Base description which applies to whole site
+

2 Opbouw

Het Jaarverslag van het Deltafonds bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Een algemeen deel: hierin is naast deze leeswijzer de officiële officiële aanbieding van het Jaarverslag aan de Staten-Generaal en het verzoek tot dechargeverlening opgenomen.

 • 2. Het beleidsverslag 2020 van het Deltafonds, deze bestaat uit:

  • het Deltafondsverslag 2020, waarin een korte terugblik is opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten over het verslagjaar 2020;

  • de productartikelen van het Deltafonds;

  • de bedrijfsvoeringsparagraaf.

 • 6. De Jaarrekening 2020 van het Deltafonds, deze bestaat uit de verantwoordingstaat en saldibalans van het Deltafonds.

 • 7. De volgende twee bijlagen:

  • 1. Instandhouding1;

  • 2. Afkortingenlijst2.

1

In dit jaarverslag is een afzonderlijke bijlage over de instandhouding van de netwerken die onder onder de verantwoordelijkheid van IenW vallen, opgenomen.

2

Dit betreft de lijst van de gehanteerde afkortingen.

Licence