Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Financieel beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2020 werd in de ontwerpbegroting 2020 uitgegaan van een groei van de netto zorguitgaven met € 3,3 miljard23 ten opzichte van het jaar 2019, van € 70,2 miljard in 2019 naar € 73,4 miljard in 2020. Naar huidige inzichten is deze groei in het afgelopen jaar uitgekomen op € 4 miljard, van € 69,9 miljard in 2019 naar € 73,9 miljard in 2020. De hogere groei van € 0,7 miljard van de netto zorguitgaven 2020 ten opzichte van de verwachting bij de ontwerpbegroting 2020 is voornamelijk het gevolg van de opwaartse bijstelling van de Wlz-uitgaven in 2020 (zie paragraaf 3.2.1 tabel 10).

Figuur 1 toont de opbouw van de groei van de netto zorguitgaven 2020 t.o.v. 2019 in miljarden euro’s.1

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2 Onder de post «Overig» zijn alle bijstellingen opgenomen die niet de loon- en prijsontwikkeling betreffen. Dit is een optelsom van verschillende plussen en minnen. De grootste posten zijn; verwerken van groeiruimte (€ 2,1 miljard), kwaliteitskader verpleeghuiszorg (€ 0,6 miljard), hoofdlijnenakkoorden (€ -0,7 miljard), actualisering zorguitgaven (€ -0,2 miljard) en diverse overige beleidsmatig (€ 0,4 miljard).

Bron: VWS

In bovenstaande figuur is aangegeven welke loon- en prijsontwikkeling en overige groei voor 2020 zijn gerealiseerd. Zoals dit figuur laat zien, is de groei van € 4 miljard het gevolg van de loon- en prijsontwikkeling in de zorg (€ 1,8 miljard) en overige bijstellingen (€ 2,2 miljard), zoals het verwerken van groeiruimte, het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de hoofdlijnenakkoorden, de bijstellingen die volgen uit de actualisering van de zorguitgaven en diverse overige beleidsmatige bijstelingen. Voor de afzonderlijke sectoren binnen de curatieve zorg en langdurige zorg wordt waar mogelijk aangegeven welke factoren een rol (kunnen) hebben gespeeld bij de groei van de zorguitgaven. Deze informatie is te vinden in het verdiepingshoofdstuk van het Financieel Beeld Zorg (opgenomen in de open data op https://opendata.rijksbegroting.nl/#dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws).

23

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Licence