Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2.2 Opbouw

Het Jaarverslag van het Deltafonds bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een algemeen deel: hierin is naast deze leeswijzer de officiële aanbieding van het Jaarverslag aan de Staten-Generaal en het verzoek tot dechargeverlening opgenomen.

 • Het beleidsverslag 2019 van het Deltafonds, deze bestaat uit:

  • het Deltafondsverslag 2019, waarin een korte terugblik is opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten over het verslagjaar 2019;

  • de productartikelen van het Deltafonds;

  • de bedrijfsvoeringsparagraaf.

 • De Jaarrekening 2019 van het Deltafonds, deze bestaat uit de verantwoordingstaat en saldibalans van het Deltafonds.

 • De volgende twee bijlagen:

  1. Instandhouding;

  2. Afkortingenlijst

Ad 1. In dit jaarverslag is een afzonderlijke bijlage over de instandhouding van de netwerken onder onder verantwoordelijkheid van IenW vallen, opgenomen. Zie tevens de toelichting bij de groeiparagraaf.

Ad 2. Dit betreft de lijst van de gehanteerde afkortingen.

Licence