Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Rapportage Burgercorrespondentie 2020

1 Inleiding

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland3 (RVO.nl) met burgers voor het kalenderjaar 2020.

Onder de term "burgerbrief' wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

Specifiek betreft het bezwaarschriften, klaagschriften, Wob-verzoeken en overige brieven & e-mails. Deze laatsten voor zover zij worden afgehandeld door het kerndepartement. Ook via Rijksoverheid.nl (verzorgd door het Ministerie van Algemene Zaken) zijn er vele contacten met burgers over de LNV-beleidsterreinen.

2 Aantallen

Categorie
 

2019

2020

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

5819

4455

b. Klaagschriften

256

187

c. Overige brieven en e-mails

2186

2200

d. Wob-verzoeken

480

432

A. Bewaarschriften

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2020 de volgende aantallen bezwaarschriften:

Bezwaarschriften
 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement LNV

22

10

88%

83%

RVO.nl

3770

2778

65,2%

76%

NVWA

2027

1667

47%

36%*

B. Klaagschriften

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2020 de volgende aantallen klaagschriften:

Klaagschriften
 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement LNV

10

3

70%

100%

RVO.nl

791

51

95%

79%

NVWA

167

133

40%

73%

1

Bij verschillende regelingen zijn er in 2019 minder schriftelijke klachten ontvangen dan de jaren ervoor.

C. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2020 de volgende aantallen overige brieven en e-mails:

Overige brieven en e-mails
 

Aantal ‘overige brieven’ en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement LNV

2186

2200

80%

82%

RVO en NVWA ontvangen als uitvoerende en handhavende dienst elke dag vele berichten, zowel schriftelijk als telefonisch, van zowel burgers als bedrijven. Van al deze binnengekomen berichten worden de eerstelijns zaken, dit zijn o.a. de mails en brieven die via de klantcontactcentra binnenkomen, geregistreerd.

RVO ontving in 2020 ruim 80.000 mails en brieven, een kleine 22.000 hiervan betrof LNV-onderwerpen. De NVWA ontving in 2020 14.901 burgermeldingen. Dit zijn meldingen van burgers en bedrijven die op het toezichtgebied van de NVWA liggen. Deze meldingen komen zowel schriftelijke binnen, als telefonisch.

Ook heeft de NVWA 13.067 schriftelijke vragen en overige berichten bij het Klantcontactcentrum geregistreerd. De monitoring op de doorlooptijden van de vragen en overige berichten is niet te beantwoorden, aangezien de afhandeling in veel gevallen buiten de systemen van het Klantcontactcentrum plaatsvinden en daardoor niet eenduidig te rapporteren zijn.

C. Wob-verzoeken

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2020 de volgende aantallen Wob-verzoeken:

Wob-verzoeken
 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Kerndepartement LNV

59

64

79%

36%

11

4

RVO.nl

162

141

93%

60%

11

6

NVWA

259

227

32%

32%

37

36%

Helaas is het aandeel afhandeling binnen de termijnen lager dan in 2019. Vanwege de corona-crisis kregen belanghebbenden langer de tijd om te reageren op Wob-verzoeken. Dit had als consequentie dat hierdoor minder tijd was om zaken binnen de termijnen af te handelen. O.a milieuzaken, waarbij de termijn niet kan worden opgeschort, zijn hierdoor vaak niet binnen de wettelijk termijn afgehandeld.

Daarbij komt dat de Wob-verzoeken nog steeds in omvang en complexiteit toenemen. De verzoeken kunnen zien op vele duizenden documenten en kennen vaak vele derde belanghebbenden op wiens gegevens de Wob-verzoeken betrekking hebben. In 2019 speelde een aantal grote thema’s, zoals stikstof en COVID, met een aantal zeer grote verzoeken.

Om de tijdigheid te verbeteren worden maatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de NVWA extra capaciteit aangetrokken en wordt ingezet op concentratie van juridische expertise en stroomlijning van het Wob-proces op het kerndepartement.

3

Dit betreft alleen de aantallen die betrekking hebben op LNV.

Licence