Base description which applies to whole site

18. WNT-VERANTWOORDING 2018

Op www.topinkomens.nl (http://www.topinkomens.nl) vindt u het geldend normenkader voor 2018: de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT, QenA's en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima. Tevens is er een verantwoordingsmodel opgenomen, waarin gedetailleerd is uitgewerkt op welke wijze de WNT-verantwoording kan worden opgesteld en ingevuld.

De geldende wet- en regelgeving is leidend.

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. G.J.C.M. Bakker

Hoofddirecteur DJI JenV

1-7-2018

 

1

nee

72.723

9.475

82.198

95.277

 

BZK/TMG

Dhr. R.J. Barendse

Plv. SG JenV

   

1 (1)

nee

152.609 (150.433)

18.931 (17.598)

171.540 (168.031)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. B.W. Bargerbos

Hoofddirecteur Beleid DEF

 

1-2-2018

1 (1)

nee

19.165 (141.920)

1.577 (17.485)

20.742 (159.405)

16.052

De overschrijding is € 4.690 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, te weten € 6.613 kan worden toegerekend aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

BZK/TMG

Mevr. H.J. Beentjes

Hoofddirecteur Financiën, Management en Control IenW

1-8-2018

 

1

nee

54.788

7.743

62.531

79.225

 

BZK/TMG

Mevr. A. van Berckel-van de Langemheen

Hoofddirecteur IND JenV

1-2-2018

 

1

nee

142.541

17.327

159.868

172.948

 

BZK/TMG

Mevr. A. Berg

DG VWS

   

1 (1)

nee

161.339 (159.038)

19.197 (17.849)

180.536 (176.887)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.C. van den Berg

DG BZ

 

1-8-2018

1 (1)

nee

83.435 (81.885)

11.115 (8.841)

94.550 (90.726)

109.775

 

BZK/TMG

Dhr. R.A.C. Bertholee

DG BZK tot 17-11-2018. Vanaf

17-11-2018 Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

147.460 (145.358)

18.787 (17.460)

166.247 (162.818)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.W.H. Bertram

BG BZK

   

1 (1)

nee

159.850 (18.811)

19.245 (2.293)

179.095 (21.104)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG IenW

   

1 (1)

nee

165.808 (162.783)

19.373 (17.871)

185.181 (180.654)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG OCW

   

1 (1)

nee

167.115 (164.723)

19.358 (18.012)

186.473 (182.735)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG IenW

   

1 (1)

nee

169.439 (162.686)

19.305 (18.024)

188.744 (180.710)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.G. Bos

IG Inspectie JenV

   

1 (1)

nee

156.362 (154.136)

19.156 (17.703)

175.518 (171.839)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.M.G. Brandt

SG BZ

   

1 (1)

nee

163.914 (84.873)

19.248 (8.892)

183.162 (93.765)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

Buitengewoon Adviseur BZK

tot 1-7-2018. DG BZK vanaf

1-7-2018.

   

1 (1)

nee

169.198 (162.330)

19.764 (18.461)

188.962 (180.791)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J. Brug

DG VWS

10-9-2018

 

1

nee

48.861

6.018

54.879

58.512

 

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

DG SZW

   

1 (1)

nee

163.990 (160.550)

19.354 (17.837)

183.344 (178.387)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG VWS

   

1 (1)

nee

166.066 (163.655)

19.326 (17.974)

185.392 (181.629)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.R.P.M. Camps

SG EZK

   

1 (1)

nee

165.063 (162.710)

19.307 (17.997)

184.370 (180.707)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. G.E.A. van Craaikamp

Plv. SG VWS

   

1 (1)

nee

162.368 (160.054)

19.219 (17.871)

181.587 (177.925)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.E.P. Dierikx

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

158.837 (156.573)

19.159 (18.229)

177.996 (174.802)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.G. van Dijk

DG JenV

1-12-2018

 

1

nee

10.575

1.542

12.117

16.052

 

BZK/TMG

Mevr. H.A.M. van Dongen

Plv. SG SZW

12-3-2018

 

1

nee

102.734

14.634

117.368

152.753

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

DG/loco SG IenW

   

1 (1)

nee

166.956 (164.424)

19.435 (18.021)

186.391 (182.445)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

DG VWS

   

1 (1)

nee

169.361 (163.533)

19.324 (18.022)

188.685 (181.555)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. W.A. van Ee

Plv. SG BZ

   

1 (1)

nee

139.571 (66.884)

18.365 (8.566)

157.936 (75.450)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

IG VWS

   

1 (1)

nee

187.524 (192.603)

19.954 (18.812)

207.478 (211.415)

189.000

De overschrijding is € 18.478 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

DG IenW

   

1 (1)

nee

167.418 (164.776)

19.360 (18.019)

186.778 (182.795)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG EZK

   

1 (1)

nee

169.392 (162.257)

19.295 (17.942)

188.687 (180.199)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

164.658 (162.311)

19.366 (18.010)

184.024 (180.321)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M. Gazenbeek

Plv. SG DEF

   

1 (1)

nee

145.308 (137.020)

18.720 (17.397)

164.028 (154.417)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. W.J.P. Geerts

SG DEF

   

1 (1)

nee

169.392 (162.683)

19.295 (17.942)

188.687 (180.625)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. L.B.J. van Geest

Directeur Centraal Planbureau EZK

   

1 (1)

nee

169.376 (166.047)

19.381 (18.075)

188.757 (184.122)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. E. Gerritsen

SG VWS

   

1 (1)

nee

169.372 (162.962)

19.335 (18.031)

188.707 (180.993)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

DG JenV tot 15-6-2018.

SG LNV vanaf 15-6-2018.

   

1 (1)

nee

169.482 (163.533)

19.324 (18.024)

188.806 (181.557)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

DG SZW

   

1 (1)

nee

161.338 (159.038)

19.197 (17.849)

180.535 (176.887)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

SG OCW

   

1 (1)

nee

167.919 (165.199)

19.466 (18.030)

187.385 (183.229)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.A. Harmsma

Algemeen Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZK

   

1 (1)

nee

145.307 (142.434)

18.716 (17.289)

164.023 (159.723)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

DG FIN

   

1 (1)

nee

166.152 (162.965)

19.339 (18.024)

185.491 (180.989)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. A. Haspels

DG BZ

   

1 (1)

nee

158.360 (81.980)

19.057 (8.764)

177.417 (90.744)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

DG IenW

   

1 (1)

nee

169.590 (166.867)

19.410 (18.087)

189.000 (184.954)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

165.402 (162.937)

19.496 (18.141)

184.898 (181.078)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG AZ

   

1 (1)

nee

169.389 (163.897)

19.359 (18.024)

188.748 (181.921)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. N. van Hulst

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

145.007 (134.666)

19.114 (17.771)

164.121 (152.237)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

163.793 (161.019)

19.256 (17.904)

183.049 (178.923)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. E.J. van Kempen

DG BZK

1-3-2018

 

1

nee

129.357

15.479

144.836

158.449

 

BZK/TMG

Dhr. A.J.M. Kerkvliet

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk FIN

1-3-2018

 

1

nee

118.885

15.156

134.041

158.449

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

171.113 (169.266)

19.491 (18.147)

190.604 (187.413)

189.000

De overschrijding is € 1.604 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.B.C. de Klerck

DG BZK

   

1 (1)

nee

155.305 (148.238)

18.945 (17.616)

174.250 (165.854)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. T.F. Kockelkoren

IG EZK

1-7-2018

 

1

nee

69.480

9.228

78.708

95.277

 

BZK/TMG

Dhr. W.J. Kuijken

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-12-2018

0,75 (0,75)

nee

149.259 (146.291)

13.883 (14.119)

163.142 (160.410)

129.711

De overschrijding is € 33.431 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG BZK

   

1 (1)

nee

169.134 (166.440)

19.404 (18.061)

188.538 (184.501)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Kuipers

IG SZW

   

1 (1)

nee

165.099 (162.560)

19.299 (17.826)

184.398 (180.386)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.I.M. Kuipers

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

95.474 (130.245)

19.103 (17.760)

114.577 (148.005)

114.577

 

BZK/TMG

Dhr. R.P. Lapperre

DG IenW

   

1 (1)

nee

155.165 (59.378)

18.990 (6.312)

174.155 (65.690)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

DG EZK tot 18-11-2018. Buitengewoon adviseur BZK vanaf 18-11-2018

   

1 (1)

nee

166.066 (163.655)

19.326 (17.974)

185.392 (181.629)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.F. de Leeuw

ABDTOPconsultant BZK

   

0,42 (0,42)

nee

44 (2.203)

1.702 (5.861)

1.746 (8.064)

1.746

 

BZK/TMG

Mevr. M.R. Leijten

SG FIN

   

1 (1)

nee

168.349 (162.710)

19.307 (17.952)

187.656 (180.662)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A.J. Leijtens

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

167.206 (162.994)

19.354 (17.999)

186.560 (180.993)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.T. van Lint

IG NVWA LNV

   

1 (1)

nee

160.983 (155.280)

19.178 (17.655)

180.161 (172.935)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. P.G. Lugtenburg

Hoofddirecteur Financiën en Control DEF tot 1-8-2018.

DG FIN vanaf 1-8-2018.

   

1 (1)

nee

147.887 (141.922)

18.864 (17.397)

166.751 (159.319)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. G.H.O. van Maanen

Directeur ABDTOPconsult BZK

 

1-7-2018

1 (1)

nee

98.616 (181.138)

9.941 (18.528)

108.557 (199.666)

93.723

De overschrijding is € 14.834 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.T. Mommaas

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving IenW

   

1 (1)

nee

149.976 (145.358)

18.787 (17.460)

168.763 (162.818)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

SG SZW

   

1 (1)

nee

168.614 (163.382)

19.324 (17.979)

187.938 (181.361)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. I.D. Nijboer

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

138.008 (136.040)

18.508 (17.195)

156.516 (153.235)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

SG IenW

   

1 (1)

nee

178.643 (176.429)

19.709 (18.349)

198.352 (194.778)

189.000

De overschrijding is € 9.352 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

DG OCW

   

1 (1)

nee

169.554 (162.696)

19.389 (17.986)

188.943 (180.682)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.M. Osinga

DG LNV

1-9-2018

 

1

nee

48.171

6.361

54.532

63.173

 

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

167.766 (164.585)

19.314 (18.217)

187.080 (182.802)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.E.C. van der Plas

DG BZ

   

1 (1)

nee

147.449 (72.822)

18.787 (8.794)

166.236 (81.616)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau VWS

   

1 (1)

nee

158.223 (153.369)

19.111 (17.611)

177.334 (170.980)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.C.C. Rebergen

DG BZ tot 1-6-2018. Thesaurier-generaal FIN vanaf 1 -6–2018.

   

1 (1)

nee

163.444 (74.710)

18.977 (8.847)

182.421 (83.557)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

SG JenV

   

1 (1)

nee

173.968 (171.753)

19.571 (18.215)

193.539 (189.968)

189.000

De overschrijding is € 4.539 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. G.N. Roes

Buitengewoon Adviseur BZK

 

1-9-2018

0,44 (0,44)

nee

49.996 (65.326)

5.639 (7.863)

55.635 (73.189)

55.923

 

BZK/TMG

Dhr. H.J.I.M. de Rooij

Plv. SG EZK

   

1 (1)

nee

156.433 (150.130)

18.926 (17.851)

175.359 (167.981)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. S.M. Roos

DG BZK

 

11-6-2018

1 (1)

nee

80.269 (163.533)

8.588 (18.024)

88.857 (181.557)

83.367

De overschrijding is € 5.490 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. W.F. Saris

DG JenV

1-8-2018

 

1

nee

67.435

7.662

75.097

79.225

 

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid JenV tot

17-11-2018. DG BZK vanaf

17-11-2018.

   

1 (1)

nee

177.322 (175.095)

19.666 (18.291)

196.988 (193.386)

189.000

De overschrijding is € 7.988 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

   

1 (1)

nee

155.707 (155.433)

19.032 (17.749)

174.739 (173.182)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG FIN tot 1-8-2018.

DG BZ vanaf 1-8-2018.

   

1 (1)

nee

165.638 (161.260)

19.263 (17.910)

184.901 (179.170)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.R. Schurink

SG BZK

19-3-2018

 

1

nee

123.276

15.107

138.383

149.129

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Schutte

DG OCW

   

1 (1)

nee

176.810 (174.582)

19.651 (18.293)

196.461 (192.875)

189.000

De overschrijding is € 7.461 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. M. Sonnema

DG LNV

   

1 (1)

nee

152.641 (152.631)

19.014 (17.535)

171.655 (170.166)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Buitengewoon Adviseur BZK met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging en elders gedetacheerd

   

1 (1)

nee

         

BZK/TMG

Dhr. G. van der Steenhoven

Hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut IenW

   

1 (1)

nee

165.088 (162.734)

19.293 (17.948)

184.381 (180.682)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. J. Thunnissen-Tonneman

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1 (1)

nee

160.050 (162.677)

19.303 (17.994)

179.353 (180.671)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

DG FIN

   

1 (1)

nee

169.134 (166.440)

19.404 (18.061)

188.538 (184.501)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.G. Vegter

DG JenV

   

1 (1)

nee

167.911 (162.474)

19.375 (17.849)

187.286 (180.323)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.W.A. Veld

ABDTOPconsultant BZK

 

1-5-2018

1 (1)

nee

63.007 (166.861)

6.470 (18.087)

69.477 (184.948)

62.137

De overschrijding is € 7.340 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.A. Vijlbrief

Thesaurier-generaal FIN tot

1-2-2018. Vanaf 1-2-2018 buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging en elders werkzaam

   

1 (1)

nee

21.331 (166.861)

1.618 (18.087)

22.949 (184.948)

22.949

 

BZK/TMG

Dhr. F.W. Vijselaar

DG EZK

18-11-2018

 

1

nee

15.829

2.220

18.049

22.784

 

BZK/TMG

Dhr. J. van der Vlist

ABDTOPconsultant BZK tot

1-7-2018. Vanaf 1-7-2018 directeur ABDTOPconsult BZK

   

1 (1)

nee

159.880 (159.440)

19.181 (17.834)

179.061 (177.274)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. M. Vogelzang

IG OCW

   

1 (1)

nee

167.714 (158.920)

19.278 (17.770)

186.992 (176.690)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. M. van Wallenburg

DG BZK

1-11-2018

 

1

nee

21.981

3.127

25.108

31.586

 

BZK/TMG

Dhr. J.L.M. van Wesemael

Hoofddirecteur Financiën, Management en Control IenW

 

1-10-2018

1 (1)

nee

111.074 (136.040)

13.881 (17.195)

124.955 (153.235)

141.362

 

BZK/TMG

Mevr. B. Wolfensberger

DG OCW

   

1 (1)

nee

168.894 (76.244)

19.631 (8.730)

188.525 (84.974)

189.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.N. Wouters

Buitengewoon adviseur BZK

   

1 (1)

nee

163.991 (161.653)

19.271 (17.920)

183.262 (179.573)

189.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.N. van der Zande

DG VWS

 

1-8-2018

1 (1)

nee

115.303 (183.051)

11.609 (18.537)

126.912 (201.588)

109.775

De overschrijding is € 17.137 Deze is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J.M. van Zanen- Nieberg

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk FIN

 

1-3-2018

1 (1)

nee

29.032 (137.738)

3.093 (17.244)

32.125 (154.982)

30.551

De overschrijding is € 1.574 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering,, te weten € 6.045 kan worden toegerekend aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

                       

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. J.I.G.J. Jeurissen1

Secretaris-directeur

 

1-5-2018

1 (1)

nee

28.678 (112.985)

6.013 (15.141)

34.691 (128.126)

62.137

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. M.E.L. Zweegers1

Secretaris-directeur

11-6-2018

1-10-2018

1

nee

24.582

4.694

29.276

57.995

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane2

Secretaris-directeur

1-10-2018

 

1

ja

     

37.500

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. E.R. Muller3

Voorzitter

9-1-2018

1-7-2018

0,44

nee

         

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. W.B.M. Tomesen

Voorzitter

1-7-2018

 

0,78

nee

56.560

7.368

63.928

74.104

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. T.W.A. Camps

Bestuurslid

14-3-2018

 

0,22

nee

21.594

 

21.594

33.715

 

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. C.A. Nooy

Bestuurslid

 

8-1-2018

0,22 (0,22)

nee

1.672 (28.822)

79 (3.821)

1.751 (32.643)

805

De overschrijding is € 946 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, te weten € 1.327 kan worden toegerekend aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. E.L. Snoeij

Bestuurslid

 

8-1-2018

0,22 (0,22)

nee

1.869 (28.264)

78 (3.821)

1.947 (32.445)

805

De overschrijding is € 1.142 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, te weten € 1.327 kan worden toegerekend aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. G.E.L.M. de Wit

Bestuurslid

 

8-1-2018

0,22 (0,22)

nee

1.869 (28.264)

78 (3.821)

1.947 (32.445)

805

De overschrijding is € 1.142 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, te weten € 1.327 kan worden toegerekend aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. A.M. Zwaneveld

Bestuurslid

 

8-1-2018

0,22 (0,22)

nee

1.869 (28.264)

78 (3.821)

1.947 (32.445)

805

De overschrijding is € 1.142 Een deel van de in 2018 uitbetaalde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, te weten € 1.327 kan worden toegerekened aan 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

1

Nog in dienst, niet als topfunctionaris

2

beloning over 2018 zal worden uitbetaald in 2019

3

Onbezoldigd voorzitter

BZK/Huurcommissie

Mevr. A.A. van Heur

Voorzitter

   

1 (1)

nee

115.498 (113.850)

17.893 (16.611)

133.391 (130.461)

189.000

 

BZK/Huurcommissie

Mevr. C.J. van Wijk

Plv. Voorzitter

   

0,8 (0,8)

nee

79.706 (77.220)

12.732 (12.161)

92.438 (89.381)

151.200

 
                       

BZK/Referendumcommissie

Mevr. M.C. van der Laan

Voorzitter

   

0,18 (0,1)

nee

30.348 (12.374)

 

30.348 (12.374)

34.020

 

BZK/Referendumcommissie

Mevr. A.B. Blomberg

Lid

   

0,13 (0,09)

nee

24.673 (10.846)

 

24.673 (10.846)

24.570

De overschrijding van € 103 wordt veroorzaakt door een nabetaling van € 4.235 over het jaar 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

BZK/Referendumcommissie

Dhr. R.A. Koole

Lid

   

0,13 (0,08)

nee

23.347 (9.544)

 

23.347 (9.544)

24.570

 

BZK/Referendumcommissie

Mevr. W. den Ouden

Lid

   

0,13 (0,09)

nee

8.724 (2.120)

 

8.724 (2.120)

24.570

 

BZK/Referendumcommissie

Dhr. R.J. Renes

Lid

   

0,13 (0,09)

nee

25.469 (0)

 

25.469 (0)

24.570

De overschrijding van € 899 wordt veroorzaakt door nabetalingen van in totaal € 5.030 over de jaren 2016 en 2017. Hierdoor is er in 2018 geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen (en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.

Licence