Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 11: Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens (Kamerstuk 31104, nr. 6)

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Voedselagenda

2021

 

Garantieregeling Landbouw (GL) (Kamerstuk 35300 XIV, nr. 63 )

2019

 

Garantieregeling Landbouw/Vermogensversterkende kredieten (tussenevaluatie)

2022

 

Ondersteuning projecten biologische sector, met name via Bionext

2020

 

Energiesubsidies glastuinbouw: Marktintroductie energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EG)

2020

 

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

2020

 

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

2020

 

Stichting Zeldzame huisdieren

2020

 

Wet Dieren

2020

 

Identificatie en registratie hond

2021

 

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)1

2022

 

Landbouwvrijstelling

2022

 

Verlaagd tarief sierteelt

In de periode 2023-20262

 

OVB (overdrachtsbelasting) Vrijstelling cultuurgrond

2020

 

Energiebelasting verlaagd tarief glastuinbouw

2020

 

Beknopte* evaluatie Meststoffenwet3

2020

 

Evaluatie Meststoffenwet

Uiterlijk 2027

 

Voedingscentrum

2020

 

Voedselzekerheid (Kamerstuk 34952, nr. 81)

2019

 

Wet gewasbeschermingsmiddelen/ beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (Kamerstuk 27858, nr. 461 )

2019

 

Centrale commissie dierproeven

2020

 

Nationaal comité advies dierproevenbeleid

2020

 

Brede weersverzekering

2023

 

Midterm evaluatie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014–2020) (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1190)

2019

 

Raad voor Plantenrassen

2022

 

Ctgb

2022

 

Plantaardige en biologische keurings-diensten (NAK, Naktuinbouw, BKD, KCB, SKAL)

2022

 

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014–2020

2021

 

Tussenevaluatie Groenpact

2021

 

Programma DuurzaamDoor (incl. Jong Leren Eten)

2021

 

Fonds kleine Toepassingen

2020

 

Kas als Energiebron

20204

 

Slimmer Landgebruik

20215

 

Voedselverspilling

20216

 

Integrale aanpak methaan en ammoniak via het voer- en dierspoor

2025

 

Warme sanering varkenshouderijen: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stallen

2022

 

Envelop Natuur- en Waterkwaliteit

Uiterlijk 20277

3. Overig onderzoek

  
 

Agentschapsdoorlichting NVWA

2023

 

Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Kamerstuk 33835, nr. 118 )

2019

 

KPMG-onderzoek kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

2020

 

WOT genetische bronnen

2020

 

WOT Visserijonderzoek

2021

 

WOT Economische informatievoorziening

2021

 

WOT Voedselveiligheid

2020

 

WOT Besmettelijke dierziekten

2020

 

WOT Natuur en milieu

2022

1

Subsidiëring van Wageningen Research loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2- regeling). Zie hiervoor de EZK begroting.

2

Is onderdeel van de algehele evaluatie op BTW

3

De kamer is in 2019 hierover geïnformeerd in Kamerstuk 33037, nr: 360.

4

Loopt mee in de bovengenoemde MEI en EG evaluatie

5

O.a. LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) rapportages. Een mid-term evaluatie zal in 2021 plaatsvinden.

6

Loopt mee in evaluatie van de Voedselagenda.

7

Wordt aangesloten bij de evaluatie van de meststoffenwet

Samenvatting afgeronde evaluaties 2019 artikel 11

Beleidsdoorlichting Artikel 11

De doeltreffendheid van het agrobeleid is gemiddeld genomen als redelijk doeltreffend tot doeltreffend beoordeeld voor vier van de vijf onderzochte operationele doelen.

De doelmatigheid van het kennis- en innovatiebeleid voor het groene domein is als voldoende doelmatig beoordeeld. Voor de doelen plant- en diergezondheid en mondiale voedselzekerheid, internationaal en uitvoeren Europees landbouwbeleid kan een redelijk niveau van doelmatigheid worden vastgesteld. Voor de overige doelen kan een oordeel over de doelmatigheid onvoldoende worden onderbouwd.

Belangrijkste aanbevelingen uit de doorlichting waren het aanpassen van de set van indicatoren in de begroting, meer aandacht te hebben voor ex-ante evalueren en beleidsdoelen kwantificeerbaar maken bij ontwerpen nieuw beleid. Met Kamerstuk 31 104, nr. 6 is de Kamer geïnformeerd over de opvolging van deze aanbevelingen.

Garantieregeling Landbouw (GL)

De landbouwborgstellingsregeling is geëvalueerd over de periode 2010-2016 (Kamerstuk 35300 XIV, nr. 63). De evaluatie door Ecorys/WEcR oordeelt positief over de borgstellingsregeling voor de landbouw, zowel qua doeltreffendheid, doelmatigheid als efficiency. De garantieregeling ondersteunt inderdaad bedrijven met goede ondernemingsplannen, die t.g.v. zekerhedentekort toch niet normaal bancair te financieren zijn. De regeling heeft aan bouw van groenlabelkassen bijgedragen alsook jonge boeren ondersteund. De per 2017 doorgevoerde uitvoeringswijzigingen komen tegemoet aan de verbeterpunten (administratieve vereenvoudiging, snellere doorlooptijd) die in de Garantieregeling Landbouw gesignaleerd zijn.

Voedselzekerheid

De inzet van LNV op wereldwijde voedselzekerheid wordt ondersteund met een aantal financiële instrumenten. Zij hebben vooral het karakter van beleidsagendering en -ondersteuning en aanzetten tot en ondersteunen van experimentele en innovatieve projecten. Zij worden met name ingezet op multilaterale samenwerking en partnerschappen (w.o. FAO, WBG, OECD), bilaterale samenwerkingsprojecten en op een aantal thematische actielijnen die de realisatie van LNV gerelateerde SDG’s ondersteunen.

De evaluatie geeft aanknopingspunten de effectiviteit te versterken door een beleidstheorie en een toetsingskader te ontwikkelen. De doelmatigheid zal verder worden versterkt door verbetering van de beschrijving van de bestaande werkwijzen en verbeterd projectenbeheer.

Wet gewasbeschermingsmiddelen/ beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een Tussenevaluatie opgesteld over de periode 2013-2018 van de Nota gezonde groei, duurzame oogst (Kamerstuk 27858, nr. 461 en 478). Het PBL constateert dat ondanks dat op veel terreinen de trend positief is, tussendoelen voor geïntegreerde gewasbescherming, de waterkwaliteit en de biodiversiteit niet zijn gehaald. De Minister van LNV heeft mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eerste appreciatie van het rapport opgesteld (Kamerstuk 27858, nr. 478). De tussenevaluatie onderstreept de noodzaak voor de beleidswijziging zoals verwoord in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (Kamerstuk 27858, nr. 449). In het Uitvoeringsprogramma voor de uitwerking van die visie, zal ingegaan worden op de conclusies en aanbevelingen van de tussenevaluatie.

Midterm evaluatie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014–2020)

Het EFMZV jaarverslag 2018 is opgesteld door ERAC en omvat ook de midterm evaluatie. Hierin is gekeken naar de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen van het operationeel programma. Voor de unieprioriteiten gericht op de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het geïntegreerd maritiem beleid zijn de tussentijdse mijlpalen gerealiseerd. Voor de unieprioriteiten duurzame visserij, aquacultuur en afzet en verwerking geldt dat de realisatie achterblijft bij de prognose. Het geringe animo voor innovatieprojecten en de late goedkeuring van het operationele programma door de Europese Commissie zijn hier debet aan. In het najaar van 2019 is het operationeel programma op grond van de uitkomst van deze evaluatie bijgesteld.

Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) staat de afspraak een onderzoek uit te voeren naar de kosteneffectiviteit en efficiëntie van de NVWA. In overleg met de Tweede Kamer is dit onderzoek uitgebreid met een onderzoek naar de kostenopbouw van de tarieven van de NVWA. De beide ADR-rapporten zijn 15 april 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 33858, nr. 118). De aanbevelingen van de Auditdienst Rijk dragen bij aan het verbeteren van de sturing van de NVWA en het inzichtelijk maken van de opbouw van de tarieven. De ADR adviseert onder andere om het resultaatgerichte sturingsmodel met opdrachtgever en eigenaar nader in te vullen en met de NVWA meerjarige afspraken te maken.

Aangepaste planning

De vrijstellingen overdrachtsbelasting(OVB) cultuurgrond maakt onderdeel uit van de evaluatie van de overdrachtsbelasting. Deze wordt momenteel door het ministerie van Financiën uitgevoerd. Deze evaluatie zal worden afgerond in 2020. De evaluatie van het Voedingscentrum heeft vanwege uitgebreider onderzoek meer tijd gekost dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast heeft ook de evaluatie van Bionext een kleine vertraging opgelopen. Beide onderzoeken worden in het voorjaar van 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Artikel 12: Natuur en biodiversiteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Natuurbeleids- en koraal actieplan Caribisch Nederland 2020–2024

2020

 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit) (Kamerstuk 33576, nr. 166)

2019

 

Evaluatie Natuurpact/Natuurvisie

2020

 

Evaluatie collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)

2020

 

Regio Envelop

2023

 

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer & Vrijstelling bos- en natuurterreinen box 3 [1]

In de periode 2023- 20261

 

Bosbouwvrijstelling

In de periode 2023-2026

 

Natuurschoonwet

2

 

Beleidsevaluatie Programma aanpak Stikstof (PAS) en evaluatie Wetstraject PAS

2020

 

OVB (overdrachtsbelasting) Vrijstelling inrichting landelijk gebied

2020

 

OVB Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

2020

 

OVB Vrijstelling natuurgrond

2020

3. Overig onderzoek

  
 

Voortgangsrapportage Natuurpact (Jaarlijks) (Kamerstuk 33576, nr. 168)

2019 (vijfde voortgangsrapportage)

 

Natura 2000 Doelendocument

2020

1

De drie specifieke vrijstellingen overdrachtsbelasting(OVB) maken onderdeel uit van de evaluatie van de overdrachtsbelasting. Deze wordt momenteel door het ministerie van Financiën uitgevoerd. Deze evaluatie wordt afgerond in 2020.

2

De volgende evaluatie zal worden gepland bij invoering van de voorgenomen wijzigingen.

Samenvatting afgeronde evaluaties 2019 artikel 12

Vijfde Voortgangsrapportage Natuurpact

De Vijfde Voortgangsrapportage Natuur over 2018 (5e VRN) is op 2 oktober 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 33576, nr. 168). De rapportage laat zien dat de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland op koers ligt om de afgesproken 80.000 ha in 2027 te kunnen halen, maar dat dit geen eenvoudige opgaven zal zijn. De natuurkwaliteit in de natuurgebieden vertoont tekenen van licht herstel, maar in het agrarische en stedelijke gebied is nog steeds sprake van een afname

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

In november 2018 heeft Bureau New Foresight het rapport «De Transitie naar de Verankering van Natuurlijk Kapitaal, Vooruitkijkende Evaluatie van het Programma Natuurlijk Ondernemen» afgerond. De minister heeft het rapport op 27 augustus 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd, met een appreciatie en een doorkijk naar de betekenis van de conclusies en aanbevelingen voor de inzet van LNV in de sindsdien lopende activiteiten op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. De analyse en aanbevelingen in het rapport van New Foresight plaatsen het PNO en de lopende natuurlijk kapitaal acties in het kader van een maatschappelijke transformatie. Ze onderschrijven enerzijds grotendeels de door LNV (en partners) sinds het PNO ingezette koers en werkwijze op hoofdlijnen en geven anderzijds ook aangrijpingspunten voor verbetering van de effectiviteit.

Aangepaste planning

De evaluaties: Natuurbeleids- en koraal actieplan Caribisch Nederland 2020–2024, Natura 2000 Doelendocument en de evaluaties naar de overdrachtsbelasting (vrijstelling inrichting landelijk gebied, vrijstelling BBL en vrijstelling cultuurgrond) worden in 2020 opgeleverd en aan de Kamer aangeboden.

Licence