Base description which applies to whole site

16. JAARVERANTWOORDING VAN HET BATEN-LASTENAGENTSCHAP DIENST VAN DE HUURCOMMISSIE (DHC) PER 31 DECEMBER 2018

Inleiding

De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit ZBO wordt ambtelijk ondersteund door de Dienst van de Huurcommissie (DHC), die de status van baten-lastenagentschap heeft. Jaarlijks verstrekt de directie Woningmarkt (onderdeel van DG Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie van BZK) een opdracht aan de Huurcommissie voor de uitvoering van de huurgeschillenbeslechting en overige werkzaamheden. De opdracht wordt vanaf 2018 deels gefinancierd door de directie Woningmarkt, deels door de verhuurders middels een verhuurderbijdrage (Staatscourant jaargang 2018, nr. 32857, Kamerstuk 34 652, nr. A) en deels uit de leges.

Staat van baten en lasten van DHC 2018 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

13.214

9.860

– 3.354

12.878

– Omzet moederdepartement

7.489

4.330

– 3.159

12.255

– Omzet overige departementen

0

0

0

0

– Omzet derden

5.725

5.530

– 195

623

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

3

Bijzondere baten

0

460

460

101

Totaal baten

13.214

10.320

– 2.894

12.982

         

Lasten

       

Apparaatskosten

10.316

8.887

– 1.429

12.277

– Personele kosten

6.535

6.248

– 287

7.412

Waarvan eigen personeel

5.833

4.819

– 1.014

6.550

Waarvan inhuur externen

702

1.052

350

603

Waarvan overige personele kosten

0

377

377

259

– Materiële kosten

3.781

2.639

– 1.142

4.865

Waarvan apparaat ICT

1.150

1.035

– 115

2.334

Waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

Waarvan overige materiele kosten

2.631

1.604

– 1.027

2.531

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

74

93

19

494

– Materieel

74

93

19

102

Waarvan apparaat ICT

71

0

0

0

– Immaterieel

0

0

0

392

Overige lasten

2.824

5.650

2.826

2.708

– Dotaties voorzieningen

0

2.588

2.588

18

– Bijzondere lasten

2.824

3.062

238

2.690

Totaal lasten

13.214

14.630

1.416

15.479

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

– 4.310

– 4.310

– 2.497

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

0

– 4.310

– 4.310

– 2.497

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit de vergoeding van de opdrachtgevende beleidsdirectie Woningmarkt (Wm). De totale bijdrage voor de opdracht bedroeg € 7,5 mln., hiervan was € 3,2 mln. bestemd voor een bijdrage in de transitiekosten. Deze bijdrage is verwerkt als een vermogensstorting. De opdracht voor 2018 is aangegaan op basis van lump sum financiering.

In vergelijking met de Ontwerpbegroting is de productie over 2018 lager uitgekomen dan verwacht. In overleg met de opdrachtgever is, gezien de meerjarige dalende trend tot en met 2017, voor het jaar 2018 uitgegaan van een productie van 6.560 zaken.

Productie (aantallen)

Soort zaak

Begroting 2018 (1)

Realisatie 2018 (2)

Verschil (3=2–1)

Huurprijsgeschillen

2.990

2.067

– 923

Servicekostengeschillen

1.925

1.102

– 823

Huurverhogingsgeschillen op grond van punten

260

18

– 242

Huurverhogingsgeschillen op grond van inkomen

775

6

– 769

WOHV-geschillen1

10

1

– 9

Geschillen voortkomend uit klachten van huurders jegens verhuurders

150

0

– 150

Intake en bemiddeling

3.290

3.650

360

Totaal

9.400

6.844

– 2.556

1

Geschillen op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit de verhuurderbijdrage die aan de verhuurders in rekening is gebracht en uit de ontvangen legesgelden. De in rekening gebrachte verhuurderbijdrage aan verhuurders bedroeg in 2018 € 5,2 mln. De ontvangen legesgelden in 2018 bedragen € 0,4 mln.

Bijzondere baten

De bijzondere baten bestaan uit de volgende componenten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

Realisatie 2017

Correctie nog te ontvangen facturen

0

40

40

97

CJIB aanmaningsvergoedingen

0

2

2

3

Mutatie onderhanden werk

0

417

417

0

Overige baten

0

1

1

1

Totaal

0

460

460

101

Lasten

Apparaatskosten: personele kosten

De post personele kosten bestaat uit de loonkosten voor eigen personeel (inclusief kosten voor gedetacheerden vanuit de Rijksoverheid), kosten van externe inhuur en overige personeelskosten. De kosten voor eigen personeel zijn lager dan begroot. Deze daling is het gevolg van een afgenomen personeelsbezetting. De kosten voor externe inhuur zijn toegenomen. Hiervoor is een aantal redenen: 1) een deel van de vrijgevallen functies is tijdelijk met externen opgevuld, 2) bij de reorganisatie hebben de medewerkers de tijd gekregen zich te oriënteren in het vrijwillige Van Werk Naar Werk traject, waarbij zij zich ook verder konden ontwikkelen. Met externe inhuur is geprobeerd deze afname van productieve uren te compenseren, 3) om de hoge instroom bij Brede Intake en bemiddelen op te vangen zijn extra uitzendkrachten ingezet. De externe inhuur is hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.

De overige personele kosten betreffen kosten als reiskosten, studiekosten, arbeidsongeschiktheids ondersteuning en bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze kosten waren in de oorspronkelijke begroting opgenomen onder de overige materiële kosten.

Apparaatskosten: materiële kosten

De materiële kosten waren in 2018 lager dan begroot. Met name de huisvestingskosten, de reis- en verblijfskosten en de communicatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is door de vertraging van de reorganisatie een aantal kosten doorgeschoven naar 2019 en heeft de Huurcommissie een aantal posten op een lager ambitieniveau gesteld.

Dotatie voorzieningen

Naar aanleiding van de reorganisatie van de Huurcommissie in 2018 is een dotatie aan de reorganisatievoorziening gedaan voor de kosten die volgen uit van werk naar werk trajecten. De voorzieningen voor voorgaande reorganisaties in 2009 en 2012 zijn aangepast op de te verwachten uitgaven in 2019. De dotatie was niet begroot.

Bijzondere lasten

Dit betreft de transitiekosten 2018 (implementatie toekomstverkenning en ICT). Hieronder vallen kosten ter voorbereiding van de implementatie van de gewijzigde wet Uhw en kosten om de ICT aan te passen aan de nieuwe organisatie. Onder deze post vallen ook de kosten voor werknemers die eind 2018 een overeenkomst met de Dienst van de Huurcommissie zijn aangegaan en gebruik maken van de stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek. De reservering voor de simuleringspremie was niet begroot.

Bijzondere lasten (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

Realisatie 2017

Implementatie toekomstverkenning

1.736

1.767

31

986

Verhuizing

0

0

0

141

ICT

1.088

504

– 584

843

Inning verhuurdersbijdrage

0

0

0

5

Reorganisatie

0

0

0

226

Mutatie onderhanden werk

0

0

0

483

Correctie voorgaand boekjaar

0

0

0

3

Overige bijzondere lasten

0

0

0

3

Stimuleringspremie

0

791

791

0

Totaal

2.824

3.062

238

2.690

Saldo van baten en lasten

Over 2018 heeft de Huurcommissie een negatief exploitatieresultaat behaald (€ 4,3mln.). Dit resultaat is het gevolg van de dotatie aan de reorganisatievoorziening en de opname van de kosten voor de stimuleringspremie voor medewerkers van de Dienst van de Huurcommissie. Daarnaast is de bijdrage voor de transitiekosten via het eigen vermogen verwerkt. Daartegenover staan lagere materiële kosten.

De dotatie aan de reorganisatievoorziening en de kosten van de diverse stimuleringsregelingen vormen een eenmalige kostenpost die komende jaren niet meer voor komt. De oorzaak van het negatieve resultaat is dan ook eenmalig.

Balans van DHC per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

70

163

Materiële vaste activa

70

163

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

70

163

– Projecten in uitvoering

0

0

– Overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

9.240

4.228

– Voorraden en onderhanden projecten

1.608

1.191

Vorderingen

5.444

335

– Debiteuren

5.396

278

– Overige vorderingen en overlopende activa

48

57

     

– Liquide middelen

2.188

2.702

Totaal activa

9.309

4.391

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

2.977

403

– Exploitatiereserve

7.287

2.900

– Onverdeeld resultaat

– 4.310

– 2.497

Voorzieningen

2.759

252

Langlopende schulden

0

0

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

3.573

3.736

– Crediteuren

778

1.416

– Schulden bij het Rijk

0

0

– Belastingen en premies sociale lasten

0

0

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

– Overige schulden en overlopende passiva

2.795

2.320

Totaal passiva

9.309

4.391

Toelichting

Activa

Materiële vaste activa

De materiële activa bestaan uit hardware, installaties en inventaris in het Havengebouw te Amsterdam. DHC huurt zijn kantoorruimten, deze panden staan daarom niet op de balans als activa.

Het grootste deel van de activa is begin deze eeuw aangeschaft waardoor de restwaarde beperkt is. Veel activa worden nog gebruikt terwijl ze inmiddels afgeschreven zijn. In 2018 zijn geen investeringen gedaan.

Voorraden en onderhanden projecten

Dit betreft het onderhanden werk. Een verzoekschrift kan achtereenvolgens verschillende behandelingsfasen in het primaire proces doorlopen: van het scannen van de fysieke brief of de inname van het digitale verzoek, het beoordelen of het verzoek ontvankelijk is, de inhoudelijke beoordeling nadat het legesvoorschot ontvangen is, het onderzoek, de zitting en uiteindelijk de uitspraak.

Bij de waardering van het onderhanden werk is gekeken in welke fasen de in behandeling zijnde zaken verkeren, en is verondersteld dat de waarde toeneemt met elke fase die het verzoek passeert.

Debiteuren

Deze post heeft met name betrekking op de nog te ontvangen verhuurderbijdrage van verhuurders. Daarnaast bevat deze post leges van huurders en verhuurders. Ook zijn er debiteuren in verband met detacheringen van DHC-medewerkers bij andere organisaties.

Debiteuren (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

Debiteuren moederdepartement

18

41

Debiteuren overige departementen

43

0

Debiteuren derden

5.334

237

Totaal

5.396

278

Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post betreft de vooruitbetaalde kosten aan derden in 2018 voor het jaar 2019.

Passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Jaarrekening 2017, Eigen vermogen per 31-12-2017

817

Foutherstel (nagekomen kosten)

– 414

Gecorrigeerd vermogen per 1-1-2018

403

Eenmalige storting moederdepartement

3.725

Bijdrage moederdepartement in transitiekosten 2018

3.159

Resultaat 2018

– 4.310

Eigen vermogen per 31-12-2018

2.977

In 2017 zijn bijdragen van het moederdepartement voor de transitiekosten verantwoord als bijzondere baten. Volgens het ADR-Kader voor de toelaatbaarheid en de presentatie van bijdragen aan agentschappen, dient een dergelijke bijdrage verwerkt te worden als een vermogensstorting. Deze boekingen zijn in 2018 verwerkt.

In 2018 zijn twee facturen ontvangen die betrekking hadden op voorgaande jaren. In totaal gaat het om een bedrag van € 0,4 mln. Richtlijn 150 van de Richtlijnen voor de Jaarverantwoording schrijft voor dat dergelijke tekortkomingen die betrekking hebben op voorgaande afgesloten boekjaren, via het eigen vermogen verwerkt moeten worden.

Door deze mutaties en de toevoeging van het onverdeeld resultaat 2018 bedraagt het eigen vermogen € 3,0 mln. In de Regeling Agentschappen 2018 is aangegeven dat er de mogelijkheid is voor de dienst om een exploitatiereserve op te bouwen. De maximale exploitatiereserve bedraagt 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaren. Het maximale eigen vermogen in 2018 bedraagt € 0,6 mln. Het verschil tussen het vermogen per 31-12-2018 en het maximaal toegestane eigen vermogen bedraagt € 2,4 mln. Voor de eerstvolgende suppletoire begrotingswet wordt het surplus aan eigen vermogen afgeroomd.

Voorzieningen

De voorzieningen die op de balans staan betreffen kosten in verband met de reorganisaties van de Dienst van de Huurcommissie in 2009 en 2012. Het langlopende deel van deze voorzieningen (2009 € 47K en 2012 € 92K) zijn verplichtingen voor 2020 en latere jaren.

De reorganisatievoorziening 2018 van de Dienst van de Huurcommissie heeft betrekking op de loonkosten van acht medewerkers die met ingang van 1-1-2019 de status van VWNW-kandidaat hebben. Het langlopende deel van de reorganisatievoorziening 2018 bedraagt € 1,5 miljoen. De dienst van de Huurcommissie heeft in de jaarrekening een voorziening verantwoord voor de kosten van werknemers die in het verplichte Van Werk Naar Werk traject zijn geplaatst en heeft daarbij een inschatting gemaakt van de kans dat de voormalig werknemers de WW rechten gaat aanspreken.

Bestemming (bedragen x € 1.000)
 

Stand per 1-1-2018

Onttrekking

Vrijval

Dotatie

Saldo per 31-12-2018

Reorganisatie 2009:

         

• Herplaatsers

102

37

0

19

84

Reorganisatie 2012:

         

• Herplaatsers

127

21

0

7

113

• Maatwerkafspraken

23

23

0

0

0

Reorganisatie 2018

0

   

2.562

2.562

Totaal

252

81

0

2.588

2.759

Crediteuren

Dit betreft in 2018 ontvangen maar per ultimo 2018 nog niet betaalde facturen voor gemaakte kosten die betrekking hebben op 2018.

Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2018

31-12-2017

Crediteuren moederdepartement

358

943

Crediteuren overige departementen

0

16

Crediteuren derden

420

457

Totaal

778

1.416

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit nog te ontvangen facturen, legesvoorschotten en verplichtingen jegens het personeel.

Kasstroomoverzicht van DHC over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

2.516

2.702

186

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

13.214

4.795

– 8.419

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 13.140

– 12.193

947

2.

Totaal operationele kasstroom

74

– 7.398

– 7.472

 

Totaal investeringen (–/–)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

6.884

6.884

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

6.884

6.884

5.

Rekening courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

(maximale roodstand € 0,5 mln)

2.590

2.188

– 402

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De operationele ontvangsten zijn lager dan begroot. In 2018 heeft de Dienst van de Huurcommissie van het moederdepartement een totale bijdrage ontvangen van € 7,5 mln. Hiervan was € 3,2 mln. een bijdrage in de transitiekosten. Deze bijdrage is als een mutatie op het eigen vermogen verwerkt. De verhuurderbijdrage van € 5,2 mln. was eind 2018 nog te ontvangen.

De operationele uitgaven zijn lager dan begroot. De kosten in het algemeen waren lager en het saldo van de crediteuren is afgenomen. In 2018 heeft het moederdepartement een eenmalige storting gedaan van € 3,7 mln. ter aanvulling van het eigen vermogen en heeft het moederdepartement een bijdrage van € 3,2 mln. aan de transitiekosten geleverd. Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

De berekening van de operationele ontvangsten is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)
 

Bedrag

Totaal baten

10.320

Balansmutaties

– 5.525

Operationele ontvangsten

4.795

De berekening van de operationele uitgaven is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)
 

Bedrag

Totaal lasten

14.630

Balansmutaties

– 2.437

Operationele uitgaven

12.193

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018 van de Dienst van de Huurcommissie

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2015

2016

2017

2018

2018

Tarief per uur1

         
           

Omzet per product1

         
           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

70

67

63

50

69

           

Saldo van baten en lasten (%)

0%

6%

1%

– 47%

0%

           

% Huurprijsgeschillen afgerond binnen 4 maanden

77%

66%

64%

60%

90%

% Servicekostengeschillen afgerond binnen 5 maanden

72%

63%

47%

61%

90%

% Huurverhogingsgeschillen afgerond binnen 4 maanden2

88%

92%

90%

98%

90%

% WOVH-geschillen afgerond binnen 4 maanden

25%

0%

50%

0%

90%

1

De Dienst van de Huurcommissie heeft een nieuw kostprijsmodel ontwikkeld. Dit model wordt in 2019 gevalideerd, zodat het model als basis voor de Ontwerpbegroting 2020 kan dienen. Op dit moment zijn deze gegevens niet beschikbaar. In de Ontwerpbegroting 2020 gaat gewerkt worden met het nieuwe kostprijsmodel en zijn deze gegevens beschikbaar. Voor de Ontwerpbegrotingen van 2017, 2018 en 2019 is uitgegaan van de verwachte kosten.

2

Huurders en verhuurders hebben de doorlooptijd van deze zaken waarschijnlijk ervaren als langer dan 4 maanden. De reden hiervan is dat de intake van verzoeken in 2018 langer heeft geduurd, door de relatief grote instroom van verzoeken in 2018.

Toelichting

FTE-totaal

Betreft het aantal medewerkers in vaste dienst (uitgedrukt in fte) en de ontwikkeling daarvan in de loop der jaren. Vanaf begin januari 2018 hebben twaalf medewerkers gebruik gemaakt van de stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek. Deze functies zijn in verband met de lopende reorganisatie door tijdelijke externe medewerkers bezet.

Doorlooptijden

De Huurcommissie werkt met twee verschillende doorlooptijden:

  • 1. De doorlooptijd voor de hele procedure vanaf het moment dat de verzoeker de leges heeft betaald tot het moment waarop de uitspraak wordt verstuurd. Deze doorlooptijd is gebaseerd op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). De termijn hiervoor is vijf maanden voor servicekostengeschillen en vier maanden voor overige geschillen. Deze termijnen gaan in nadat de leges zijn betaald;

  • 2. De doorlooptijd vanaf het moment dat het dossier compleet is. Deze doorlooptijd is gebaseerd op de Implementatiewet voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. De wettelijke termijn hiervoor is 90 dagen.

Het afhandelen van het geschil als het dossier eenmaal compleet is gebeurt ruim binnen de wettelijke termijn. De termijn uit de Uhw voor het volledig behandelen van het geschil wordt in veel gevallen niet gehaald. Hoe lang de doorlooptijd is, verschilt bovendien sterk van zaak tot zaak. Het grootste deel van de doorlooptijd gebruikt de Huurcommissie om het dossier compleet te maken zodat zij het geschil in behandeling kan nemen.

De Huurcommissie streeft ernaar geschillen zo snel mogelijk te behandelen. Zij vindt het belangrijk dat het geschil tussen huurder en verhuurder niet langer duurt dan nodig is. Op veel factoren die invloed hebben op de tijd die nodig is om het dossier compleet te maken heeft de Huurcommissie geen invloed. De aard van het geschil, hoe diep het conflict tussen huurder en verhuurder is, de bereidheid van de partijen om mee te werken, de kwaliteit van de door beide partijen aangeleverde informatie en de grillige instroom van geschillen vallen bijvoorbeeld buiten de invloedsfeer.

Licence