Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp CW 3.1

Tabel 22 Overzichtstabel voorstellen naleving CW3.1

Focusonderwerp CW3.1

Naam voorstel

 

Kabinetsreactie op briefadvies nr. 34 «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de AIV»

Er is in 2020 in het kader van de CW3.1 pilot van de operatie Inzicht in Kwaliteit eenmaal een voorstel aan de Kamer gestuurd met een bijlage ‘Onderbouwing en evaluatie (CW3.1)’ dat betrekking heeft op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het betrof een kabinetsreactie op briefadvies nr. 34 van de AIV met een voorstel om een bedrag van €150 miljoen extra uit te trekken voor het ondersteunen van ontwikkelingslanden bij de aanpak van COVID-19.

In de periode van de pilot (1 juni ‒ 31 december) zijn voor BHOS geen wetsvoorstellen gedaan, met uitzondering van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die de status van Wet heeft. De begroting is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

In de periode voorafgaand aan de invoering van de pilot (van 1 januari tot en met 31 mei), zijn er geen wetsvoorstellen of beleidsvoorstellen met een aanzienlijk financieel belang naar het parlement gestuurd. Het laatste voorstel met een aanzienlijk financieel belang binnen de BHOS begroting betrof een Kamerbrief op 4 november 2019 over de Versterking Maatschappelijk Middenveld. Die brief is nader uitgewerkt in het Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, gepubliceerd op 3 december 2019. Dit voorstel valt buiten de scope van het jaarverslag 2020.

De elementen van CW3.1 en de evaluatieparagraaf zijn na de start van de pilot niet op een wezenlijk andere manier toegepast dan daarvoor gebruikelijk was. Bij het schrijven van voorstellen worden de vragen uit IAK als leidraad aangehouden en dat geeft voldoende inzicht om de elementen van CW3.1 te kunnen formuleren en in de brief op te nemen. Wel is het zo dat in de periode voor de pilot sommige CW3.1 elementen in een brief moeilijk vindbaar zijn, en soms ook te beknopt worden opgenomen. De introductie van de bijlage heeft die aspecten verbeterd.

Het kabinetsvoorstel met de reactie op het briefadvies AIV zet in op het ondersteunen van ontwikkelingslanden bij het bestrijden van de corona pandemie. Dat vergt speciale aandacht voor de manier waarop CW3.1 wordt toegepast en nageleefd. In dit geval is er uitdrukkelijk voor gekozen om geen nieuw instrument te ontwikkelen om de gestelde doelen te gebruiken, maar om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande partners en lopende programma’s. Niet alleen kan hierdoor slagvaardiger gehandeld worden bij het bestrijden van de pandemie, maar ook wordt zo gebruik gemaakt van partners en programma’s die een positief track record hebben op het gebied van humanitaire hulp in ontwikkelingslanden en fragiele staten. Hierdoor is de aandacht voor het verbeteren van doeltreffendheid en doelmatigheid verzekerd en kunnen evaluaties binnen bestaande afspraken met partners worden ingevuld.

Licence