaal passiva

157.972

179.088

Toelichting

Immateriële vaste Activa

In 2018 zijn de investeringen DWR Next, licenties en software, opgenomen als immateriële activa. De post Activa in ontwikkeling betrof het project Plekchecker die in 2018 in gebruik is genomen en nu is verantwoord onder de post immateriële vaste activa. Desinvesteringen betreft het project Sina voor BZ welke eind 2018 zijn betaald.

Materiele vaste activa

In 2018 zijn investeringen gedaan in laptops en tablets ten behoeve van het rijksbrede mobiel werken en de uitbreiding van datacenter hosting.

Debiteuren

De posten ouder dan 360 dagen zijn grotendeels voorzien of er is een betalingsregeling getroffen met de desbetreffende debiteur.

De stand van de debiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:

x € 1.000
 

31-12-2018

31-12-2017

Moederdepartement

3.811

1.907

Overige departementen

9.568

12.496

Derden

48

376

 

13.427

14.779

–/– Voorziening dubieuze debiteuren

– 1.809

– 2.097

Totaal

11.618

12.682

Per vordering wordt bezien of er dispuut bestaat over de betaling van de vordering en zo ja wat de kans is dat de vordering niet betaald wordt. Het bedrag dat hieruit volgt eind 2018, bedraagt € 1,2 mln. Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

x € 1.000
 

Stand per

31-12-2017

Vrijval 2018

Dotatie

2018

Onttrekking

2018

Stand per

31-12-2018

Voorziening dubieuze debiteuren

– 2.097

1.176

– 1.424

536

– 1.809

           

Totaal

– 2.097

1.176

– 1.424

536

– 1.809

Overige vorderingen en overlopende activa

De afname van € 4,6 mln. op de vooruitbetaalde kosten ten opzichte van 2017 wordt vooral verklaard doordat de eeuwigdurende licenties worden geactiveerd als Immateriële vaste activa. Deze zorgen voor de afname in de vooruitbetaalde kosten. De daling bij de nog te factureren projecten is het gevolg van intensivering van facturatiebeleid eind 2018.

x € 1.000
 

31-12-2018

31-12-2017

Vooruitbetaalde kosten

23.884

28.482

Overige vorderingen

200

378

Nog te factureren projecten

4.262

7.570

Totaal

28.346

36.430

De specificatie naar afnemersgroep is als volgt:

x € 1.000
 

31-12-2018

Overige vorderingen en overlopende activa Moederdepartement

974

Overige vorderingen en overlopende activa overige departementen

3.402

Overige vorderingen en overlopende activa derden

23.970

 

28.346

Liquide middelen

x € 1.000
 

31-12-2018

31-12-2017

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

7.451

3.405

Voorraad cadeaubonnen

5

5

Totaal

7.456

3.410

De stijging van het saldo op de Rekening Courant Rijkshoofdboekhouding wordt vooral verklaard door de kapitaalstorting door het moederdepartement van € 6,0 mln.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar.

Op grond van 5% van de gemiddelde omzet over de jaren 2016 tot en met 2018, bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 12,3 mln.

x € 1.000
 

Vermogensmutatie

2017

Mutatie

2018

Stand per 1 januari

– 2.100

– 41.167

– 43.267

 

Toevoeging door moederdepartement

0

45.805

45.805

 

Exploitatieresultaat 2017

– 41.167

41.167

0

 

Onverdeeld resultaat 2018

0

– 24.972

– 24.972

         

Stand per 31 december

– 43.267

20.833

– 22.434

De toevoeging moederdepartement bestaat uit 2 dotaties:

  • 1) Dotatie in verband met het negatieve vermogen per 31 december 2017 ad € 39,8 mln.

  • 2) Dotatie in verband met het voorziene verlies over 2018 ad € 6 mln.

De 2e dotatie is op grond van artikel 25, lid 3 van de Regeling Agentschappen in principe niet toegestaan. Echter de Minister van Financiën heeft, gebruikmakend van zijn bevoegdheden conform artikel 33 Regeling Agentschappen, toestemming gegeven voor deze dotatie.

Voorzieningen

De migratie datacenters is in 2018 afgerond. Aan het Programma Migratie Infrastructuur (PMI) is eind 2017 decharge verleend. De resterende activiteiten werden in de lijn voortgezet in 2018.

Hiertoe werd in 2017 een nieuwe voorziening gevormd, de voorziening migratie datacenters. De voorziening onderhoud licenties is voor de komende drie jaar.

x € 1.000
 

Stand per

31-12-2017

Vrijval 2018

Dotatie 2018

Onttrekking 2018

Stand per

31-12-2018

Voorziening migratie datacenters

2.293

– 884

0

– 1.409

0

Voorziening onderhoud licenties

12.142

0

0

– 3.013

9.129

           

Totaal

14.435

– 884

0

– 4.422

9.129

Langlopende schulden

Op basis van de investeringen in vaste activa die in 2018 plaatsvonden, is in 2018 voor € 34,3 mln. aan nieuwe leningen afgesloten. In 2018 is € 67,2 mln. afgelost op de leenfaciliteiten. De kortlopende aflossingsverplichting voor 2019 bedraagt € 60,8 mln. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden nemen af ten opzichte van 2017, dit wordt verklaard door de betaling in januari 2018 van één grote openstaande factuur. Hiernaast worden de lagere kortlopende schulden verklaard door de aflossingsverplichting van kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën. Verder nemen de overige schulden en overlopende passiva toe. De post «nog te ontvangen facturen» betreft kosten waarvan de activiteiten in 2018 zijn gerealiseerd maar de factuur nog ontbreekt. De post «opgebouwde rechten van het personeel» laat een verdere stijging zien in 2018. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal fte ambtelijk personeel in 2018 alsmede de cao-verhoging van 3% per 1 juli 2018.

x € 1.000
 

31-12-2018

31-12-2017

Nog te ontvangen facturen

26.723

16.563

Nog te verrekenen

2.024

1.810

Vooruit gefactureerde bedragen

1.980

1.789

Opgebouwde rechten personeel

6.347

5.153

Overige schulden en overlopende passiva

0

211

     

Totaal

37.074

25.526

De specificatie naar afnemersgroep is als volgt:

x € 1.000

Overige verplichtingen en overlopende passiva Moederdepartement

17.542

Overige verplichtingen en overlopende passiva Overige Ministeries

1.950

Overige verplichtingen en overlopende passiva Derden

17.582

37.074

x € 1.000
 

31-12-2017

Oud saldo overige schulden en overlopende passiva 31-12-2017

102.619

Naar overige vorderingen en overlopende activa

35

Naar belastingen en premies sociale lasten

– 65

Naar Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

– 77.063

   

Nieuw saldo overige schulden en overlopende passiva 31-12-2017

25.526

Kasstroomoverzicht over 2018

Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018 + stand depositorekeningen

17.000

3.410

– 13.590

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

258.681

267.478

8.797

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 203.350

– 236.735

– 33.385

2.

Totaal operationele kasstroom

55.331

30.743

– 24.588

 

Totaal investeringen (–/–)

– 30.000

– 40.424

– 10.424

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

818

818

3.

Totaal investeringskasstroom

– 30.000

– 39.606

– 9.606

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

45.805

45.805

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 55.331

– 67.196

– 11.865

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

30.000

34.300

4.300

4.

Totaal financieringskasstroom

– 25.331

12.909

38.240

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 mln. €.

17.000

7.456

– 9.544

Toelichting

De investeringen in ICT-goederen (hard- en software) in 2018 bedroegen € 40,4 mln. De investeringen zijn per saldo hoger dan begroot. Dit wordt, naast de toename van de waarde, veroorzaakt door duurdere en meer mobiele devices zoals laptops, tablets en datacenter-hosting, de vervanging van reeds afgeschreven activa en de toename van de immateriële vaste activa.

SSC-ICT roept met ingang van 2017 meerdere keren per jaar de leningen af. De planning is aan het eind van ieder kwartaal. Voor 2018 bedraagt het beroep op leenfaciliteit € 34,3 mln.

De stand van de rekening-courant RHB per 31 december 2018 ad € 7,5 mln. is de resultante van het behaalde resultaat en het saldo van de in deze jaren opgebouwde vorderingen- en schuldenpositie.

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

SSC-ICT is de rijksbrede shared service organisatie die de Rijksdienst ondersteunt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen. Door de inzet van moderne ICT-hulpmiddelen wordt de doelmatigheid van de Rijksdienst vergroot. Met de bundeling van ICT-taken binnen SSC-ICT wordt de in de projecten 4 en 7 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst beoogde efficiencyslag gerealiseerd.

Doelmatigheidskengetallen

Onderstaand worden de doelmatigheidskengetallen gepresenteerd. Het generieke en specifieke deel in onderstaande tabel bevat de in de Vastgestelde begroting opgenomen kengetallen. Inherent aan het shared service karakter gelden deze voor het hele jaar en zijn ze voor alle opdrachtgevers hetzelfde.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018
 

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Vastgestelde begroting 2018

Omschrijving Generiek Deel

         

Taakstellende tariefverlaging

3,0%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

           

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

1.935

1.470

1.570

2.325

 

Kostprijs backend werkomgeving

 

670

780

865

780

Kostprijs locatiegebonden werkplek

 

650

680

795

680

Kostprijs Kiosk PC incl monitor

 

310

270

325

270

           

Totale omzet per product of dienst

216.791

234.744

242.362

258.312

258.681

Generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km²)

14.046

12.105

11.514

10.646

NB

Gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)

118.904

168.293

191.903

215.767

NB

Specifiek (plusdiensten en maatwerk)

83.841

54.346

38.945

31.899

NB

           

Formatie en bezetting

         

FTE-totaal (excl. Externe inhuur)

650,0

720,2

834,4

963,8

925,1

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE’s

33,9%

36,5%

27,9%

22,1%

23,3%

           

Saldo van baten en lasten (%)

– 3,0%

– 7,8%

– 17,0%

– 9,7%

0,0%

           

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

6,9

6,8

7

Medewerkertevrededenheid (MTO)

7

NB

6,8

6,2

7

 

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Vastgestelde begroting 2018

Omschrijving Specifiek Deel- ICT Diensten

         

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit1

100,0%

100,0%

100,0%

NB

99,9%

Geleverd binnen gestelde termijn2

85,0%

91,0%

90,0%

71,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

91,0%

88,0%

87,0%

96,0%

90,0%

           

Kwaliteit beantwoorden vragen

         

– beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd1

85,0%

99,0%

97,0%

NB

95,0%

– direct beantwoorden helpdeskvragen

67,0%

88,2%

86,0%

83%

80,0%

1

Als gevolg van het niet meer bijhouden van de voortgang kan geen waarde meer worden bepaald voor deze KPI’s

2

Als gevolg van het nog niet volledig op elkaar afgestemd zijn de administratieve processen bij de afnemers – o.a. BZ – kan weinig waarde aan deze KPI worden gehecht.

Toelichting generiek deel doelmatigheidsindicatoren

In 2018 gold geen taakstelling voor SSC-ICT. De tarieven 2018 zijn ten opzichte van 2017 gestegen met 5%. Dit werd veroorzaakt door investeringen ten behoeve van de opvang van datagroei, uitbreiding van dienstverlening en het toepassen van de voorgeschreven loon-prijsindex.

Het aantal ambtelijk FTE is in 2018 verder gestegen als gevolg van verambtelijking en succesvolle werving. Daarnaast heeft de sturing op het aantal externe FTE effect gehad. Dit percentage daalde van 33,9% in 2015 naar 22,1% in 2018. Het lange termijn doel van SSC-ICT hiervoor staat op 25%.

Toelichting specifieke deel doelmatigheidsindicatoren

Geleverd binnen de gestelde termijn

Dit betreft de standaard aanvragen die binnen de afgesproken servicelevels zijn afgehandeld. Het ongecorrigeerde cijfer is gedaald naar 71%. Aandachtspunt blijft dat in de BZ-omgeving veel verzoeken wel worden uitgevoerd, maar niet administratief worden gesloten.

Incidenten hersteld binnen de afgesproken tijd.

De score op doorlooptijd incidentafhandeling is 96%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Service Level Agreements (SLA’s) nog niet volledig in TOPdesk zijn opgenomen, waardoor incidenten niet volledig conform SLA’s worden geregistreerd. In TOPdesk zijn basis servicelevels opgenomen die zo goed mogelijk de SLA’s benaderen. Het aantal incidenten dat binnen de streefdatum is opgelost is stabiel rond 96%. Over het hele jaar heeft SSC-ICT continue ruim boven de 90% gescoord. Dit is gemiddeld een forse verbetering ten opzichte van 2017 (87,0%).

Direct beantwoorden van helpdeskvragen:

Dit betreft de gemiddelde tijd in seconden die gebruikers hebben moeten wachten voordat de telefoon bij de helpdesk van SSC-ICT wordt beantwoord. De afspraak is binnen 30 seconden. De servicedesk heeft in 2018 met verloop en onderbezetting te maken gehad. In combinatie met het grote aantal Major Incidents heeft dit ertoe geleid dat de responsetijden in 2018 hoger waren dan verwacht mag worden. De gemiddelde responsetijd over geheel 2018 komt uit op 55 seconden. Het aantal major Incidents in 2018 was 134. In 2017 was dit 113.

Licence