Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 29 Ministerie van Ministerie van Algemene Zaken Verslagjaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

  

1.

Interim-management

51

2.

Organisatie- en Formatieadvies

0

3.

Beleidsadvies

0

4.

Communicatieadvisering

630

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

 

681

5.

Juridisch Advies

87

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

2.349

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

21

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

 

2.457

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

285

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

285

Totaal uitgaven inhuur externen

 

3.423

Tabel 30 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

 

2019

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

 

0

Toelichting

  

Toelichting (bedragen x € 1.000): 

De totale uitgaven voor inhuur externen bedroeg in 2019 € 3.423. De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief DPC) inclusief de uitgaven voor het extern ingehuurde personeel bedroeg € 37.421. Het inhuurpercentage in 2019 is 9,15% (€ 3.423/ € 37.421 x 100%).

Licence