Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 6: Rapportage burgercorrespondentie

1. Inleiding

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, het Agentschap Telecom (AT) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland57 (RVO.nl) met burgers voor het kalenderjaar 2020. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de omvang van de correspondentie tussen burgers en EZK en binnen welke termijn deze correspondentie wordt behandeld.

Onder de term «burgerbrief» wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

Specifiek betreft het bezwaarschriften, klaagschriften, Wob-verzoeken en overige brieven & e-mails. Deze laatsten voor zover zij worden afgehandeld door het kerndepartement. Ook via Rijksoverheid.nl (verzorgd door het Ministerie van Algemene Zaken) zijn er vele contacten met burgers over de EZK-beleidsterreinen.

2. Aantallen

Tabel 122 Aantal burgerbrieven

Categorie

2019

2020

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

2.298

7.299

b. Klaagschriften

61

379

c. Overige brieven en e-mails

2.470

4.598

d. Wob-verzoeken

359

232

NB: Als gevolg van de coronacrisis en de steunmaatregelen waar zeer veel partijen gebruik van hebben gemaakt, is het aantal bezwaarschriften, klachten etc. dat door RVO.nl is behandeld over de gehele linie toegenomen.

a. Bezwaarschriften

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2020 het volgende aantal bezwaarschriften:

Tabel 123 Aantal bezwaarschriften
 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement EZK

141

47

85%

81%

RVO.nl

1.908

6.911

91%

97%

AT

249

341

94%

89%

b. Klaagschriften

Het kendepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2020 het volgende aantal klaagschriften:

Tabel 124 Aantal klaagschriften
 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement EZK

15

9

80%

70%

RVO.nl

38

366

93%

86%

AT

8

4

100%

100%

c. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2020 het volgende aantal overige brieven en e-mails. Overige brieven en e-mails worden bij RVO.nl niet apart geregistreerd:

Tabel 125 Aantal «overige brieven» en e-mails
 

Aantal overige brieven en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement EZK

2.470

4.598

83%

92%

AT

1

2

1

Overige burgerbrieven zijn in 2019 niet apart geregistreerd.

2

Overige burgerbrieven zijn in 2020 niet apart geregistreerd.

Wel registreert RVO.nl de eerstelijns berichten, dit zijn de mails en brieven die via de klantcontactcentra binnenkomen. RVO.nl ontving in 2020 ruim 80.000 e-mails en brieven; ruim 25.000 hiervan betrof EZK-onderwerpen. In 2019 ging het om een kleine 10.000 brieven en e-mails. De enorme toename in 2020 komt door de uitvoering van het coronasteunpakket.

d. Wob-verzoeken

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2020 het volgende aantal Wob-verzoeken:

Tabel 126 Aantal Wob-verzoeken
 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement EZK

106

110

66%

37%

8

7

RVO.nl

81

86

100%

86%

0

0

AT

172

36

9%

42%

2

0

57

Dit betreft enkel de aantallen die betrekking hebben op EZK.

Licence