Base description which applies to whole site

2.5. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen zien.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de netto zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2018

72.556,6

Bijstellingen in de netto zorguitgaven Startnota

205,7

Netto zorguitgaven NvW 2018

72.762,4

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

– 1.816,1

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

– 425,6

Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde uitgaven

141,4

Totaal bijstellingen in de netto zorguitgaven

– 2.100,3

Netto zorguitgaven jaarverslag 2018

70.662,0

Toelichting

Ten opzichte van de stand NvW begroting 2018 nemen de netto zorguitgaven af met circa € 2,1 miljard. De daling van de netto zorguitgaven is het saldo van de daling van de netto Zvw-uitgaven met circa € 1,8 miljard, een daling van de Wlz-uitgaven met circa € 0,4 miljard en een stijging van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met circa € 0,1 miljard.

In paragraaf 3 en paragraaf 6 wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

Licence