Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Algemene doelstelling

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een medeverantwoordelijkheid inzake wonen en bouwen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een medeverantwoordelijkheid inzake duurzaamheid.

Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving beoogt de wetgever een door haar gewenst niveau van veiligheid en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarbij worden de rechtsbeginselen van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gehanteerd, met oog voor de nalevingseisen die van de ondertoezichtstaanden worden gevraagd. Zij streeft daarbij samenwerking met andere overheidspartners na.

(Doen) uitvoeren

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

  • vergunningverlening;

  • toezicht door middel van objectinspecties, administratiecontroles, audits, convenanten en digitale inspecties;

  • het verrichten van opsporing in geval van ernstige overtreding of fraude (onder aansturing van het OM);

  • incidentafhandeling en onderzoek. Een uitgebreidere toelichting op de producten is te vinden in de agentschapsparagraaf van de inspectie.

Een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeringsprogramma van de inspectie is te vinden in het Meerjarenplan 2018–2022 dat 20 september 2017 aan de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2017–2018 34 550-XII nr. 4).

Indicatoren en kengetallen
 

Vergunningen

Adm.Contr.

Audits

 

Planning

Realisatie

Perc.

Planning

Realisatie

Perc.

Planning

Realisatie

Perc.

Afval, Industrie en Bedrijven

3.510

3.667

104,5%

455

314

69,0%

85

51

60,0%

Water, Producten en Stoffen

363

166

45,7%

6.870

4.869

70,9%

36

9

25,0%

Scheepvaart

6.500

8.182

125,9%

220

302

137,3%

39

26

66,7%

Rail- en wegvervoer

610

4.026

660,0%

820

439

53,5%

150

91

60,7%

Luchtvaart

5.700

7.226

126,8%

     

410

210

51,2%

Autoriteit woningcorporaties

990

1.022

103,2%

640

757

118,3%

550

560

101,8%

Transport gevaarlijke stoffen

270

123

45,6%

275

137

49,8%

66

24

36,4%

Totaal

17.943

24.412

136,1%

9.280

6.818

73,5%

1.336

971

72,7%

 

Convenanten

Objectinspecties

Incidentafhandeling

 

Planning

Realisatie

Perc.

Planning

Realisatie

Perc.

Planning

Realisatie

Perc.

Afval, Industrie en Bedrijven

5

 

1.000

792

79,2%

10

12

120,0%

Water, Producten en Stoffen

22

 

37.886

6.153

16,2%

     

Scheepvaart

8

8

100,0%

5.485

4.680

85,3%

400

375

93,8%

Rail- en wegvervoer

73

54

74,0%

15.600

11.870

76,1%

     

Luchtvaart

     

1.250

899

71,9%

1.450

1.516

104,6%

Autoriteit woningcorporaties

                 

Transport gevaarlijke stoffen

9

7

77,8%

6.470

2.969

45,9%

1.400

348

24,9%

Totaal

117

69

59,0%

67.691

27.363

40,4%

3.260

2.251

69,0%

 

Onderzoek

 

Planning

Realisatie

Perc.

Afval, Industrie en Bedrijven

10

16

160,0%

Water, Producten en Stoffen

     

Scheepvaart

250

200

80,0%

Rail- en wegvervoer

     

Luchtvaart

     

Autoriteit woningcorporaties

2

3

150,0%

Transport gevaarlijke stoffen

20

14

70,0%

Totaal

282

233

82,6%

Bron: ILT 2019

Toelichting:

In de tabel bij indicatoren en kengetallen staan de verschillen tussen geplande – en gerealiseerde productie weergegeven. De voortgang van productie ten opzichte van de planning laat op een aantal onderdelen substantiële afwijkingen zien. Dit heeft deels te maken met andere werkwijzen en nieuwe inzichten, deels is gekozen voor een andere mix van handhavingsinstrumenten. Zo is de effectiviteit van controle op energielabels onvoldoende gebleken en is in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een andere werkwijze met minder fysieke controles gekozen. Dit is in lijn met een geleidelijke verschuiving van de focus, waarbij risicoselectie in dienst van het bereiken van maatschappelijke effecten steeds belangrijker wordt. Het halen van afgesproken aantallen is daarbij ondersteunend aan het te behalen effect.

Beleidsconclusies

De ILT is heeft in 2018 een verdere stap gezet met het traject Koers 2021. Trends binnen en buiten de ILT – zoals (technologische) ontwikkelingen – zorgen ervoor dat de ILT zich vernieuwt. De ILT heeft in de loop van 2018 een organisatorische wijziging ondergaan. De sector-georiënteerde domeinen zijn opgegaan in de organisatorische eenheden Vergunningverlening, Duurzaamheid en Opsporing, Veiligheid en Instituties.

Een ILT-brede risicoanalyse is een van de onderdelen van de Koers ILT. De risicoanalyse heeft als doel de risico’s in het werkveld van de ILT onderling vergelijkbaar te maken om beter onderbouwde keuzes over de inzet te kunnen maken. In 2018 is door de ILT weer verder gewerkt aan de ILT-brede risicoanalyse. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in zes categorieën, namelijk Fysieke veiligheid, Gezondheid, Milieu, schade aan Transportnet, Economie en schade aan het Vertrouwen in instituties. De resultaten van de risicoanalyse zijn reeds op 6 juli 2017 openbaar geworden (Kamerstuk 34 550 XII nr. 80).

Naast de nieuwe organisatorische werkwijze is in 2018 daadwerkelijk gestart met een aantal programma’s. Deze zijn ontwikkeld vanuit de inspectie-brede risicoanalyse. Het betreft de programma’s Bodem, Afval, Broeikasgassen, Slim en veilig goederenvervoer, Duurzame producten, Veilig en duurzaam Schiphol en Schoon schip. Een uitgebreidere toelichting op de resultaten van het toezicht van de ILT is beschreven in het Jaarverslag van de ILT over 2018.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Handhaving en Toezicht (x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Verplichtingen

116.481

119.051

118.970

106.759

116.679

103.314

13.365

 

Uitgaven

116.481

119.051

118.970

106.759

116.679

103.314

13.365

1

24.01 Handhaving en toezicht

116.481

119.051

118.970

106.759

116.679

103.314

13.365

 

24.01.03 Bijdragen aan het agentschap ILT

116.481

119.051

118.970

106.759

116.679

103.314

13.365

 

– Afval, Industrie en bedrijven

13.305

27.706

27.141

23.746

25.831

23.122

2.709

 

– Rail en wegvervoer

25.636

24.961

27.897

24.300

26.277

23.751

2.526

 

– Scheepvaart

15.149

23.063

22.372

20.171

22.184

19.418

2.766

 

– Luchtvaart

13.168

19.166

18.415

16.853

18.636

16.399

2.237

 

– Risicovolle stoffen en producten

33.826

0

0

0

0

0

0

 

– Water, producten en stoffen

15.398

24.425

23.145

21.689

23.751

20.624

3.127

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • De ILT heeft bij de najaarsnota vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de shared serviceorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en voor ILT specifieke aanpassingen van werkplekken (€ 2,3 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT o.a. een bijdrage voor het de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu (€ 1,1 miljoen), een bijdrage voor de verhuiskosten naar de Rijnstraat (€ 1,9 miljoen), een bijdrage voor extra toezicht op Schiphol (€ 0,5 miljoen) en een bijdrage voor de IenW-brede IV-portefeuille die is belegd bij de Inspecteur-Generaal van de ILT (€ 1 miljoen). Verder is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel (€ 2,5 miljoen). Tot slot heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen bijvoorbeeld voor wijzigingen in maritieme regelgeving en de beheerskosten van TERRA (totaal € 4 miljoen)

24.01 Handhaving en toezicht

Toelichting op de financiële instrumenten

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT (ad 2)

In 2018 heeft de ILT de volgende taken uitgevoerd:

  • Vergunningverlening;

  • Toezicht door middel van objectinspecties, administratiecontroles, audits, convenanten en digitale inspecties;

  • Het verrichten van opsporing in geval van ernstige overtreding of fraude (onder aansturing van het OM);

  • Incidentafhandeling en onderzoek.

Zie ook de tabel hierboven voor de geplande en gerealiseerde productie. Een uitgebreidere toelichting op de resultaten van het toezicht van de ILT is beschreven in het Jaarverslag van de ILT over 2018.

Licence