Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Overzicht van in 2019 tot stand gekomen wetten

Titel

Type

Staatsblad

Wet van / Beluit van

Inwerking- treding

Wet houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Wet

Stb. 2019, 51

23-1-2019

1-5-2019

Rijkswet tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Rijkswet

Stb. 2019, 56

30-1-2019

1-1-2020

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend

Wet

Stb. 2019, 75

6-2-2019

27-2-2019

Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

AMvB

Stb. 2019, 85

6-2-2019

9-3-2019

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

Wet

Stb. 2019, 107

13-2-2019

1-7-2019

Wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wet

Stb. 2019, 127

20-2-2019

gepland 01-01-2021

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met enkele aanpassingen die wenselijk zijn voor een goede toepassing van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376) en Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157), en een technische correctie van de regels over het achterwege laten van uitzetting in afwachting van de beslissing op een aanvraag

AMvB

Stb. 2019, 110

4-3-2019

1-4-2019

Wet tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

Wet

Stb. 2019, 116

6-3-2019

1-4-2019

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Wet

Stb. 2019, 130

20-3-2019

1-1-2020

Wet tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard

Wet

Stb. 2019, 141

3-4-2019

deels 1-5-2019

Wet tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden en enkele andere wijzigingen

Wet

Stb. 2019, 142

3-4-2019

1-7-2019

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de aanpassing van enkele regels voor de beoordeling van verblijfsaanvragen

AMvB

Stb. 2019, 143

8-4-2019

1-5-2019

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008

Wet

Stb. 2019, 179

24-4-2019

gepland 01-01-2021

Wet ter Bescherming Koopvaardij

Wet

Stb. 2019, 186

15-5-2019

gepland 01-01-2021

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Wet

Stb. 2019, 187

15-5-2019

1-1-2020

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

Wet

Stb. 2019, 180

15-5-2019

1-6-2019

Besluit houdende vaststelling van de rechtspositie van de leden van de Autoriteit persoonsgegevens (Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens)

AMvB

Stb. 2019, 196

17-5-2019

6-6-2019

Besluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen

AMvB

Stb. 2019, 195

17-5-2019

6-6-2019

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Wet

Stb. 2019, 200

22-5-2019

1-11-2019

Wet tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

Wet

Stb. 2019, 267

5-6-2019

23-7-2019

Wet houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Wet

Stb. 2019, 205

5-6-2019

18-6-2019

Besluit forensische zorg

AMvB

Stb. 2019, 230

6-6-2019

26-6-2019

Wet herziening partneralimentatie

Initiatiefwet

Stb. 2019, 283

18-6-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de aanpassing van de procedure bij de behandeling van herhaalde asielaanvragen

AMvB

Stb. 2019, 238

25-6-2019

1-7-2019

Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

AMvB

Stb. 2019, 249

28-6-2019

6-7-2019

Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland

AMvB

Stb. 2019, 248

1-7-2019

1-10-2019

Uitvoeringswet Rotterdam Rules

Wet

Stb. 2019, 289

3-7-2019

1-7-2020

Wet houdende implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

Wet

Stb. 2019, 257

3-7-2019

1-8-2019

Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Wet

Stb. 2019, 241

3-7-2019

1-10-2019

Wet tot wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI

Wet

Stb. 2019, 259

10-7-2019

13-7-2019

Rijkswet tot goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Rijkswet

Stb. 2019, 290

10-7-2019

5-9-2019

Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de aanpassing van de indexeringsbepaling

AMvB

Stb. 2019, 269

10-7-2019

30-7-2019

Besluit wapens en munitie

AMvB

Stb. 2019, 268

15-7-2019

23-7-2019

Wet tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

Wet

Stb. 2019, 311

27-9-2019

1-1-2020

Besluit houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en een andere wijziging

AMvB

Stb. 2019, 353

9-10-2019

1-1-2020

Besluit van tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in verband met de implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

AMvB

Stb. 2019, 356

11-10-2019

1-11-2019

Wet tot uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

Wet

Stb. 2019, 466

30-10-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van de bedragen van de categorieën, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht

AMvB

Stb. 2019, 399

31-10-2019

1-1-2020

Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Wet

Stb. 2019, 423

6-11-2019

1-12-2019

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

Wet

Stb. 2019, 413

6-11-2019

1-1-2020

Besluit houdende vaststelling van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

AMvB

Stb. 2019, 435

19-11-2019

28-11-2019

Besluit register collectieve vorderingen

AMvB

Stb. 2019, 446

20-11-2019

1-1-2020

Besluit houdende wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de themaverwerking ter bestrijding van ambtelijke omkoping en tot wijziging van het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten in verband met de themaverwerking ter bestrijding van mensenhandel

AMvB

Stb. 2019, 475

28-11-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

AMvB

Stb. 2019, 470

28-11-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van het Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

AMvB

Stb. 2019, 489

3-12-2019

28-12-2019

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

Rijkswet

Stb. 2019, 8

5-12-2019

19-1-2019

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

AMvB

Stb. 2019, 485

6-12-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van het Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten ter formalisering en uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2018–2020 inzake onder meer afspraken betreffende het inkomen, de capaciteit en inzetbaarheid, de kwaliteit, loopbaan en onderwijs en de duurzame inzetbaarheid van ambtenaren, werkzaam in de sector Politie

AMvB

Stb. 2019, 495

12-12-2019

1-1-2020

Besluit tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in verband met actualisering van feitomschrijvingen en indexering van boetebedragen 2020

AMvB

Stb. 2019, 496

13-12-2019

1-1-2020

Besluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren

AMvB

Stb. 2019, 494

13-12-2019

21-12-2019

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Wet

Stb. 2019, 504

18-12-2019

1-1-2020

Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

AMvB

Stb. 2019, 505

18-12-2019

1-1-2020

Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

AMvB

Stb. 2019, 506

18-12-2019

1-1-2020

Licence