Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 € 201.000.

Naast de hieronder vermelde functionarissen, zijn er geen andere functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald, die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Tabel 111 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

Nederlandse Emissieautoriteit

D. Corbey

Voorzitter

 

30-6-2020

0,25 (0,30)

nee

21.152 (58.120)

 

21.152 (58.120)

25.125

 

Nederlandse Emissieautoriteit

A.B.M. Hoff

Bestuurslid

 

31-3-2020

0,09 (0,09)

nee

3.941 (15.688)

 

3.941 (15.688)

4.523

 

Nederlandse Emissieautoriteit

J.C.M. Sap

Bestuurslid

1-7-2020

 

0,11

nee

8.894

1.161

10.055

11.055

 

Nederlandse Emissieautoriteit

M.P.C. Bressers

Directeur-bestuurder

1-1-2020

 

1,00

nee

140.278

20.907

161.185

201.000

 

Nederlandse Emissieautoriteit

J.F. de Leeuw

Bestuurslid

1-2-2020

 

0,10

nee

15.323

 

15.323

18.425

 

Autoriteit Consument en Markt

F.J.H. Don

Bestuurslid

 

1-2-2020

0,89 (0,87)

nee

30.525 (155.398)

1.631 (18.443)

32.156 (173.841)

14.908

1

Autoriteit Consument en Markt

Dhr. T.M. Snoep

Voorzitter

  

1,00 (1,00)

nee

176.969 (166.668)

21.797 (20.934)

198.766 (187.602)

201.000

 

Autoriteit Consument en Markt

Mevr. C.M.L. Hijmans van den Bergh

Bestuurslid

  

1,00 (1,00)

nee

177.144 (170.251)

21.822 (20.957)

198.967 (191.208)

201.000

 

Autoriteit Consument en Markt

Mevr. M.R. Leijten

Bestuurslid

1-3-2020

 

1,00

nee

140.351

18.226

158.577

167.500

 

Staatstoezicht op de Mijnen

Dhr. B.D. Goense

Directeur-bestuurder

  

1,00 (1,00)

nee

185.180 (171.492)

21.980 (21.083)

207.159 (192.575)

201.000

2

Staatstoezicht op de Mijnen

Mevr. F. Kiewiet de Jonge-Lulofs

Directeur-bestuurder

  

1,00 (1,00)

nee

199.014 (134.142)

20.655 (19.808)

219.669 (153.950)

201.000

3

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

Voorzitter bestuur IMG

1-7-2020

 

1,00

nee

60.153

 

60.153

100.500

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

mr. M.T.j. Bouwes

Bestuurslid IMG

1-7-2020

 

0,89

nee

53.728

 

53.728

89.445

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

mr. G.M. van den Broek

Bestuurslid IMG

1-7-2020

30-9-2020

0,84

nee

38.802

 

38.802

42.210

4

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. mr. P.J.J. van Buuren

Plv. voorzitter bestuur IMG

1-7-2020

 

0,44

nee

26.931

 

26.931

44.220

 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

ing. J.C. de Pagter

Bestuurslid IMG

1-7-2020

 

0,44

nee

49.607

 

49.607

44.220

5

Instituut Mijnbouwschade Groningen

prof. dr. E. Giebels

Bestuurslid IMG

1-10-2020

 

0,44

nee

   

22.110

6

1

De overschrijding bij dhr. F.J.H. Don heeft te maken met de nabetaling van vakantiegeld/vakantiedagen. Conform art. 3 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT is het toegestaan.

2

Overschrijding van de WNT-norm bij dhr. B.D. Goense is door de invoering van IKB waarbij eenmalig in 2020 meer IKB-budget is overgemaakt. Conform art. 3 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT is het toegestaan.

3

Mevr. F. Kiewiet de Jonge-Lulofs: foutief teveel salaris overgemaakt waardoor de WNT-Norm is overschreden. Deze fout is bij constatering aangekaart en herstelactie in gang gezet in 2020. Herstel heeft plaatsgevonden in maart 2021.

4

Mr. G.M. van den Broek is gedetacheerd vanuit Universiteit en ontvangt salaris van werkgever. Heeft alléén met OV gereisd.

5

Bij dhr. J.C. de Pagter is overschrijding van de WNT norm geconstateerd. EZK zal hierover in gesprek gaan met IMG. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zullen, vervolgstappen worden genomen en zal eventueel een handhavingsprocedure gestart worden.

6

Prof dr. E. Giebels heeft in 2020 geen vacatiegelden ontvangen van IMG. Reiskosten zijn pas gedeclareerd in 2021.

Tabel 112 Bezoldiging van niet-topfunctionaris boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Lid Bezwaar Advies Commissie

1-7-2020

30-11-2020

0,44

71.248

 

71.248

36.850

1

1

Overschrijding van het drempelbedrag: is het gevolg vanwege de grote hoeveelheid te verwerken schadegevallen en daarmee samenhangend meer binnenkomende bezwaarschriften, hetgeen voor meer uren heeft gezorgd dan de uren die voorzien waren.

Licence