Base description which applies to whole site

5.1. Ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2008–2018

Realisatiecijfers worden in latere jaren nog aangepast naar de laatste inzichten. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers van het betreffende jaar plaatsvinden. In tabel 17 wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2008–2018 weergegeven conform de actuele VWS-stand (stand jaarverslag 2018). De jaren 2015 en daarvoor zijn definitief. Voor de Wlz betreft het voor de jaren 2008–2014 de AWBZ-standen en vanaf het jaar 2015 de Wlz-standen.

Tabel 17 Ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2008–2018 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2008

2009

20101

2011

2012

2013

2014

20152

2016

2017

2018

Zorguitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto uitgaven

31.465

33.756

35.474

35.983

36.672

39.210

39.220

41.828

43.817

45.137

46.701

Ontvangsten

1.311

1.364

1.481

1.499

1.932

2.666

3.125

3.218

3.195

3.187

3.208

Netto uitgaven

30.155

32.392

33.993

34.484

34.739

36.544

36.095

38.610

40.622

41.950

43.493

Wet langdurige zorg (Wlz)

                     

Bruto uitgaven

21.806

23.221

24.135

25.222

27.865

27.452

27.800

19.545

19.930

20.401

21.386

Ontvangsten

1.618

1.594

1.478

1.620

1.697

1.915

1.971

1.892

1.892

1.852

1.813

Netto uitgaven

20.188

21.627

22.657

23.603

26.169

25.537

25.829

17.653

18.038

18.549

19.573

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

                     

Bruto Wmo 2015 (gemeentefonds)

1.475

1.533

1.541

1.456

1.511

1.561

1.714

4.943

4.945

4.899

5.111

Bruto Jeugdwet (gemeentefonds)

0

0

0

0

0

0

0

2.034

1.920

1.878

1.971

Bruto overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

783

824

1.327

1.820

1.893

594

577

491

434

500

513

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

Ontvangsten

39

63

73

51

21

0

0

0

0

0

0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.219

2.294

2.794

3.226

3.384

2.155

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

Bruto zorguitgaven

55.530

59.335

62.476

64.481

67.942

68.818

69.311

68.841

71.046

72.814

75.683

Ontvangsten

2.968

3.022

3.032

3.170

3.650

4.581

5.096

5.110

5.087

5.039

5.021

Netto zorguitgaven

52.562

56.313

59.444

61.312

64.292

64.237

64.215

63.731

65.959

67.775

70.662

Bron: Actuele VWS stand.

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 miljoen) die niet aan het Uitgavenplafond Zorg is toegerekend.

2

In 2015 is de Wet langdurige zorg in werking getreden.

Figuur 5: Bijstellingen van de netto zorguitgaven Zvw en AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2008–2017

Figuur 5: Bijstellingen van de netto zorguitgaven Zvw en AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2008–2017

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

In figuur 5 zijn de bijstellingen van de netto zorguitgaven van de Zvw en de AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2008–2017. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag als jaren waarin de zorguitgaven neerwaarts zijn bijgesteld. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van -2,4% in 2015. De forse bijstellingen voor eerdere jaren (vóór 2016) hangen voor een belangrijk deel samen met de latere verwerking van de realisatiecijfers van de MSZ en ggz. Vanaf 2016 zijn de voorlopige realisatiecijfers van de MSZ en ggz in het jaarverslag van het betreffende jaar verwerkt. De bijstellingen voor 2016 en 2017 zijn daardoor kleiner.

Licence