Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

A

 

ABC

Afdracht, Beschermen en Concurrentiepositie

AC

Audit Committee

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AEF

Andersson Elffers Felix

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

AMLC

Anti Money Laundering Centre

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AR

Algemene Rekenkamer

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

  

B

 

BAR

Brexit Adjustment Reserve

Bbp

Bruto binnenlands product

BCF

Btw-compensatiefonds

BCG

Boston Consultancy Group

BCN

Belastingdienst Caribisch Nederland

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BF

Bijzondere Financiering

BIK

Baangerelateerde Investeringskorting

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIPO

Baseline intern persoonsgericht onderzoek

BIR

Belasting- en invorderingsrente

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNI

Bruto nationaal inkomen

BPM

Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen

BSB

Buy Sell Back

BSN

Burgerservicenummer

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

BVA

Beveiligingsautoriteit

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken met Koninkrijksrelaties

  

C

 

CAF

Combiteam Aanpak Facilitators

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

Capital Requirements Regulation

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CET

Common Equity Tier

CFSK

Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

CIO

Chief information officer

CMU

Capital markets union

CP

Commercial Paper

CMRP

Capital Markets Recovery Package

CPB

Centraal Planbureau

CW

Comptabiliteitswet

  

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DCS

Data Center Services

DDA

Dutch Direct Auction

DG

Directoraat-Generaal

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Cerfitficate

DWU

Douanewetboek van de Unie

  

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

Ecofinraad

Economic and Financial Affairs Council

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EGF

Europees garantiefonds

EIB

European Investment Bank

EIF

European Investement Fund

Ekv

Exportkredietverzekering

EMB

Eigenmiddelenbesluit

EMU

Europese Monetaire Unie

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESG

Environment, Social en Governance

ESI-fondsen

Europese structuur- en investeringsfondsen

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

ETM

Enterprise Tax Management

EU

Europese Unie

  

F

 

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel jaarverslag van het Rijk

FMIS

Facilitair Managementinformatiesysteem

FMO

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

FSV

Fraude Signalering Voorziening

Fta

Fte van een arbeidsbeperkte

Fte

Fulltime-equivalent

  

G

 

GIR

Gedragscode Integriteit Rijk

GLF

Greek Loan Facility

GMB

Geïntegreerd middelen beheer

GO

Grote Ondernemingen

  

H

 

HVB

Herstellen, Verbeteren en Borgen

  

I

 

IB/PVV

Inkomstenbelasting/Premies Voksverzekeringen

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

IKB

Individueel Keuzebudget

IM

Informatiemanagement

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

ISB

Incidentele Suppletoire Begroting

ISMS

Information Security Management System

ISO

Information security officer

IV

Informatievoorziening

  

K

 

KI&S

Klanteninteractie & -Services

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KPI

Kritieke prestatie-indicator

  

L

 

LB

Loonbelasting

LH

Loonheffing

LIEC

Landelijk Informatie en Expertisecentrum

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  

M

 

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MiFID II

Markets in Financial Instruments Directive

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MI

Managementinformatie

MIT

Multidisciplinair interventieteam

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MN

Miljoenennota

MOB

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

MOSS

Mini One Stop Shop

MOV

Maintenance Of Value

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTN

Medium Term Note

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NGEU

Next Generation EU

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

NO

Nationale Ombudsman

NvW

Nota van Wijziging

  

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

O/GS

Opzet/grove schuld

OM

Openbaar Ministerie

OOM

Omzetpolis Opkomende Markten

  

P

 

PE

Permanente Educatie

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

PSD

Payment Services Directive

  

R

 

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RC

Rekening-courant

RCF

Revolving credit facility

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RRB

Renterisicobedrag

RRF

Recovery and Resilience Facility

RvB

Raad van Bestuur

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

  

S

 

SABB

Saudi British Bank

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SDG

Sustainable Development Goal

SDR

Special Drawing Rights

Seno-Gom

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SG

Secretaris-Generaal

SMP

Securities Markets Programme

SRF

Single Resolution Fund

SBB

Sell Buy Back

SSO

Shared Service Organisatie

STEP

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector

SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  

T

 

TOPSS

Tijdelijk overbruggingskrediet Programma voor Innovatieve Start- en Scaleups

  

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

USD

Amerikaanse dollar

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  

V

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

VIA

Vooringevulde aangifte

VIC

Verbijzonderde Interne Controles

VK

Verenigd Koninkrijk

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

  

Z

 

Zbo

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence