Base description which applies to whole site

11 WNT-verantwoording 2020

De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 € 201.000.

De overzichten van 2017, 2018 en 2019 zijn opgenomen ter herstel van de in het jaarverslag 2019 opgenomen gecorrigeerde WNT-overzichten. Eind 2020 is gebleken dat het overzicht Topinkomens 2017, 2018 en 2019 ten aanzien van een vijftal topfunctionarissen een fout bevatte. Deze zijn opnieuw bekeken waarna in drie gevallen bleek dat er geen onverschuldigde betaling meer was en in twee gevallen bleek dat de onverschuligde betaling lager was.

Tabel 39 Bezoldiging van topfunctionarissen in euro's 20201

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

174.162,55

15.981,72

190.144,27

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(173.553,24)

(16.818,65)

(190.371,89)

 

MINDEF

BEULEN

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD

 

31-01-2020

1,00

nee

57.713,24

1.328,29

59.041,53

17.024,59

2

     

(1,00)

 

(162.567,80)

(16.966,97)

(179.534,77)

 

MINDEF

BRINK, VAN DEN

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD

 

30-09-2020

1,00

nee

156.098,65

11.954,61

168.053,26

150.475,41

3

     

(1,00)

 

(160.727,40)

(16.049,88)

(176.777,28)

 

MINDEF

EICHELSHEIM

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

182.831,31

15.921,94

198.753,25

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(91.038,32)

(8.792,32)

(99.830,64)

 

MINDEF

GRIENSVEN, VAN

BIJZONDERE PERSONEELSZAKEN MD

 

31-03-2020

1,00

nee

77.974,22

3.984,87

81.959,09

49.975,41

4

     

(1,00)

 

(160.839,44)

(16.049,88)

(176.889,32)

 

MINDEF

KRAMER

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

162.522,50

15.918,33

178.440,83

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(161.421,11)

(16.049,88)

(177.470,99)

 

MINDEF

LAAN, VAN DER

HOOFD PMV-NAVO

  

1,00

nee

156.003,00

15.923,68

171.926,68

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(155.349,40)

(16.049,88)

(171.399,28)

 

MINDEF

LEIJTENS

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

  

1,00

nee

171.705,03

15.921,94

187.626,97

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(53.435,70)

(5.308,91)

(58.744,61)

 

MINDEF

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

183.858,48

15.920,19

199.778,67

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(178.466,21)

(16.109,81)

(194.576,02)

 

MINDEF

SPRANG, VAN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

164.082,85

15.921,94

180.004,79

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(15.335,86)

(1.734,11)

(17.069,97)

 

MINDEF

VERBEEK

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

  

1,00

nee

162.656,46

15.923,69

178.580,15

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(110.546,24)

(11.071,62)

(121.617,86)

 

MINDEF

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

  

1,00

nee

162.469,56

15.920,19

178.389,75

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(161.023,16)

(16.049,88)

(177.073,04)

 

MINDEF

WIJNEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

167.843,21

15.985,28

183.828,49

201.000,00

 
     

(1,00)

 

(181.657,37)

(16.173,05)

(197.830,42)

 
1

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

2

Totale overschrijding van € 42.016,94. Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° sub b van de Uitvoeringsregeling WNT 2020 wordt de afkoopsom (€37.522,97) van vakantiedagen niet tot de bezoldiging gerekend, omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen binnen de vervaltermijn. Betrokkene heeft op grond van zijn functie niet voldoende mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Op grond van artikel 3, tweede lid uitvoeringsregeling 2020 is de opbouw van het vakantiegeld over 2019 (€ 5.840,92) en de eindejaarsuitkering over 2019 (€ 868,14) toerekenbaar aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. In 2019 bestaat voldoende ruimte in de bezoldiging (norm € 194.000) van € 179.534,77 om de opbouw aan 2019 toe te rekenen. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

3

Totale overschrijding van € 17.577,85. Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° sub b van de Uitvoeringsregeling WNT 2020 wordt de afkoopsom (€27.552,--) van vakantiedagen niet tot de bezoldiging gerekend, omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen binnen de vervaltermijn. Betrokkene heeft op grond van zijn functie niet voldoende mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

4

Totale overschrijding van € 31.983,68. Conform artikel 2, tweede lid, onderdeel i, onder 2° sub b van de Uitvoeringsregeling WNT 2020 wordt de afkoopsom (€30.721,93) van vakantiedagen niet tot de bezoldiging gerekend, omdat de topfunctionaris ze redelijkerwijs, aantoonbaar niet heeft op kunnen nemen binnen de vervaltermijn. Betrokkene heeft op grond van zijn functie niet voldoende mogelijkheid gehad zijn verlof aan te wenden. Op grond van artikel 3, tweede lid uitvoeringsregeling 2020 is de opbouw van het vakantiegeld over 2019 (€ 5.840,92) en de eindejaarsuitkering over 2019 (€ 868,14) toerekenbaar aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. In 2019 bestaat voldoende ruimte in de bezoldiging (norm € 194.000) van € 176.889,32 om de opbouw aan 2019 toe te rekenen. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

Tabel 40 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen in euro's 20201

Naam instelling

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2019)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

MINDEF

PROJECTLEIDER /

  

1,00

210.615,89

15.918,42

226.534,31

201.000,00

2

 

STRATEGISCH ADVISEUR A PER 1 MEI 2020

  

(1,00)

(120.484,70)

(15.922,92)

(136.407,62)

 

MINDEF

WAPENADJUDANT

  

1,00

208.474,33

9.551,96

218.026,29

201.000,00

3

    

(1,00)

(72.607,30)

(8.382,91)

(80.990,21)

 

MINDEF

MILITAIR BD

  

0,42

40.785,12

49.015,26

89.800,38

84.631,58

4

    

(0,42)

(43.445,49)

(2.104,56)

(45.550,05)

 
1

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er nog vier andere functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen maar die op basis van artikel 1.5a WNT niet gerapporteerd hoeven te worden.

2

Betrokkene heeft rang van kolonel en is werkzaam als Board member in Brussel. Doordat de functie op generaal niveau is ingeschaald, ontvangt betrokkene een bijzondere tegemoetkoming. Hierdoor ontstaat een overschrijding van de gemaximeerde norm.

3

Overschrijding i.v.m. het feit dat betrokkene als gevolg van een promotie met terugwerkende kracht salaris over 2015 tot en met 2019 heeft ontvangen.

4

Overschrijding i.v.m. compensatie pensioenpremie.

Tabel 41 WNT-correcties in euro's 2019

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2018)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering

MINDEF

WIJNEN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN /

  

1,00

nee

181.657,37

16.173,05

197.830,42

194.000,00

1

  

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN PER 28 AUGUSTUS 2019

  

(1,00)

 

(156.913,86)

(14.208,17)

(171.122,03)

 
1

De overschrijding van € 3.830,42 bestaat uit bezoldigingscomponenten die op grond van artikel 3, tweede lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2019 toegerekend kan worden aan het jaar waarin deze is opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het gaat om WUL-compensatie en reistijd dienstreizen ZZF van € 3.695,96 die in 2019 is betaald en opbouw vakantiegeld. In 2018 bestaat voldoende ruimte in de bezoldiging om de opbouw toe te rekenen. Derhalve is geen sprake van een onverschuldigde betaling.

Tabel 42 WNT-correcties in euro's 2018

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvangdienstverband(indien vantoepassing)

Datum eindedienstverband(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte( + tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering

MINDEF

MIDDENDORP

TOPMANAGER E

 

31-01-2018

1,00

nee

30.617,87

1.293,92

31.911,79

16.052,05

1

     

(1,00)

 

(161.427,30)

(13.241,96)

(174.669,26)

 
1

Betrokkene is op 4 januari 2012 (Vóór WNT-1) aangetreden als topfunctionaris en valt onder overgangsrecht van de WNT-2. De overschrijding van de bezoldiging van € 15.859,74 vloeit voort uit bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van WNT-2. In de Beleidsregels WNT 2019 is goedgekeurd dat de afkoop van niet-opgenomen vakantiedagen bij beёindiging van het dienstverband door het overgangsrecht van de WNT wordt beschermd, mits de bezoldigingsafspraken voor 1 januari 2013 zijn gemaakt. Daarvan is sprake. De betaling van de bezoldigingscomponenten (€ 10.161,43) worden derhalve door het overgangsrecht beschermd en mogen gedurende de behoudperiode van vier jaren (2015 tot en met 2018) uitbetaald worden. Het resterende bedrag (€ 5.698,31) kan op grond van artikel 3, tweede lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2018 toegerekend worden aan het jaar waarin deze is opgebouwd en niet aan het verslagjaar. In 2017 bestaat voldoende ruimte (norm € 181.000) in de bezoldiging (€174.669,26) daarvoor. Doordat de bezoldigingscomponenten onder het overgangsrecht uitbetaald mogen worden gedurende de behoudperiode en het overige deel toerekenbaar is aan een ander verslagjaar is geen sprake van een onverschuldigde betaling.

Tabel 43 WNT-correcties in euro's 2017

Naam (gewezen) top functionaris

Functie

Datum aanvang dienst-verband

Datum einde dienst- verband

Dienst­verband in fte ( + tussen haakjes omvang in 2016)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning onkostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes omvang in 2016)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering

HOITINK

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

 

31-01-2017

1,00

nee

54.261,47

1.072,50

55.333,97

15.372,60

1

    

(1,00)

 

(161.512,75)

(11.467,42)

(172.980,17)

 

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

  

1,00

nee

168.031,25

13.068,63

181.099,88

181.000,00

2

    

(1,00)

 

(89.753,04)

(6.614,58)

(96.367,62)

 

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

  

1,00

nee

175.693,24

12.870,00

188.563,24

181.000,00

3

    

(1,00)

 

(147.735,13)

(11.152,98)

(158.888,11)

 
1

De overschrijding bedraagt € 39.961,37. Deze is veroorzaakt door uitbetalen van vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een diensttijdgratificatie. Betrokkene is op 16 juni 2014 aangetreden als topfunctionaris en valt onder overgangsrecht van de WNT-2. De betaling van de diensttijdgratificatie wordt door overgangsrecht beschermd en mag uitbetaald worden. Op grond van artikel 3, tweede lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2017 kan een deel van de bezoldigingscomponenten die tot overschrijding leiden, toegerekend worden aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het gaat om opbouw vakantiegeld (€ 6.302,17), opbouw eindejaarsuitkering (€ 814,92) en het uitbetalen van verlofuren (€ 4.163,34). In totaal kan € 11.280,43 aan 2016 toegerekend worden. Door de opbouw van bezoldigingscomponenten die in 2015 zijn opgebouwd en in 2016 betaald zijn aan 2015 toe te rekenen bestaat in 2016 voldoende ruimte in de bezoldiging om de opbouw van 2016 toe te rekenen. Derhalve bedraagt de onverschuldigde betaling over 2017 € 519,48. Deze onverschuldigde betaling is in februari 2021 teruggevorderd en door betrokkene inmiddels ook voldaan.

2

De overschrijding van € 99,88 bestaat uit een bezoldigingscomponent die op grond van artikel 3, tweede lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2017 toegerekend kan worden aan het jaar waarin deze is opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het gaat om opbouw vakantiegeld. In 2016 bestaat voldoende ruimte in de bezoldiging om de opbouw toe te rekenen. Derhalve is geen sprake van een onverschuldigde betaling.

3

De overschrijding van € 7.563,24 bestaat uit bezoldigingscomponenten die op grond van artikel 3, tweede lid van de Uitvoeringsregeling WNT 2017 toegerekend kunnen worden aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het gaat om opbouw vakantiegeld (€ 5.498,29), opbouw eindejaarsuitkering (€ 814,92) en een aanspraak reistijd (€ 139,23). In totaal kan € 6.452,44 aan 2016 toegerekend worden. In 2016 bestaat voldoende ruimte in de bezoldiging om de opbouw toe te rekenen. Derhalve bedraagt de onverschuldigde betaling over 2017 € 1.110,80. Deze onverschuldigde betaling wordt in maart 2021 verrekend met het salaris.

Licence