Base description which applies to whole site

Bijlage 3. Inhuur externen

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel

Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van het kerndepartement en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel 128 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verslagjaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

977

2. Organisatie- en Formatieadvies

294

3. Beleidsadvies

992

4. Communicatieadvisering

1.428

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

3.691

  

5. Juridisch advies

170

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

4.356

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

307

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

4.833

  

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

2.917

Ondersteuning bedrijfsvoering

2.917

  

Totaal uitgaven inhuur externen

11.441

In 2019 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 279,0 miljoen. Dit is de som van € 267,6 miljoen personele uitgaven en € 11,4 miljoen externe inhuur. Het percentage externe inhuur komt hiermee op 4,1. Dit betekent een daling ten opzichte van 2018, toen het percentage externe inhuur gelijk was aan 4,7.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de raamovereenkomsten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel 129 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2019

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence