Base description which applies to whole site

9. Jaarverantwoording agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) per 31 december 2020

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.

De visie van RvIG is: in een constant veranderde samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG:

 • voor uitstekende dienstverlening;

 • samen met ketenpartners;

 • toekomstbestendig door innovatie;

 • voor burgers;

 • zowel analoog als digitaal.

RvIG wil een excellente uitvoeringsorganisatie zijn en de kerntaak stelselbeheer zodanig uitvoeren dat een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten gegarandeerd blijft, voor nu en in de toekomst.

Basis Registratie Personen (BRP)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de registratie van ingezetenen, de Basis Registratie Personen (BRP) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze registraties vormen samen het BRP stelsel en is een kernproduct uit de RvIG productportfolio. Onderstaand de speerpunten voor 2020 van RvIG in het kader van de BRP werkzaamheden.

Kwaliteitsmonitor

Uitvoering van de kwaliteitsmonitor is een jaarlijkse kwaliteitsmeting die deels uit een zelfevaluatie en deels uit een bestandscontrole bestaat. Ook in 2020 hebben alle gemeenten deze kwaliteitsmeting onder toezicht van RvIG uitgevoerd. De resultaten van deze meting zijn eind 2020 gepresenteerd.

Health check

Aanleiding voor de health check is het beëindigen van Operatie BRP zoals door de toenmalig Minister van BZK in het Algemeen Overleg op 5 juli 2017 aan de Tweede Kamer is toegezegd. Daarop heeft de minister ook de toezegging gedaan, dat er onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de bestaande centrale Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) zal worden uitgevoerd. De werkzaamheden die onder de health check vallen zijn in 2020 afgerond.

Burgerservicenummer (BSN)

RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN. Hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van Burgerservicenummers.

Reisdocumenten

RvIG ziet in haar verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (NIK) en het aanvraag- en uitgifte proces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG drie registers.

Caribisch gebied

In 2020 is gezamenlijk met het Caribisch gebied, zijnde de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) en de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten), gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius wordt over de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2021 duurzame ondersteuning geboden in de vorm van personele inzet van RvIG medewerkers bij de afdeling burgerzaken. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het opleiden van de lokale medewerkers. Samen met de Rijksdiensten en de afdelingen burgerzaken in het Caribisch Nederland wordt verder gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en het gebruik van Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba–Verstrekkingen (PIVA-V). Daarnaast zullen de beheer- en onderhoudstaken van de PIVA-V, PGK (PIVA-GBA Koppeling) en de Sedula (identiteitskaarten in Caribisch Nederland) worden voortgezet.

Elektronische Identiteit (eID(AS)-stelsel)

Dit is een programma om met behulp van elektronische Identiteit (eID) op een hoogbetrouwbare manier digitale dienstverlening mogelijk te maken van (semi-)overheid aan burgers, en bedrijven binnen Europa. In 2020 heeft RvIG ook het stelselbeheer over het BRP koppelpunt gevoerd, één van de voorzieningen binnen de electronic IDentification Authentication and trust Services (eIDAS).

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) begeleidt slachtoffers van identiteitsfraude. Tevens begeleidt het Meldpunt burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Het aantal meldingen blijft jaarlijks toenemen. Het aantal meldingen bij het CMI komt in 2020 op 6.837 (in 2019: 4.192). RvIG fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners als Politie, Belastingdienst, RDW, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Logius in.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een kwaliteitsinstrument van de BRP. De adreskwaliteit en de aanpak van adres gerelateerde fraude worden in dit instrument met elkaar in verbinding gebracht. Dat doet RvIG in nauwe samenwerking met signaalleveranciers en gemeenten. De structurele inbedding van LAA binnen RvIG wordt naar verwachting, met de inwerkingtreding van de benodigde wijziging in regelgeving, in 2021 afgerond.

Ontwikkelingen

RvIG vervult een rol in de strategische Digitale agenda Rijkdienst (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Hierbij wordt samengewerkt met publieke-, private- en wetenschappelijke partijen. RvIG wil de essentie van e-governance en digital citizenship verkennen. In 2020 zijn diverse initiatieven met betrekking tot Blockchain-technologie opgestart.

Bedrijfsvoering

De exploitatie van de BRP is in 2020 gebaseerd op abonnementenstructuur. Binnen deze abonnementenstructuur is een onderverdeling in budgetfinanciering en tarieffinanciering. Voor de tarief gefinancierde en de budget gefinancierde gebruikers zijn respectievelijk € 180 mln. en € 220 mln. berichten begroot. Net als voorgaande jaren is het gebruik van de BRP in 2020 toegenomen.

Tabel 28 Begrootte exploitatie BRP Berichten verkeer (bedragen x € 1.000)

Soort

(1) Begroting 2020

(2) Realisatie 2020

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Tarieffinanciering

180.000

273.644

93.644

Budgetfinanciering

220.000

266.673

46.673

Totaal

400.000

540.317

140.317

In verband met de verlenging van de geldigheid van diverse reisdocumenten van vijf naar tien jaar in 2014, wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een sterke afname in het aantal uit te geven documenten. De afname is vooralsnog echter minder sterk ingezet dan verwacht. De hogere realisatie van dit jaar en de jaren daarvoor was aanleiding de raming te actualiseren voor de komende jaren. De gevolgen van het negatieve reisadvies in verband met de verspreiding van het coronavirus hebben impact gehad op het aantal uitgegeven reisdocumenten.

Tabel 29 Aantal uitgegeven identiteitsdocumenten (aantallen x 1.000)

Soort

(1) Begroting 2020

(2) Realisatie 2020

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Paspoorten 5 jaar geldigheid

225

235

10

Paspoorten 10 jaar geldigheid

53

216

163

Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid

436

320

‒ 116

Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid

120

235

115

Totaal

834

1.006

172

Staat van baten en lasten

Tabel 30 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RvIG 2020 (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2019

Baten

    

- Omzet

73.971

94.084

20.113

100.900

waarvan omzet moederdepartement

48.284

53.617

5.333

41.702

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

0

waarvan omzet derden

25.687

40.467

14.780

59.198

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

27.950

20.211

‒ 7.739

5.548

Bijzondere baten

0

0

0

0

     

Totaal baten

101.921

114.295

12.374

106.448

     

Lasten

    

Apparaatskosten

102.975

104.702

1.727

106.660

- Personele kosten

29.346

29.185

‒ 161

27.335

waarvan eigen personeel

16.702

22.564

5.862

15.946

waarvan inhuur externen

12.644

6.104

‒ 6.540

10.872

waarvan overige personele kosten

0

517

517

517

- Materiële kosten

73.629

75.517

1.888

79.325

waarvan apparaat ICT

850

412

‒ 438

956

waarvan bijdrage aan SSO's

275

142

‒ 133

110

waarvan overige materiële kosten

72.504

74.963

2.459

78.259

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.083

3.144

1.061

1.144

- Materieel

2.083

3.144

1.061

812

waarvan apparaat ICT

1.970

0

‒ 1.970

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

113

3.144

3.031

812

- Immaterieel

0

0

0

332

Overige kosten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

     

Totaal lasten

105.058

107.846

2.788

107.804

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 3.137

6.449

9.586

‒ 1.356

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

‒ 3.137

6.449

9.586

‒ 1.356

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement is ruim € 5,3 mln. hoger dan begroot. Van het moederdepartement heeft RvIG ruim € 4,3 mln. meer ontvangen voor de budget gefinancierde afnemers. Deze hogere omzet is het gevolg van een toename in het gebruik van de Basisregistratie Personen. Daarnaast zijn diverse projectmatige activiteiten voor onder andere eNIK niet in de begroting opgenomen.

Omzet Derden

De omzet derden bestaat hoofdzakelijk uit het tarief gefinancierde BRP-berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de omzet reisdocumenten is hoger dan begroot. Dit komt doordat de uitgifte van reisdocumenten in 2020 aanzienlijk minder is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren dan begroot. Dit was aanleiding de raming te actualiseren voor de komende vijf jaar.

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorziening heeft betrekking op de voorziening reisdocumenten. Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft RvIG toestemming van het Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening, op de balans op te voeren. De vrijval van deze voorziening is in 2020 lager dan begroot door een beperktere daling in aantallen dan was begroot.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De ambtelijke personele kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere door sneller dan verwacht ambtelijk invullen van de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast is een deel van de tijdelijke werkzaamheden opgevangen middels inbesteding c.q. detachering. Hierdoor heeft ten opzichte van de begroting een kostenverschuiving plaatsgevonden van extern naar ambtelijk personeel.

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten de kosten voor overhead en de kosten die direct of indirect nodig zijn voor het realiseren van de producten van RvIG, zoals de kosten voor het berichtenverkeer en de productiekosten van de reisdocumenten. De materiële kosten zijn bijna € 1,9 mln. hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan geraamd waardoor de productiekosten € 3,0 mln. hoger zijn. Daartegenover staat een kostendaling van € 1,6 mln. door lagere vergoedingen aan RNI-loketgemeenten doordat minder registraties hebben plaatsgevonden ten gevolge van de coronapandemie.

Afschrijvingskosten

De totale afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat aan het begin van 2020 de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten in gebruik zijn genomen.

Saldo baten en lasten

Over het jaar 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 6,4 mln. bij het regulier beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 2 sub a wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een exploitatieresultaat van nihil behaald.

Bij de overige producten en programma’s zijn de baten iets hoger dan de lasten. Met de opdrachtgever is in dienstverleningsoverenkomsten afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus veelal gelijk aan de lasten.

Balans

Tabel 31 Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2020

Balans 2019

Activa

  

Vaste activa

22.843

15.493

Materiële vaste activa

22.843

15.493

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

7.831

2.792

waarvan projecten in uitvoering

14.474

11.779

waarvan overige materiële vaste activa

538

922

Immateriële vaste activa

0

0

Vlottende activa

114.813

143.455

Voorraden en onderhanden projecten

15.144

0

Debiteuren

7.234

3.319

Overige vorderingen en overlopende activa

7.386

9.295

Liquide middelen

85.049

130.841

   

Totaal activa

137.656

158.948

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

5.442

5.400

Exploitatiereserve

5.400

5.400

Onverdeeld resultaat

42

0

Voorzieningen

87.583

107.793

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

44.631

45.755

Crediteuren

5.683

4.286

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

38.948

41.469

   

Totaal passiva

137.656

158.948

Toelichting

Vaste activa

Materiële vaste activa

Installaties en inventarissen

De investering in installaties betreft de vervanging en ingebruikname van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.

Projecten in uitvoering

In 2020 zijn uitgaven gedaan ten behoeve van de nieuwe infrastructuur alsook voor de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten.

Vlottende activa

Debiteuren

De post debiteuren is als volgt opgebouwd:

 • De totale vordering op het moederdepartement is € 6,0 mln. Dit heeft uitsluitend betrekking op de BRP-staffels.

 • De totale vordering op andere departementen bedraagt minder dan € 0,1 mln.

 • De vordering op derden ad € 1,2 mln. heeft hoofdzakelijk betrekking op de BRP-staffels.

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen en overlopende activa zijn:

 • De nog te ontvangen bedragen moederdepartement van € 3,3 mln. bestaan o.a. uit te ontvangen bijdrages voor de opdracht elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK). Daarnaast dient ultimo 2020 de eindafrekening BRP ten behoeve van de budget gefinancierde afnemers nog verzonden te worden;

 • De overige vorderingen en overlopende activa met betrekking tot derden ad € 4,0 mln. bestaan grotendeels uit vooruitbetaalde kosten ad € 1,3 mln. en nog op te stellen facturen BRP en reisdocumenten ad € 2,3 mln.

Liquide middelen

RvIG beschikt per 31 december 2020 over € 85 mln. aan liquide middelen.

De stand van de liquide middelen per 31 december 2020 is lager dan aan het begin van het jaar 2020. De afname van de liquide middelen komt onder andere door het ingaan van een dip periode als gevolg van de tienjarige geldigheid van de reisdocumenten (zie post voorzieningen).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2020 € 0,3 mln. lager dan de gemaximeerde omvang (€ 5,7 mln.).

Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de egalisatierekening reisdocumenten. Deze voorziening beslaat de periode van 2014 tot en met 2023.

Kortlopende schulden

Crediteuren

De stand van de post crediteuren per 31 december 2020 is € 5,7 mln.

Deze bestaat uit:

 • De facturen die nog betaald moeten worden aan andere agentschappen ad € 2,2 mln. worden in 2021 voldaan.

 • De facturen die betrekking hebben op derden ad € 3,5 mln. zijn de productiekosten van de reisdocumenten, maandelijkse berichtkosten, licenties en de inhuur van externen. Deze facturen zijn in 2021 voldaan.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:

 • Nog te betalen bedragen aan moederdepartement van ruim € 14 mln. bestaan uit te verrekenen resultaten op afgeronde opdrachten, vooruit ontvangen bedragen, nog te betalen huisvestingskosten en namens moederdepartement geïnde extra bijdragen BRP.

 • De nog te betalen bedragen aan derden hebben onder andere betrekking op de schuld aan gebruikers BRP ad € 20,7 mln. Dit bedrag wordt betrokken bij de bepaling van het toekomstige tarief. De overige nog te betalen bedragen ad € 3,9 mln. worden in de loop van 2021 verrekend.

Kasstroomoverzicht

Tabel 32 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

120.710

130.841

10.131

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

73.971

95.818

21.847

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 102.975

‒ 127.260

‒ 24.285

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 29.004

‒ 31.442

‒ 2.438

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 4.260

‒ 14.350

‒ 10.090

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.260

‒ 14.350

‒ 10.090

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.260

0

‒ 4.260

4.

Totaal financieringskasstroom

4.260

0

‒ 4.260

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4)

91.706

85.049

‒ 6.657

Toelichting

Operationele kasstroom

Door het ingaan van een dip periode als gevolg van de tienjarige geldigheid van de reisdocumenten is er sprake van een negatieve kasstroom. Op deze negatieve kasstroom is geanticipeerd middels het vormen van een voorziening in voorgaande jaren (egalisatie-rekening).

Investeringskasstroom

In 2020 heeft RvIG bijna € 10,5 mln. geïnvesteerd. Dit betreffen investeringen in de nieuwe infrastructuur alsook in de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten. Ultimo 2020 zijn deze investeringen nog niet in gebruik genomen.

Financieringskasstroom

In 2020 is er geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. In de begroting is rekening gehouden met de voorgenomen investering in de nieuwe ICT-infrastructuur. Vooralsnog wordt deze investering uit eigen middelen gefinancierd.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 33 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2017

2018

2019

2020

2020

Omschrijving generiek Deel

     

Kostprijzen per product:

     

Abonnementsstructuur (B) in €

2.430

2.430

2.430

2.430

2.430

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar (in €)

21,31

21,31

22,60

23,19

23,19

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar (in €)

34,61

34,61

40,00

41,04

41,04

Identiteitskaart (in €) 5 jaar

5,33

5,33

5,71

5,86

5,86

Identiteitskaart (in €) 10 jaar

27,36

27,36

32,59

33,44

33,44

      

Omzet per productgroep (bedragen x 1.000 euro):

     

BRP

33.547

35.344

36.727

40.939

33.249

Reisdocumenten

111.008

102.188

47022

26.344

45.512

      

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

170

160

185

239

215

      

Saldo van baten en lasten (%)

0%

5,7%

‒ 1,3%

6,0%

‒ 3%

      

Omschrijving specifiek deel ICT diensten

     

Kwaliteitsindicatoren

     

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

100%

100%

100%

100%

Beschikbaarheid GBA -V

100%

100%

100%

100%

99,9%

Responstijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid Verificatieregister

100%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100%

100%

100%

100%

99,9%

Klanttevredenheid

7,4

n.v.t.

n.v.t.

7,2

n.v.t.

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

    

2021

Toelichting

Kostprijzen per product

 • Het tarief van BRP is, in overleg met de gebruikers, stabiel gehouden ten opzichte van voorgaande jaren. Indien dit resulteert in een tekort op de begroting, wordt dit tekort aangevuld vanuit een in voorgaande jaren opgebouwde schuld aan de gebruikers.

 • De werkelijke kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn gelijk aan de begroting.

Omzet per productgroep

 • De omzet BRP bestaat uit in rekening gebrachte staffels aan de afnemers van de BRP-berichtenverkeer.

 • De omzet van de reisdocumenten bestaat uit in rekening gebrachte rijksleges aan de uitgevende instanties.

Fte-totaal

In 2020 is als gevolg van een reorganisatie extra ambtelijk personeel aangetrokken.

Licence