Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Bijlage 2. Afgerond evaluatie en overig onderzoek

Overzicht afgerond evaluatie en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Jaar van start

jaar van afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integraal waterbeleid

11

2020

2021

 
 

Waterkwaliteit

11

2015

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/beleidsdoorlichting-beleidsartikel-12-waterkwaliteit

 

Bodem en Ondergrond

13

2019

2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-55.html

 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

 

Kamerbrief over onderzoeksopzet doorlichting Spoor

16

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/13/onderzoeksopzet-beleidsdoorlichting-hoofdstuk-xii-artikel-16-openbaar-vervoer-en-spoor

 

OV en Spoor

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862132

 

Scheepvaart en Havens

18

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–22.html

 

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

19

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30991-34.html

 

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

20

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-338.html

 

Lucht en geluid (geluid)

20

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-17.html

 

Duurzaamheid

21

2014

2014

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-442260

 

Kamerbrief over onderzoeksopzet bd Duurzaamheid

21

2019

2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-54.html

 

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

22

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-42.html

 

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

23

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-56.html

 

Handhaving en toezicht

24

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-46.html

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Tussentijdse evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–28.html

 

Tweede tussenevaluatie Bestuursakkoord Water

11

2016

2017

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/

 

Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

11

2017

2018

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/03/23/eindevaluatie-ruimte-voor-de-rivier/eindevaluatie-ruimte-voor-de-rivier.pdf

 

Evaluatie Deltawet

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-544103

 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote projecten», o.a. HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2012

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.htmlhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698/kst-32698–13?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30080https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–221.html

 

Evaluatie structuurvisie Waddenzee

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–112.html

 

Deltaprogramma Zoetwater: Evaluatie waterbeschikbaarheid

11

2018

2019

https://www.deltacommissaris.nl/binaries/deltacommissaris/documenten/publicaties/2018/09/18/dp2019-e-voortgangsrapportage-zoetwater-in-de-delta/DP2019+E+Voortgangsrapportage+Zoetwater+in+de+Delta.pdf

 

Deltaprogramma rapport «Koers houden in de Delta»

11

2016

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/koers-houden-in-de-delta

 

Wettelijke ex post evaluatie Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34513–1.html

 

Evaluatie water-RO; Naar een vloeiende lijn

11

2015

2016

https://www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/evaluatie-water-ro-naar-een-vloeiende-lijn

 

Tussentijdse beleidsevaluatie 3 grote waterveiligheidsprogramma’s «Regeling grote projecten», oa HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788518

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

 

(tussentijdse) evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

11

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/06/beleidsverkenning-waddengebied-tussenevaluatie-samenwerkingsagenda-beheer-waddenzee-en-herziene-samenwerkingsagenda-beheer-waddenzee-2016–2018

 

Pilot ex-post doelmatigheidsonderzoek waterveiligheidsprojecten

11

2017

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-846672

 

Evaluatie Subsidieregeling HWBP

11

2019

2020

 
 

Evaluatie Besluit en regeling financiële bepalingen bodemsanering

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30015–52.html

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

13

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

 

Eindevaluatie sleutelprojecten

13

2015

2020

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-32861–8.html

 

Evaluatie Beleidsnota Drinkwater

13

2019

2020

 
 

Verslag over de wijze waarop Tracéwet is toegepast

14

2013

2015

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/ financien/bijlage_2_vgr/index.aspx

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-69.html

 

Verslag over de wijze waarop de Tracéwet is toegepast (incl. Infrastructuurfonds art. 12)

14

2015

2016

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirt_overzicht_2016/mirt_overzicht_2016/

 

Rijgeschiktheid langdurig gebruik Cat. III medicijnen

14

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/01/beinvloeding-van-de-rijvaardigheid-bij-langdurig-gebruik-van-icadts-categorie-iii-geneesmiddelen

 

Beter Benutten Vervolg

14/16

2018

2018

https://beterbenutten.nl/assets/upload/files/BeterBenutten_ Vervolg_rapport_2018%20def.pdf

 

Beter Benutten

14

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763135

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14/15/16

2012

jaarlijks

https://www.beterbenutten.nl/monitoring-evaluatie-1

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252–56.html

 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–463.html

 

Congestie

14

2017

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/papers/2017/11/23/ex-post-evaluatie-van-benuttingmaatregelen-om-congestie-te-verminderen

 

NMCA

14

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca/Bijlage+1+Hoofdrapport +Nationale+Markt-+en+Capaciteitsanalyse +NMCA+2017.pdf

 

NMCA

14/16

2015

Tweejaarlijks

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-264683

 

NMCA wegen

14

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806234

 

Wettelijke evaluatie RDW

14

2016

2016

https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/over-rdw/rapporten/kamerbriefvierde wettelijkeevaluatiedienstwegverkeer 28rdw29bijlageaef2016.pdf

 

Eindrapport voormalig BDU

14

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/kamerstukken/2019/12/16/verzamelbrief-ao-verkeersveiligheid-18-december-2019

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

Diverse

Jaarlijks

Jaarlijks

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Beweegbare bruggen

14

2017

2017

EIB (2017), Bouwstenen voor beweegbare bruggen. Verkenning maatschappelijke kosten en baten

 

Verkeer en omgevingsinvloeden A8-A9

14

2017

2017

RIGO (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse A8-A9. analyse van verkeer en omgevingsinvloeden

 

Inventarisatie KBA's transportinfrastructuur 2001–2014

14

2015

2015

http://www.syconomy.nl/Inventarisatie_MKBAs_def.pdf

 

Investeren in Infrastructuur

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

 

Inventarisatie van financiële instrumenten die bijdragen aan innovatie in en verduurzaming van de (weg) transportsector

14

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/kamerstukken/2019/12/16/verzamelbrief-ao-verkeersveiligheid-18-december-2019

 

Koepelnotitie markt- en organisatiemodel vrachtwagenheffing

14

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870980.pdf

 

MKBA vrachtwagenheffing

14

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862063

 

Voortgangsrapportages HSL-Zuid groot project en eindevaluatie

16

2009

2020

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-820760.pdf / Kamerstukken II, 22 026 / https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922575

 

Evaluatie sociale veiligheid OV

16

2014

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642–60.html

 

OV-klantenbaronmeter

16

2018

2018

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Evaluatie taxiwet

16

2014

2015

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet.html

 

Evaluatie taxibeleid

16

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/15/evaluaties-taxibeleid

 

Evaluatie boordcomputer taxi

16

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/documenten/rapporten/2017/05/15/rapportage-nulmeting-evaluatie-boordcomputer-taxi

 

Evaluatie reisverbod

16

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/04/rapport-verboden-in-te-stappen-evaluatie-reisverbod-ov

 

Rapport «Verkenning informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie»

16

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/verkenning-informatie-uitwisseling-sociale-veiligheid-openbaar-vervoer-en-politie

 

Evaluatie Winterweerprogramma

16

2016

2017

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id= 2017D22844&did=2017D22844

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

 

OV-klantenbarometer

16

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847–117.html

 

Benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

16

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579106

 

Beleidsevaluatie maximumtarieven taxivervoer

16

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-772802

 

Eindevaluatie van het Vervolgprogramma Beter Benutten in het kader van het MIRT proces informeren.

16

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-865196

 

Evaluatie aanlegprojecten spoor

16

2017

2025

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/19/vervoerplan-ns-2018-en-beheerplan-prorail-2018

 

Evaluatie beheer en onderhoud spoor

16

2017

2025

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/08/22/bijlage-3-evaluatie-programma-winterweer-ns-en-prorail

 

NMCA goederenvervoer integraal 2017

16

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806239

 

1-meting Boordcomputer Taxi (BCT)

16

2018

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/14/bijlage-1-rapportage-eenmeting-bct

 

Evaluatie regeling versneld onderwerken graanresten

17

2016

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/04/ontwerp-van-de-subsidieregeling-onderwerken-graanresten-2018–2022

 

Jaarverslagen Alderstafel en evaluatie

17

2017

Jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/27/jaarverslag-2017-omgevingsraad-schiphol

 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-29665–287.html

 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–211.html

 

Actualisatie economische betekenis Schiphol

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919788

 

Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919789

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–263.html

 

Evaluatie Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

17

2017

2019

commissies-regionaal-overleg-burgerluchthavens/evaluatie-commissies-regionaal-overleg-burgerluchthavens.pdf

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/16/kamerbrief-over-schiphol-gebruiksprognose-2018

 

Verslag uit over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016

17

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-29665–237.html

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799580

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919790

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2017

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799581

 

Evaluatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665-378.html

 

Evaluatie laagvliegroutes Lelystad

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/18/kamerbrief-over-meten-en-monitoren-vliegtuiggeluid

 

Evaluatie Knowledge and development center Mainport Schiphol

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827376.pdf

 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2014

2015

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D06925&did= 2017D06925

 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-800901

 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2016

2017

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/quick-wins-binnenhavens

 

Evaluatie subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

18

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XIII-83.html

 

Actualisatie MKBA IDVV-programma

18

2014

2015

http://www.beterbenuttenvaarwegen.nl/Rapporten+en+publicaties/RP+Eindrapporten/default.aspx

 

Global Resources Outlook

19

2019

2019

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

 

OECD environmental performance review of The Netherlands

19

2015

2015

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-the-netherlands-2015_9789264240056-en#page1

 

Derde SDG rapportage

19

2019

2019

https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190515-Derde-SDG-Rapportage-Nederland-Ontwikkelt-Duurzaam-2.pdf

 

European Environment State and Outlook 2020

19

2019

2020

https://www.eea.europa.eu/soer-2020

 

Global Land Outlook

19

2017

2017

https://knowledge.unccd.int/glo/GLO_first_edition

 

Global Environment Outlook

19

2019

2019

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27539

 

SWUNG 1 en meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

20

2015

2015

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-32252–56.html

 

De Regeling groenprojecten periode 2010–2016 zal in 2017 worden geëvalueerd

21

2017

2018

Aangekondigd in brief aan TK 30 196 nr.399

 

MIA/VAMIL

21

2017

2018

Genoemd in brief aan TK 33 752 van stas FIN van 17 sept. 2013

 

Het programma Van Afval Naar Grondstof

21

2017

2018

https://www.rivm.nl/publicaties/evaluatie-programma-van-afval-naar-grondstof-vang-2014-2016

 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

22

2014

2020

 
 

Evaluatie van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013

22

2018

2019

Kamerbrief evaluatie Besluit en Regeling GGO dd 4 juli 2019 / https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/04/wetsevaluatie-besluit-en-regeling-ggo-2013

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

CPB: overstromingsrisico’s

11

2017

2017

CPB (2017), Cost-benefit analysis for flood risk management and water governance in the Netherlands: an overview of one century

 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse maatregelen bodemlood

13

2017

2017

https://www.ce.nl/publicaties/2029/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-maatregelen-bodemlood

 

Inventarisatie van financiele instrumenten die bijdragen aan innovatie in en verduurzaming van de (weg) transportsector

14

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/kamerstukken/2019/12/16/verzamelbrief-ao-verkeersveiligheid-18-december-2019

 

Koepelnotitie markt- en organisatiemodel vrachtwagenheffing

14

2018

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870980.pdf

 

MKBA vrachtwagenheffing

14

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862063

 

NMCA Spoor 2030–2040

16

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806235

 

Eindrapport – NMCA Bus Tram en Metro-2017

16

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-806236

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

16

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Investeren in Infrastructuur

16

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

16

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Doorlichting financiele meerjarenreeksen BOV spoor

16

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-593347

 

Maatregelenpakket (en opdracht monitor effectiviteit) spoorgoederenvervoer

16

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-858.pdf

 

Voldoen aan Ten-T vereisten voor het spoorwegnet gebruikt door goederentreinen

16

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-870.html

 

Kansen en bedreigingen open toegang spoorinfra voor de Nederlandse spoormarkt en vervolgstappen

16

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-881.html

 

Toets op de planning luchtverkeersdienstverlening Lelystad

17

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/dossier/ 33997/kst-31936–382.html

 

«Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart»

17

2018

2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/03/verkennende-mkba-beleidsalternatieven-luchtvaart

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

17

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

17

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

17

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

 

Vogelaanvaringen: Evaluatie Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016–2018

17

2018

2019

Rapport is nog niet definitief

 

KBA brughoogtes

18

2017

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31409–154.html

 

MKBA doorvaarthoogte kunstwerken i.r.t. containervaart

18

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890284

 

Investeren in Infrastructuur

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Ex ante evaluatie SGBP’s

11

2015

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 

Nader onderzoek Windenergie op Zee-aanvulling Hollandse Kust

11

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/23/aanbieden-van-de-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-aanvulling-gebied-hollandse-kust

 

Evaluatie doelmatigheid drinkwater (evaluatie van hoofdstuk 5 v.d. drinkwaterwet o.g.v. art. 60 v.d. Drinkwaterwet)

11

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/21/evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet

 

Nationale analyse en ex ante evaluatie van het waterkwaliteitsbeleidDelta-aanpak waterkwaliteit

11

2018

2019

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-nationale-analyse-waterkwaliteit_3664.pdf

 

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Landelijk Meetnet Water 2

11

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-447.html

 

Bekostiging luchtverkeersleiding

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–258.html

 

RLi advies luchtvaartbeleid een nieuwe aanvliegroute

17

2018

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/18/rli-advies-luchtvaartbeleid-een-nieuwe-aanvliegroute

 

Totaaloverzicht Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, vaarwegen en water

18

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-413631

 

Versterking marktstructuur binnenvaart

18

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-483291

 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

18

2014

2015

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31409–70.html

 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

18

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-447001

 

Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

18

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806237

 

Eindevaluatie Project Mainport Rotterdam

18

2019

2019

 
 

Annual Sustainable Growth survey

19

2019

2020

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en

 

Notitie effectraming Schone Lucht Akkoord

20

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-918492

 

IBO luchtkwaliteit

20

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-340.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-234688.html

3. Overig onderzoek

     
 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

2018

2018

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/kustlijnzorg/kustlijnkaarten/

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2

11

2006

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–335.html

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde-estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2018

2019

https://www.vnsc.eu/uploads/2019/04/evaluatierapport-verdrag-beleid-en-beheer-2014-2018-lr.pdf

 

Nader onderzoek naar de doorwerking van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het Waddengebied

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–121.html

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland

11

2017

2018

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/20/kwaliteit-drinkwater-van-nederlandse-drinkwaterbedrijven-2017/kwaliteit-drinkwater-van-nederlandse-drinkwaterbedrijven-2017.pdf

 

Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer

11

2014

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/18/aanbieding-rapport-integrale-studie-waterveiligheid-en-peilbeheer-ijsselmeergebied

 

Midterm review beleidsnota drinkwater

11

2018

2019

 
 

Eindrapport visitatiecommissie Waterketen

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-28.html

 

Beleidsevaluatie legionellapreventie

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–316.html

 

Jaarevaluatie drinkwatertarieven (jaarlijks)

11

2019

2019

De ILT werkt op dit moment nog aan deze rapportage. Deze zal begin 2020 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Beleidsverkenning Toekomstige rol en ambitie Rijk en Regio voor het Waddengebied

11

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kst-29684–152.html

 

Ex (dur)ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de KRW

11

2018

2020

 
 

Evaluatie nieuwe regelgeving voor badinrichtingen

11

2016

2019

http://www.internetconsultatie.nl/zwembaden

 

Toetsing van de Basiskustlijn (jaarlijks)

11

2019

2019

http://publicaties.minienm.nl/documenten/kustlijnkaarten-2019-resultaten-beoordeling-ligging-kustlijn-op-1-januari-2019-ten-opzichte-van-de-basiskustlijn

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage De staat van ons water

11

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/rapportage-de-staat-van-ons-water

 

Periodieke beoordeling van primaire waterkeringen: Rapportage eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen

11

2017

2023

 
 

Heroverweging bodem(sanerings)beleid

13

2013

2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

 

IBO flexibiliteit in infrastructurele planning

13

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783234.pdf

 

Evaluatie stichting bodemcentrum

13

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ bodem-en-ondergrond/ documenten/ rapporten/2017/03/01/ eindrapport-evaluatie-stichting- bodemcentrum

 

Inspire monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

13

2019

2020

 
 

Mobiliteitsbeeld

14/16/18

2013

Jaarlijks

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld

 

Ruimte voor de fiets

14/16

2012

Driejaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–317.html

 

Smartphonegebruik op de fiets

14

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/07/bijlage-4-onderzoek-arcadis-evaluatie-van-interventies-voor-verantwoord-smartphone-gebruik-op-de-fiets

 

Fietsen en gezondheid

14

2017

2017

http://www.pbl.nl/publicaties/fietsen-leidt-tot-langer-en-gezond-leven

 

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk

14

2017

2017

http://www.pbl.nl/publicaties/mobiliteit-en-elektriciteit-in-het-digitale-tijdperk

 

Fietsfeiten

14

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2018/03/16/fietsfeiten

 

Trendprognose wegverkeer

14

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/notities/2018/04/24/trendprognose-wegverkeer-2018–2023-voor-rws

 

Stedelijke bereikbaarheid

14/16

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/05/07/stedelijke-bereikbaarheid

 

Congestie

14

2017

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/06/07/verdieping-en-verklaring-voor-recente-snelle-ontwikkeling-congestie-2014–2016

 

Opties voor meer-verkeersveiligheid

14

2018

2018

https://www.swov.nl/publicatie/opties-voor-meer-verkeersveiligheid-2018–2030

 

Snelheidshandhaving op 60 en 80km uur

14

2017

2017

https://www.swov.nl/publicatie/snelheidshandhaving-op-60-en-80kmuur-wegen

 

Publieksrapportage rijkswegennet (3x per jaar)

14

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862791.pdf

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

14

2017

2018

https://zoek.officielebe kendmakingen.nl/ kst-29398–606.html

 

Evaluatie Code maatschappelijke participatie

14

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/uitkomst-bestuurlijke-overleggen-mirt

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

14

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866302

 

Evaluatie Code maatschappelijke participatie

14

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/kamerstukken/ 2017/12/08/uitkomst- bestuurlijke-overleggen-mirt

 

Monitor verkeersveiligheid 2019 SWOV

14

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/documenten/kamerstukken/2019/12/16/verzamelbrief-ao-verkeersveiligheid-18-december-2019

 

Staat van de hoofdspoorweginfrastructuur

16

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-851.html

 

ERTMS groot project voortgangsrapportage

16

2013

Halfjaarlijks

https://www.ertms-nl.nl/publicaties/1030905.aspx

 

ERTMS Marktconsultatie (programmabeslissing)

16

2019

Halfjaarlijks

https://www.ertms-nl.nl/aanbesteding-+en+contracteringstrategie/marktconsultaties/marktconsultatie+5/default.aspx // https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-886391.pdf

 

Aansturing ERTMS

16

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/27/rapport-onderzoek-aansturing-ertms

 

Modal shift van weg naar spoor

16

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/06/tno-2017-r10463-modal-shift-van-weg-naar-spoor-potentie-tot-2050-en-effect-op-co2-uitstoot

 

Jaarverslag spoorveiligheid

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-864094

 

Ruimte voor de fiets

15

2016

Driejaarlijkse monitoring

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/comfortabel-reizen/voorzieningen-stations

 

OV-klantenbarometer

16

2018

2018

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Mobiliteitsbeeld

16

2019

2019

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld

 

Modal shift goederenvervoer naar Spoor

16

2017

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/07/07/het-west-oost-goederenvervoer-in-nederland-modal-shift-naar-spoor

 

Betuweroute: vervoerde tonnen, emissies en beleid

16

2017

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/07/07/de-betuweroute-vervoerde-tonnen-emissies-en-beleid

 

Bereikbaarheidsindicator

16

2017

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/10/13/de-bereikbaarheidsindicator-uitgewerkt-voor-openbaar-vervoer-bbi-ov

 

Internationale benchmark

16

2017

2017

https://www.prorail.nl/sites/default/files/benchmark.pdf

 

Maatschappelijke kosten verstoringen op het spoor

16

2017

2017

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/12/21/maatschappelijke-kosten-van-verstoringen-op-het-spoor

 

Marktontwikkeling goederenvervoer

16

2017

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2018/03/15/marktontwikkelingen-spoorgoederenvervoer-2005–2016

 

Een gezamenlijk systeem? Vervolgonderzoek naar een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoer en politie

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849171

 

Waar zouden we zijn zonder de fiets en de trein?

16

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/ rapporten/2018/07/12/waar- zouden-we-zijn-zonder-de-fiets- en-de-trein

 

Luchtvaartnota en luchthavenbesluiten

17

2018

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–491.html

 

Veiligheid vliegverkeer Schiphol

17

2017

2017

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2210/veiligheid-vliegverkeer-luchthaven-schiphol?s=39F5CEBFBCD78 BB32D3A727AE9C18584FF795C63

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

17

2017

Jaarlijks

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/16/benchmark-luchthavengelden-en-overheidsheffingen

 

Luchthavencapaciteit en vliegtarieven

17

2017

2017

SEO Economisch Onderzoek en Cranfield University (2017). The impact of airport capacity constraints on air fares. SEO rapportnummer: 2017-04.

 

Externe veiligheid

17

2013

2018

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications?publication_ type%5B%5D=144

 

Programmaplan luchtruimherziening

17

2017

2018

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–511.html

 

Gatewayreview Lelystad

17

2016

2017

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-31936–388.html

 

Gatewayreview Luchtruimherziening

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-551.html

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2063.html

 

Evaluatiesubsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–247

 

Evaluatiesubsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/evaluatie-kwowledge-development-centre-mainport-schiphol-2018–2022

 

Een luchtvaartstrategie voor Europa

17

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2062.html

 

Economische betekenis Luchtvracht Schiphol

17

2018

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/18/economische-betekenis-luchtvracht-schiphol

 

Luchtvaart in Nederland

17

2018

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/18/vervolgmeting-draagvlakonderzoek-luchtvaart

 

Welvaartsbijdrage van vrachtvluchten op Schiphol

17

2018

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/18/welvaartsbijdrage-van-vrachtvluchten-op-schiphol

 

Publieksonderzoek NRD voor Luchtvaartnota 2020-2050

17

2019

2019

https://luchtvaartindetoekomst.nl/luchtvaarnota/documenten-luchtvaartnota/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1403701

 

Quick Scan Luchthaven in zee

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/08/resultaten-quickscan-luchthaven-in-zee

 

Schone en stille luchtvaart, Longread verkenning technologische innovatie duurzaam vliegen

17

2019

2019

https://luchtvaartindetoekomst.nl/luchtvaarnota/documenten-luchtvaartnota/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1560247

 

Actualisatie economisch betekenis Schiphol

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919788

 

Het maatschappelijk belang van het Schipholnetwerk

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919789

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2019

17

2019

2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919790

 

Rapport Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven van het RIVM

17

2018

2019

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z25681&did=2019D52752

 

Review Risk analysis of runway combination changes 4th runway rule

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/07/bijlage-2-review-risk-analysis-of-runway-combination-changes-4th-runway-rule

 

Stappenplan LIB 5 voor externe veiligheid

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/07/bijlage-4-stappenplan-lib-en-ev

 

Onderzoek Adecs groepsrisico

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/07/bijlage-6-onderzoek-adecs-groepsrisico

 

Improving slotcompliance

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/09/bijlage-1-rapport-improving-slotcompliance

 

Evaluation Coordination Committee Netherlands Final report

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/09/bijlage-2-rapport-evaluatie-werking-ccn

 

Notitie Toelichting AERIUS resultaatbestand berekening Lelystad Airport

17

2019

2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/26/bijlage-1-leeswijzer-stikstof-berekeningen

 

Gevolgen Brexit voor maritieme sector

18

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/ rapporten/2018/02/08/gaan-we- het-schip-in-mogelijke- gevolgen-van-de-brexit- voor-de-nederlandse- maritieme-sector

 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

2010

Jaarlijks

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ kst-30175-E.html

 

Onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

20

2010

Jaarlijks

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/luchtkwaliteit/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit/documenten.aspx

 

Stikstofdioxide in lucht

20

2018

2018

http://www.clo.nl/indicatoren/nl0231-stikstofdioxide?ond=20912

 

Monitor Duurzaam Nederland 2017

21

2014

Jaarlijks

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/20/monitor-duurzaam-nederland-2017-update-indicatoren

 

Circulaire economie: we willen weten wat we kunnen meten

21

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-8-monitoring-rapport-circulaire-economie

 

Maatschappelijke kosten/baten-onderzoek naar modal-shift vervoersstromen Chemelot

22

2018

2019

Rapport modal shift voor Chemelot is bijlage bij kamerbrief dd 11 juni 2019 over Verslag Basisnet 2018 // https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887516

 

Programma «Bewust Omgaan met Veiligheid». Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor Veiligheid ten behoeve van het veiligheidsbeleid van het Ministerie van IenM. M.J.G.J.A. Boogers et al. BMC Onderzoek 2017

22

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848695.pdf

Toelichting

In deze onderzoeksbijlage staan diverse onderzoeken opgenomen die ten tijde van de opstelling van de begroting nog niet waren voorzien. Voor alle beleidsartikelen is een beleidsdoorlichting uitgevoerd en besproken met de Tweede Kamer. 

In 2019 is, in aanvulling op reguliere evaluaties en onderzoeken, in lijn met de Rijksbrede operatie «Inzicht in Kwaliteit» verder gewerkt aan het vormgeven aan de strategische evaluatieagenda. Hieraan wordt sturing gegeven door een nieuw op te richten beleidsevalautiecommissie.

Tevens is in 2019 gestart met een beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem. Dit onderzoek heeft betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast zijn de nodige voorbereidingen van start gegaan ten aanzien van de beleidsdoorlichting van artikel 13 van HXII (Water en Bodem) en de beleidsdoorlichting van artikel 21 van HXII (Duurzaamheid).

Beleid en wetgeving van het departement wordt getoetst in de fase van totstandkoming conform het interdepartementaal voorgeschreven integraal afwegingskader (IAK). Specifiek ten aanzien van MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

Licence