Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Tabel 99 Overzichtstabel rwt's en zbo's van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bedragen x € 1.000)

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

ZBO's

     

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

€ 64.879

€ 66.570

  

Nee

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

€ 32.226

€ 35.221

  

Nee

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

€ 54.177

€ 59.335

  

Nee

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

€ 17.021

€ 20.772

  

Nee

Stichting Mondriaan Fonds

€ 30.629

€ 41.239

  

Nee

Stichting Nederlands Letterenfonds

€ 12.425

€ 14.059

  

Nee

Bureau Architectentregister

    

Nee

Commissariaat voor de Media

€ 4.906

€ 4.736

  

Nee

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

€ 3.603

€ 4.932

  

Realisatiecijfers 2019 zijn juli 2020 beschikbaar. Cjfers hebben betrekking op de bijdrage van NL-zijde.

Koninklijke Bibliotheek

€ 47.173

€ 98.339

  

Nee

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

€ 571.192

€ 528.487

€ 32.727

€ 34.844

Nee

Stichting Participatiefonds (PF)

€ 1.972

nnb

0

nnb

Realisatiecijfers 2019 komen medio maart 2020 beschikbaar.

Stichting Vervangingsfonds (VF)

€ 2.730

nnb

0

nnb

Realisatiecijfers 2019 komen medio maart 2020 beschikbaar.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

€ 2.105

€ 2.272

  

Nee

College voor Toetsen en Examens

 

€ 11.618

  

Nee

Nederlandse Publieke Omroep

€ 731.821

€ 731,82

  

Nee

Regionale Publieke Omroep

€ 144.655

€ 147.507

  

Nee

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

€ 89.216

€ 92.728

  

Ja/Nee

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

€ 56.044

€ 54.998

  

Nee

      

RWT's

     

Collectiebeherende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

€ 210.800

€ 223.482

  

Nee

Certificerende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

    

Deze vijf commerciële instellingen zijn niet gehouden cijfers e.d. aan OCW te overleggen.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

onbekend

€ 10.803.308

  

Ja; betreft een cluster van instellingen, zie paragraaf 4.2 uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

onbekend

€ 8.817.242

  

Ja; betreft een cluster van instellingen, zie paragraaf 4.2 uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Regionale opleidingscentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakinstellingen

€ 3.514.492

€ 3.608.204

  

Nee

Instellingsbesturen hogescholen

€ 3.199.939

€ 3.310.594

  

Nee

Instellingsbesturen universiteiten

€ 4.196.979

€ 4.414.613

  

Nee

Academische Ziekenhuizen

€ 671.792

€ 686.483

  

Nee

Stichting Cito

€ 31.724

€ 32.738

  

Nee

Stichting SLO

€ 10.514

€ 10.850

  

Nee

Toelichting

Op basis van artikel 4.2, lid 2 van de Comptabiliteitswet (CW), is het Ministerie van OCW, als moederdepartement verantwoordelijk voor de bijdrage aan het zbo en het afleggen van verantwoording over een bepaald onderwerp waarbij verschillende Ministeries zijn betrokken. Omdat van de meeste zbo’s het jaarverslag over 2019 nog niet zodanig beschikbaar is, dat ze voor het jaarverslag van het Ministerie van OCW gebruikt kunnen worden, worden alleen de bijzonderheden in de tabel opgenomen die vóór 15 maart bekend zijn. In het geval er een bijzonderheid bekend wordt, ná het verschijnen van het jaarverslag, wordt de Kamer hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Mede doordat het jaarverslag van het zbo nog niet gereed is ten tijde van het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van OCW is het opnemen van met name kwalitatieve informatie over de activiteiten van het betreffende zbo lastig. Een optie is gebruik te maken van het jaarverslag van het zbo van het jaar ervoor (t-1). Het geeft echter een scheve vergelijking om deze gegevens op te nemen in het jaarverslag jaar t van het departement.

Gezien de goede kwaliteit van het jaarverslagen van de zbo’s, met als voorbeeld het jaarverslag van het NWO, de verschillende Kamerbrieven die over de werkzaamheden van het NWO in het afgelopen jaar zijn verstuurd, de omvang van het jaarverslag van het Ministerie van OCW en het uitgangspunt van de CW, artikel 4.2, lid 2, in de Memorie van Toelichting (praktische regels ten aanzien van de verantwoording over een bepaald onderwerp), wordt met het oog op het beperken van de administratieve lasten of ondoelmatigheden vooralsnog verwezen naar het jaarverslag NWO (Jaarverslag NWO 2018).

Licence