Base description which applies to whole site

Bijlage 4: lijst van afkortingen

A

 

AC

Audit Committee

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AR

Algemene Rekenkamer

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

  

B

 

Bbp

Bruto binnenlands product

BCF

Btw-compensatiefonds

BCM

Business Continuity Management

BCN

Belastingdienst Caribisch Nederland

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BF

Bijzondere Financiering

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNI

Bruto nationaal inkomen

BP

Belastingplan

BPM

Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen

BSN

Burgerservicenummer

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

BVA

Beveiligingsautoriteit

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken met Koninkrijksrelaties

  

C

 

CAF

Combiteam Aanpak Facilitators

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCP

Central Counterparty

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CFC

Controlled Foreign Companies

CJIB

Centraal Justitioneel Incassobureau

COB

Commissie Onderzoek Belastingdienst

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal Planbureau

CRS

Common Reporting Standard

CT

Contra terrorisme

CW

Comptabiliteitswet

  

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DDA

Dutch Direct Auction

DG

Directoraat-Generaal

DGBD

Directoraat-Generaal Belastingdienst

DGFZ

Directoraat-Generaal Fiscale Zaken

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Cerfitficate

DWU

Douanewetboek van de Unie

  

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

Ecofinraad

Economic and Financial Affairs Council

EEC

European Economic Community

EEG

Europees Economisch Gemeenschap

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

EID

Elektronische identiteit

Ekv

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

ETM

Enterprise Tax Management

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  

F

 

FD

Fiscaal Dienstverlener

FEC

Financieel Expertise Centrum

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel jaarverslag van het Rijk

FMO

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

  

G

 

GAAR

General Anti Abuse Rule

GLF

Greek Loan Facility

GMB

Geïntegreerd middelen beheer

  

I

 

IB/PVV

Inkomstenbelasting/Premies Voksverzekeringen

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IV

Informatievoorziening

IZV

Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

  

K

 

KB

Koninklijk Besluit

KI&S

Klanteninteractie & -Services

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KOR

Wet modernisering kleineondernemersregeling

  

L

 

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LH

Loonheffing

LIEC

Landelijk Informatie en Expertisecentrum

LNV

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  

M

 

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MAP

Mutual agreement procedures

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MIRT

Meerjarige Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MLI

Multilaterale instrument

MOSS

Mini One Stop Shop

MOV

Maintenance Of Value

MPP

Meerjaren Personeelsplanning

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTN

Medium Term Note

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

N

 

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

  

O

 

OB

Omzetbelasting

OBE

Organisatorisch-Bouwkundig-Elektronisch

OCT

Overseas Countries and Territories

ODC

Overheidsdatacenter

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFM

Overige fiscale maatregelen

OM

Openbaar Ministerie

  

P

 

PEPP

Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct

PSD

Payment Services Directive

P&C

Planning & control

  

R

 

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RC

Rekening-courant

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RIV

Regeling Investeringsverzekering

RRB

Renterisicobedrag

RvB

Raad van Bestuur

RvC

Raad van Commissarissen

RVU

Regeling vervroegde uittreding

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

  

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SBO

Strategisch Beraad Ondermijning

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SDG

Sustainable Development Goals

SDR

Special Drawing Rights

Seno-Gom

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SG

Secretaris-Generaal

SMP

Securities Markets Programme

SRF

Single Resolution Fund

SBB

Sell Buy Back

SSO

Shared Service Organisatie

STEP

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  

V

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

VIA

Vooringevulde aangifte

VK

Verenigd Koninkrijk

Vpb

Vennootschapsbelasting

VT

Verscherpt toezicht

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 

Wbfo

Wet beloning financiële ondernemingen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

  

Z

 

Zbo

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence