Base description which applies to whole site

3. Beleidsprioriteiten

Dit jaarverslag gaat in op de in 2020 gerealiseerde beleidsprioriteiten. Uitgangspunt daarbij is in de eerste plaats de oorspronkelijk in de begroting 2020 geformuleerde beleidsprioriteiten.

Ten eerste wordt de realisatie van de beleidsprioriteiten in 2020 beschreven. Vervolgens worden de budgettaire en financiële consequenties van deze beleidsprioriteiten weergegeven. De tabel realisatie beleidsdoorlichtingen en het overzicht risicoregelingen zijn voor het provinciefonds niet van toepassing. Ook was er binnen het provinciefonds in 2020 geen sprake van steunmaatregelen ten aanzien van de coronacrisis.

Realisatie van de beleidsprioriteiten 2020

Herijking Provinciefonds

Met het Interprovinciaal overleg (IPO) is afgesproken om te streven naar een herijkt verdeelmodel van het provinciefonds per 1 januari 2023. Daarnaast werken wij samen met de provincies, ter voorbereiding op een volgende kabinetsperiode, aan een verkenning naar verbetering van en alternatieven voor een provinciaal belastinggebied. De Tweede Kamer is hier in december 2020 nader over geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21 35570 B, nr. 13).

Bovengenoemde trajecten worden momenteel verder vormgegeven en uitgewerkt. De voorstellen en aanbevelingen uit beide bovengenoemde trajecten zijn gericht op de volgende kabinetsperiode. Besluitvorming hierover is dan ook aan een nieuw kabinet.

Budgettaire en financiële consequenties van de beleidsprioriteiten 2020

In het begrotingsjaar 2020 hebben zich geen budgettaire en financiële consequenties voorgedaan als gevolg van de beleidsprioriteiten 2020.

Licence