Base description which applies to whole site

3. Beleidsprioriteiten

Dit jaarverslag gaat in op de in 2019 gerealiseerde beleidsprioriteiten. Uitgangspunt daarbij is in de eerste plaats de oorspronkelijk in de begroting 2019 geformuleerde beleidsprioriteiten.

Ten eerste wordt de realisatie van de beleidsprioriteiten in 2019 beschreven. Vervolgens worden de budgettaire en financiële consequenties van deze beleidsprioriteiten weergegeven. De tabel realisatie beleidsdoorlichtingen en het overzicht risicoregelingen zijn voor het provinciefonds niet van toepassing.

Realisatie van de beleidsprioriteiten 2019

Herziening provinciefonds

Over de verdeling van de algemene uitkering van het provinciefonds zijn we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan het onderzoeken hoe we de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren. Dit traject duurt langer dan verwacht, omdat er dit jaar meerdere onderzoeken lopen die duidelijkheid moeten geven over de inkomsten van provincies uit de provinciale opcenten. Zowel de korte termijn effecten als de lange termijn effecten worden onderzocht. Voor beide trajecten geldt dat de resultaten - naar verwachting - medio dit jaar bekend zijn. De uitkomsten van deze trajecten hebben mogelijk gevolgen voor het provinciefonds, omdat de inkomsten van provincies onderdeel zijn van het verdeelmodel. Daarom willen we deze trajecten betrekken bij de herijking van het provinciefonds en zijn hierop in 2019 nog geen concrete stappen gezet.

Budgettaire en financiële consequenties van de beleidsprioriteiten 2019

In het begrotingsjaar 2019 hebben zich geen budgettaire en financiële consequenties voorgedaan als gevolg van de beleidsprioriteiten 2019.

Licence