Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 55 Inhuur externen (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

  

1. Interim-management

3.622

 

2. Organisatie- en formatieadvies

2.259

 

3. Beleidsadvies

2.183

 

4. Communicatieadvisering

1.100

 

Beleidsgevoelig

 

9.164

5. Juridisch advies

750

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

160.432

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.356

 

(Beleids)ondersteunend

 

162.538

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

78.948

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

78.948

Totaal uitgaven inhuur externen

 

250.651

In 2020 geeft het Ministerie van Defensie € 130,9 miljoen uit aan externe inhuur binnen de apparaatsuitgaven. De inhuur binnen de investeringsprojecten, overige projecten en de inhuur voor de inzet in het buitenland bedraagt € 117,5 miljoen (programma uitgaven). De kosten van inhuur door de batenlastendienst Paresto bedraagt € 2,3 miljoen. De totale uitgaven voor externe inhuur zijn hoger dan vorig jaar, dit is grotendeels te verklaren door extra benodigde IT-capaciteit.

De personele uitgaven (exclusief pensioenen en uitgaven plaatsing buitenland) komen uit op € 4,4 miljard. Het inhuurpercentage van Defensie, conform de Rijksbrede berekeningswijze, komt uit op 5,7% procent. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. Dit kan ten eerste verklaard worden door een absolute stijging van de uitgaven en ten tweede door een daling van de noemer personele uitgaven, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door het niet meer meenemen van pensioenen in de berekening.

Tabel 56 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten 2020

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

Geen

Toelichting

 
Licence