Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel-nummer en naam

Titel, onderwerp

Jaar van

afronding

1.1 Openbaar bestuur en democratie: Bestuur en regio

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Interbestuurlijke verhoudingen 2007–2013

2014

 

Beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/

2014

 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen en Participatie/Verkiezingen

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie herindeling Zuidwest Friesland

2014

 

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Systematiek macronorm onroerende zaakbelasting

2014

 

Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen

2014

 

Tussenmeting revitalisering generiek toezicht

2015

 

Eindevaluatie wet revitalisering generiek toezicht

2017

 

Verkenning toekomst toezicht

2018

 

Evaluatieve verkenningen naar de werkwijze van de City Deals

2017

 

Onderzoek voortgang en stand van zaken per actiepunt van de actielijst, vastgesteld door het actieteam grensoverschrijdende Economie en Arbeid

2018

     

1.2 Openbaar bestuur en democratie: democratie

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting Burgerschap

2017

 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen en Participatie/Verkiezingen

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie gemeenteraadverkiezingen

2014

 

Evaluatie Europees Parlement verkiezingen

2014

 

Evaluatie experiment met centrale stemopneming

2014

 

Evaluatie experiment nieuw stembiljet voor kiezers in het buitenland

2014

 

Evaluatie inkomensoverdracht: evaluatie Dijkstalwetgeving

2018

 

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de paragraven 3, 4 en 5 van de WFPP

2018

 

Evaluatie verkiezingen 21 maart en agenda verandering en vernieuwing verkiezingsproces

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3.Overig onderzoek

 
 

Rapport Visitatie Prodemos 2014

2014

 

Feiten en ontwikkelingen Participatieve en doe-democratie (DRIFT- analyse en analyse KiN)

2016

     

2. Nationale veiligheid

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoor- stellen op de organisatie en het werk van de AIVD

2015

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

3.1 Woningmarkt

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting woningmarkt begroting W&R

2015

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Eindmeting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Kamerstukken II, 2014/15, 30 136, nr. 41

2015

 

Evaluatie Verhuurdersheffing

2016

 

Evaluatie naar de gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2016

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de bouw)

2014

 

Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2015

 

Financiële gevolgen voor gemeenten van het wetsvoorstel kwaliteits- borging voor het bouwen

2015

 

Opleverdossier voor de Bouwconsument – Resultaten van een kwalitatief onderzoek

2015

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Tussentijdse evaluatie proefprojecten

2016

 

De rol van de gemeente binnen het stelsel van private kwaliteitsborging – Een bestuursrechtelijk en bestuurskundig perspectief

2016

 

Kwaliteitsborging bouwen – achterblijvende taken en financiële gevolgen voor gemeenten

2016

 

QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen – Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden en Australië

2016

 

Binnenstedelijk bouwen in de Zuidelijke Randstad – Vergelijking van planaanbod, nieuwbouw en woningbehoefte

2016

 

Vervolg MIRT-onderzoek / Uitvoering City deal; Complexe transformatie- opgaven Zuid-Hollandse Steden. Analyse van belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen bij binnenstedelijke transformatielocaties in een scala aan Zuid-Hollandse steden

2016

 

Uitwerking financiële arrangementen bij complexe transformatieopgaven

2016

 

Transformaties op de woningmarkt: Plausibel of niet? 2012–2015

2016

 

Transformaties op de woningmarkt, 2012–2015

2016

 

Eigenbouw: de moeite waard – Kosten en opbrengsten van eigenbouw en seriebouw voor gemeenten vergeleken

2016

 

Circulair Vastgoed – Lessen uit de Praktijk

2016

 

Economische gevolgen Flora- en faunawet

2016

 

Een verkenning van de milieu-impact van circulair bouwen in de woning- en utiliteitsbouw.

2017

 

Gebiedstransformaties: ruimte voor durf en diversiteit.

2017

 

Evaluatie Leegstandswet. Deze evaluatie is in juli 2015 afgerond, samen met de evaluatie van de wetswijziging inzake het kraken (samen de Wet kraken en leegstand). De begeleidende brief is met deze evaluatie begin 2016 naar de Tweede Kamer gezonden.

2015

 

Betaalbaarheid van het wonen in de huursector

2016

 

Evaluatie modernisering Woningwaarderingsstelsel

20191

 

Evaluatie Inkomensafhankelijke huurverhoging

2016

 

Evaluatie subsidies Platform 31

2017

 

Evaluatie Woningwet

20191

     

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Energie besparen gaat niet vanzelf

2014

 

Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Onderzoek Betrouwbaarheid Energielabel https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/kajsa-ollongren/documenten/rapporten/2017/10/25/rapport-%CB%9Donderzoek-betrouwbaarheid-energielabel%CB%9D

2017

     

2

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 
     

Overig onderzoek

 
 

Verplicht energielabel voor kantoren – Rapportage

2016

 

Beleidskader energieprestatie – Voorstel voor een beleidskader voor de energieprestatie van gebouwen

2016

 

Advies subsidieregeling koopwoningen

2016

 

Effect Energie Prestatie Vergoeding op woonlasten van een woning met gasaansluiting

2016

 

Quick scan EPV

2018

 

Evaluatie Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

2018

 

Aardgasloze nieuwbouw: Nulmeting woningbouw 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/23/aardgasloze-nieuwbouw-nulmeting-woningbouw-2018

2018

 

Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/16/evaluatie-kwaliteitsborging-energielabels-utiliteitsbouw

2018

 

Eindrapportage campagne-effectonderzoek «Energie besparen doe je nu»

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/30/campagne-effectonderzoek-%E2%80%98energie-besparen-doe-je-nu

2018

     

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting artikel 2.2 Woningbouwproductie

2016

1b Ander ex-post onderzoek naar

doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie Bouwbesluit 2012 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23818&did=2014D47980

2014

 

Eindmeting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Kamerstukken II, 2014/15, 30 136, nr. 41

2015

 

Rapport Monitoring convenant particuliere huur

2017

 

Effectmeting Wijziging Bouwbesluit 2012; Drijvende bouwwerken, milieuprestatiegrenswaarden

en de label C-plicht voor kantoren https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/rapporten/2017/07/13/effectmeting-wijziging-bouwbesluit-2012

2017

 

Onderzoek Onderzoeksplicht roestvaststaal zwembaden https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/11/onderzoek-onderzoeksplicht-roestvaststaal-zwembaden

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Wetsvoorstel kwaliteitsboring voor het bouwen

2016

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de Bouw)

2014

 

Evaluatie Blok voor Blok

2014

 

Knelpunten en oplossingsrichtingen in gemengde complexen (VvE’s) met grooteigenaars

2015

 

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren – Een verkennend onderzoek

2016

 

Rapportage Bewonersonderzoek VvE’s gemengde complexen

2016

 

Reservering voor planmatig onderhoud bij VvE’s; Sparen Loont

2016

 

Regelgeving ter voorkoming van koolmonoxide-ongevallen in Belgie, Denemarken, Duitsland en Engeland

2016

 

Onderzoek en uitwerking van erkenningsregelingen voor installateurs

2016

 

Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen

2016

 

Analyse prestatieafspraken huurders, gemeenten en woningcorporaties

2017

 

Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

2018

 

Erkenningsregeling installateurs. Startdocument

2018

 

Onderzoek Vergunningvrij Bouwen bij Werelderfgoed

2018

 

Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

2018

 

Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw 2015–2018

2018

 

Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco's in bouwregelgeving

2018

     

5.1 Ruimtelijke ordening

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Monitor SVIR 11, 13, 14

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

5.2 Omgevingswet

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

ex ante evaluatie Nationale omgevingsvisie

20192

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid: Verminderen regeldruk

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.1, 6.2 en 6.3

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals

2014

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.1, 6.2 en 6.3

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie Open overhead

2017

 

Evaluatie aanpak fraudebestrijding

2017

 

Evaluatie digitaal 2017

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Open Government Partnership: zelfevaluatierapport Nederland 2014

2014

 

Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen

2014

 

Review Open Overheid

2015

 

Eindverslag Taskforce BID

2015

 

Evaluatie iNUP

2015

 

Evaluatie GDI

2016

     

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting kwaliteit Gemeentelijke Basisadministratie/ Basisregistratie Personen 2012–2014

2014

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie naar de nieuwe wet basisregistratie

2016

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Identiteit in cijfers

2014

 

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

2014

 

Evaluatie Operatie BRP

2014

 

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

2014

 

Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2014

2014

 

Evaluatie Operatie BRP

2015

 

Review Operatie BRP

2015

 

Evaluatie wet BRP

2016

 

Evaluatie Operatie BRP

2016

 

Zelfevaluatie BRP

2016

 

Reactie op BIT-advies Operatie BRP

2017

 

Voortgangsrapportage Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

2017

 

Zelfevaluatie BRP

2017

 

Zelfevaluatie BRP

2018

     

7.1 Overheid als werkgever

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten

2014

 

Beleidsdoorlichting Integriteit(sbeleid)

2014

 

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Doorlichting agentschap UBR

2015

 

Doorlichting agentschap P-Direkt

2017

 

Doorlichting agentschap DHC

2015

 

Onderzoek doelmatigheid SSO’s digidoc2:

aWQ9e0FFNjI2OURBLTlBRTUtNEE1OC04

2015

 

QkQzLUU2Njk2RDQ2NjYwRn0mdHlwZT0xMDE

 
 

Evaluatie VPT

2017

 

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk

20183

 

Evaluatie ABD

20194

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

2014

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

2014

 

Instelling Nationaal Commissaris Digitale Overheid

2014

 

Zelfstandige bestuursorganen, Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo’s

2014

 

Zelfstandige bestuursorganen, Onderzoek naar de herpositionering van zbo’s

2014

 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

2016

 

Audit Baseline Informatiehuishouding Rijk

2016

 

Evaluatie sociale voorwaarden Rijksinkoopbeleid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2015

 

ADR rapportage Quick scan inkoop en integriteit en afdoening motie inkoopstelsel

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014, 31 490 nr 174

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

2016

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2017

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

2017

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

 

Tweede evaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT) 2)

20195

 

Veilig misstanden melden op het werk: Evaluatie Klokkenluidersrege-lingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt Klokken- luiders

2014

 

Monitor Veilige Publieke Taak 2014

2014

 

Rapportage vooronderzoek SEOR monitoring en evaluatie effecten WNT (intern document)

2015

     

7.2 Arbeidszaken overheid: Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie Bijdrage aan ZBO SAIP

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

9.1 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid: Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat &

Algemene Zaken

20196

     

9.2 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid: Beheer materiële activa

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

20197

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 
 

Niet van toepassing

 
     

12 Algemeen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

 
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie Wet openbare manifestaties

2015

 

Evaluatie toetsmodel PIA Rijksdienst

2016

 

Evaluatie wet college rechten van de mens

2018

1

Evaluatie is in 2018 uitgevoerd, maar wordt in 2019 gepubliceerd.

2

Artikel 5.2: Ex ante evaluatie Nationale omgevingsvisie 13, zal tegelijk verschijnen met de omgevingsvisie, voorzien in april 2019.

3

Deze evaluatie is meegenomen in de beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid.

4

Er is gekozen om beleidsuitgaven te evalueren waaraan in de periode 2014–2018 meer dan één miljoen euro is besteed. Om de volledige periode van 2014–2018 te evalueren, lopen de evaluaties door tot in 2019. Het betekent dat de evaluaties nog niet zijn afgerond. De evaluaties zullen tijdig afgerond zijn voor de komende beleidsdoorlichting.

5

De tweede evaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT) wordt begin 2019 afgerond en naar verwachting het eerste kwartaal 2019 naar de Tweede Kamer verzonden.

6

De evaluatie zal in de loop van 2019 worden afgerond.

7

Gelet op de vergelijkbaarheid van de aard van de uitgaven en de beperkte omvang van deze post zal de evaluatie van de onderhoud en beheerkosten worden samengevoegd met de evaluatie van de bijdrage voor monumenten in artikel 9.1 en in 2019 worden uitgevoerd.

Licence