Base description which applies to whole site

BIJLAGE E4. LIJST VAN AFKORTINGEN

A&O-fonds

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

Anw

Algemene Nabestaandenwet

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering

AOW

Algemene Ouderdomswet

AR

Algemene Rekenkamer

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

ATW

Arbeidstijdenwet

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Avv

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWVN

Algemene Werkgeversvereniging Nederland

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenwet Caribisch Nederland

BBZ

Besluit Bijstand Zelfstandigen

BCN

Belastingdienst Caribisch Nederland

BES

Bonaire, St Eustatius en Saba

BIKK

Bijdrage In Kosten heffingskortingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIT

Bureau ICT-Toetsing

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BRP

Basisregistratie Personen

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

BSO

Buitenschoolse Opvang

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CRvB

Centrale Raad van Beroep

DIVOSA

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DSU

Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUS-I

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeids-beperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EUSF

Europese Unie Solidariteitsfonds

EZ

(Voormalig Ministerie van) Economische Zaken

FDC

Financieel Dienstencentrum

Flex

Flexibele arbeidscontracten

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FTK

Financieel Toetsingskader

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

GO

Gastouderopvang

HRM

Human Resource Management

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

ICV

In Controlverklaring

IKK

Wet innovatie kwaliteit en kinderopvang

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP II

Europese Pensioenfondsrichtlijn 2

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KDV

Kinderdagverblijf

KOT

Kinderopvangtoeslag

KPI

Kritieke prestatie-indicator

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LRK

Landelijk Register Kinderopvang

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MenO

Misbruik en Oneigenlijk Gebruik

MEV

Macro-economische Verkenning

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-batenanalyse

MKOB

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NT2

Nederlands als Tweede Taal

O&F-rapport

Organisatie- en Formatierapport

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OKE

(Wet) Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

OM

Openbaar Ministerie

OPC

Ouderparticipatiecrêches

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

OVB

Onderzoek Vermogen Buitenland

OVO

Overeenkomst van Opdracht

Pgb

Persoonsgebonden budget

PIA

Privacy Impact Assessment

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PSZ

Peuterspeelzaal

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie

Q

Kwartaal

Rbg-eng

Uitgavenplafond Rijksbegroting in enge zin

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken)

REA

(Re)integratie Arbeidsgehandicapten

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

S&I

Directie Samenleving en Integratie

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SSC-ICT

Shared Service Center-ICT

SSO

Shared Service-organisatie

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SW

Sociale Werkvoorziening

SZ

(Uitgavenplafond) Sociale Zekerheid

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

TW

Toeslagenwet

Twv

Tewerkstellingsvergunning

UBR

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

UFO

Uitvoeringsfonds voor de Overheid

UVB

Directie-onderdeel Uitvoering Van Beleid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V&J

(Voormalig Ministerie van) Veiligheid en Justitie

Vast

Vaste arbeidscontracten

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Verantwoordingsonderzoek

VP-liaison

Veiligheid en Privacyliaison

Vut

Vervroegde uittreding

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WHK

Werkhervattingskas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WW

Werkloosheidswet

WW-fondsen

Werkloosheidsfondsen

Wwb

Wet werk en bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

Zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence