Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

Tabel 137 Lijst van afkortingen

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO/IB

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

AR

Algemene Rekenkamer

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

AUT

Adviescommissie uitvoering toeslagen

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWVN

Algemene Werkgeversvereniging Nederland

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AZC

Asielzoekerscentrum

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BIKK

Bijdrage In Kosten heffingskortingen

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BmGS

Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BSO

Buitenschoolse Opvang

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAF

Combiteam Aanpak Facilitators

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CASS

Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CMD

Common Mental Disorders

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

C.V.

Commanditaire Vennootschap

CW

Comptabiliteitswet

DG

Directoraat-generaal

DI

Duurzame inzetbaarheid

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DKIZ

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen met intensieve zorg

DKOR

Dubbele kinderbijslag voor uitwonende kinderen om onderwijsredenen

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EER

Europese Economische Ruimte

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESS

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

EU

Europese Unie

EUSF

Europese Unie Solidariteitsfonds

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

fte

Fulltime equivalent

ftk

Financieel toetsingskader

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GO

Gastouderopvang

GTI

Geïntegreerde Territoriale Investering

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

ISB

Incidentele suppletoire begroting

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KDV

Kinderdagverblijf

KOT

Kinderopvangtoeslag

LAO

(Regeling Compensatie transititievergoeding bij) langdurige arbeidsongeschiktheid

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKK

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LRK

Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

mbo

Middelbaar Beroepsonderwijs

MDIEU

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

MenO

Misbruik en Oneigenlijk Gebruik

MEV

Macro-economische Verkenning

MIP

Meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

MJP

Meerjarenprogramma

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MKOB

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen

Mln

Miljoen

Mow

Matchen op werk

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

NBA

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NT2

Nederlands als tweede Taal

NvW

Nota van Wijziging

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OLAF

Europees Bureau voor fraudebestrijding

OMEI

Omgaan met Extreme Idealen

OPC

Ouderparticipatiecrêche

OPS

Organo Psycho Syndroom

OSHA

Occupational Safety and Health Agency

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

P&C-cyclus

Planning- en controlcyclus

PGB

Persoonsgebonden budget

PGV

(Stichting Projectenbureau) Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

POK

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PSZ

Peuterspeelzaal

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RVU

Regelingen voor vervroegde uittreding

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

rwt

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

S&I

Directie Samenleving en Integratie

Sam&

Samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SER

Sociaal-economische Raad

SES

Sociaal-economische status

SITS

Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

SLIM

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

SMA-rt

Stoffen Manager Asbest Risico Techniek

SMI

Sociaal Medische Indicatie

SSC-ICT

Shared Service Center ICT

SSO

Shared Service Organisatie

STAP

Stimulering arbeidsmarktpositie

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVK

Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Sw

Sociale werkvoorziening

SZ

Sociale Zekerheid

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T&D

Toeslagen en Douane

T&I

Taal- en interactievaardigheden

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TAZ

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

TCU

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOFA

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

TSD

Toezicht Sociaal Domein

TTKO

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvangtoeslag

TW

Toeslagenwet

Twv

Tewerkstellingsvergunning

UBR

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

USD

Amerikaanse dollar

UVB

Directie-onderdeel Uitvoering Van Beleid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBFVGW

Verdieping Blijvend Fit Veilig en Gezond Werken

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VIP

Validatie- en Innovatiepunt

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOI

Veranderopgave inburgering

vut

Vervroegde uittreding

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W&I

Werk en Inkomen

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WaU

Werk aan Uitvoering

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Whk

Werkhervattingskas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOL

Werken op locatie

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

Wtv

Regeling werktijdverkorting

WW

Werkloosheidswet

Wwz

Wet werk en zekerheid

zbo

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence