Base description which applies to whole site

3.3. Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in het gemeentefonds beschikbaar zijn voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen, ouderen en mensen met beperkingen. Deze uitgaven staan op de begroting van het gemeentefonds.

Naast de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de bruto zorguitgaven. Tot deze categorie horen bepaalde uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg (MSZ), en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden in het VWS-jaarverslag verantwoord en toegelicht op de artikelen 1, 2, 4 en 8.

In tabel 9 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven die onder de Wmo 2015 en Jeugdwet vallen, worden in tabel 10 gespecificeerd.

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de ontwerpbegroting 2018. Hierin worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een toelichting op de mutaties op basis van de Startnota wordt verwezen naar de NvW begroting (TK 34 775-XVI, nr. 15).

Tabel 9 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2018

7.437,0

Bijstellingen Startnota

17,0

Begrotingsgefinancierde Zorguitgaven NvW begroting 2018

7.454,0

   

Bijstellingen

 

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

193,8

   

Begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

– 52,4

Subsidieregeling abortusklinieken (Artikel 1)

– 0,1

Subsidie NIPT (Artikel 1)

– 7,4

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg (Artikel 2)

– 2,6

Subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid (Artikel 2)

– 27,4

Zorgopleidingen (Artikel 4)

– 2,1

Caribisch Nederland (Artikel 4)

11,2

Wtcg (Artikel 8)

– 1,9

Loon- en prijsbijstelling

– 26,8

Overige

4,7

   

Totaal bijstellingen

141,4

   

Begrotingsgefinancierde-uitgaven jaarverslag 2018

7.595,4

Tabel 10 Verticale ontwikkeling van de Wmo 2015 en Jeugdwet-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2018

Uitgaven ontwerpbegroting 2018

6.887,8

Bijstellingen Startnota

0,8

Uitgaven NvW begroting 2018

6.888,6

   

Technisch

193,8

Loon- en prijsbijstelling 2018 overig Wmo 2015 en Jeugdwet

144,1

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

44,8

Overig technisch

5,0

   

Totaal bijstellingen

193,8

   

Uitgaven jaarverslag 2018

7.082,4

1

Alleen de middelen die behoren tot het Uitgavenplafond Zorg worden hier verantwoord.

Toelichting

Uitgaven

Technisch

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.

Overig technisch

Deze post is het saldo van verschillende kleine technische mutaties.

Licence