Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Sanctiebeleid en malversaties

In de nota «beheer en toezicht» die in 1998 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, is toegezegd dat het parlement bij de jaarlijkse rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd zal worden over de bewezen gevallen van malversaties en de daarbij getroffen sancties respectievelijk de afweging die is gemaakt om geen sanctie te treffen. Ook de informatie over het effect van sancties en het terugvorderen van geld is toegevoegd. In de praktijk worden malversaties als bewezen beschouwd als er zodanig sterke aanwijzingen zijn, dat het bestaan van een malversatie logischerwijs niet ontkend kan worden. Het is niet zo dat bij alle gevallen door een uitspraak van de rechter een malversatie als bewezen wordt aangemerkt.

Malversaties

In het jaar 2020 zijn in totaal 74 vermoedens van malversaties gemeld bij het Expertisecentrum Malversaties. Vermoedens van malversaties worden altijd onderzocht. Eind 2020 zijn van deze vermoedens nog 44 gevallen in onderzoek: 8 vermoedens konden na onderzoek niet worden bewezen.

Er zijn nog 16 gevallen uit 2019, 11 gevallen uit 2018 en 2 gevallen uit 2017 in onderzoek. In deze bijlage wordt ingegaan op de gevallen waarbij het onderzoek is afgerond en welke als bewezen malversaties zijn aangemerkt. Hieronder worden de in het jaar 2020 bewezen gevallen van malversaties (22 uit 2020, 14 uit 2019, 1 uit 2018) beschreven:

Tabel 20 Malversaties

REF: 18-43

 

Land

Mozambique, Guinea, Swaziland, Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea, Zambia, Kenia, Bangladesh, Burkina Faso, Centraal Afrikaanse Republiek, Malawi

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Bij de internationale organisatie zijn vermoedens gemeld van onregelmatigheden bij diverse (lokale) uitvoeringspartners. Onderzoek bevestigd dat er sprake is geweest van falsificatie van documenten, misbruik van projectgelden, verduisteren van salarissen, compliance issues, diefstal en tekortkoming in de implementatie.

Omvang

EUR 1.270.591

Nederlands aandeel

EUR 20.202

Actie

De internationale organisatie spant zich in om de middelen terug te vorderen. Verder zijn de interne controlemechanismen aangescherpt in de betreffende landen.

REF: 19-18

 

Land

Liberia

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens een reguliere interne controle is vastgesteld dat geld niet rechtmatig is besteed bij een lokale uitvoeringspartner.

Omvang

EUR 7.500

Nederlands aandeel

EUR 7.500

Actie

De betalingen aan de lokale uitvoeringspartner zijn direct stopgezet en de internationale organisatie heeft het contract met de lokale uitvoeringspartner niet verlengd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich tezamen met de internationale organisatie in om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen.

REF: 19-21

 

Land

Oeganda

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een melding door een klokkenluider heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren bij de lokale uitvoeringspartner. Het onderzoek bevestigt dat er sprake is geweest van financieel mismanagement.

Omvang

EUR 6.193

Nederlands aandeel

EUR 6.193

Actie

De internationale organisatie spant zich in om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen.

REF: 19-37

 

Land

Indonesië

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren bij twee lokale uitvoeringspartners. Het onderzoek bevestigt dat er sprake is geweest van fraude en mismanagement.

Omvang

EUR 8.072

Nederlands aandeel

EUR 8.072

Actie

De betalingen aan beide organisaties zijn stopgezet. De internationale organisatie spant zich in om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen van de lokale uitvoerders.

REF: 19-38

 

Land

Jordanië

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Na een melding van mogelijke belangenverstrengeling bij de internationale organisatie is een onderzoek gestart. Hieruit bleek dat 3 aanbestedingen onrechtmatig zijn uitgevoerd.

Omvang

EUR 14.624

Nederlands aandeel

EUR 14.624

Actie

De internationale organisatie heeft haar beleid en procedures op het gebied van aanbesteden, subsidieverlening en belangenverstrengeling aangescherpt om herhaling in de toekomst te voorkomen.

REF: 19-46

 

Land

Afghanistan

Organisatie

Nationale overheid

Ontdekt

Bij een review van een internationale organisatie naar een programma zijn bij een lokale overheidsinstantie bevindingen naar voren gekomen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van onrechtmatige uitgaven.

Omvang

EUR 3.556.140

Nederlands aandeel

EUR 167.138

Actie

De internationale organisatie heeft het onrechtmatig uitgegeven bedrag terug gevorderd en deze vordering is inmiddels voldaan. Verder heeft de internationale organisatie maatregelen getroffen en aanscherpingen doorgevoerd in hun controlemechanismen.

REF: 19-48

 

Land

Burundi

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden naar voren gekomen bij een lokale uitvoeringspartner. Onderzoek bevestigt onregelmatigheden bij het inkoop- en aanbestedingsproces.

Omvang

EUR 4.793

Nederlands aandeel

EUR 4.793

Actie

Het contract met de betrokken medewerker is beëindigd. Daarnaast heeft de internationale organisatie het contract met de lokale organisatie geschorst totdat het gemalverseerde bedrag is terugbetaald.

REF: 19-50

 

Land

Nigeria

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Een onderzoek naar fraude was opgezet nadat beleid en procedures niet goed werden gevolgd. Dit onderzoek bevestigt dat een medewerker fraude heeft gepleegd. Het betreft het frauduleus aanpassen van aantallen bij bestellingen.

Omvang

EUR 2.841

Nederlands aandeel

EUR 2.841

Actie

De betrokken medewerker is ontslagen, het gemalverseerde wordt teruggevorderd van de betrokken medewerker en de interne controlemechanismes van de organisatie zijn verscherpt. Daarnaast heeft de internationale organisatie de lokale uitvoeringspartner uitgesloten voor eventuele toekomstige financieringen.

REF: 19-51

 

Land

Ghana

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

De internationale organisatie heeft door een administratieve fout per abuis geld overgeboekt naar de verkeerde organisatie. Een deel van dit bedrag is onrechtmatig door de ontvanger uitgegeven.

Omvang

EUR 7.000

Nederlands aandeel

EUR 7.000

Actie

Een deel van het bedrag is door de internationale organisatie teruggevorderd en het andere deel is door de internationale organisatie gedekt uit eigen middelen.

REF: 19-54

 

Land

Kosovo

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Vermoedens van onregelmatigheden door een tegenvallende uitvoering bij een lokale uitvoeringspartner. Het betreft een medewerker die een dubbele functie bekleedde en te veel salaris heeft ontvangen.

Omvang

EUR 29.714

Nederlands aandeel

EUR 29.714

Actie

De internationale organisatie heeft een deel van het gemalverseerde bedrag teruggevorderd en een deel voor eigen rekening genomen. Het contract met de betrokken medewerker is beëindigd.

REF: 19-55

 

Land

Oeganda

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Vermoedens waren ontstaan door slecht functioneren van twee leden van het projectteam. Na onderzoek bekenden betrokkenen steekpenningen te hebben aangenomen van een lokale partner.

Omvang

EUR 2.500

Nederlands aandeel

EUR 2.500

Actie

De contracten van de betrokken medewerkers zijn niet vernieuwd. De internationale organisatie neemt meer en onder andere ervaren personeel aan op managementfuncties en heeft de interne controlemechanismen bij projecten aangescherpt.

REF: 19-57

 

Land

Zuid Soedan

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden is vastgesteld dat de uitvoerende internationale organisatie haar contractuele afspraken met betrekking tot de uitvoering niet is nagekomen.

Omvang

EUR 4.061

Nederlands aandeel

EUR 4.061

Actie

De contractpartner heeft het gemalverseerde bedrag als onregelmatig aangemerkt en heeft haar beleid en procedures ten aanzien van fraude en corruptie verder verscherpt om herhaling in de toekomst te voorkomen.

REF: 19-62

 

Land

Burundi

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

De internationale organisatie ontving via een partnerorganisatie vermoedens van het verduisteren van goederen bij een lokale uitvoeringspartner.

Omvang

EUR 5.218

Nederlands aandeel

EUR 120

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen en het grootste gedeelte van de verduisterde goederen zijn geretourneerd. Daarnaast zijn de dienstverbanden van de betrokken personen beëindigd.

REF: 19-67

 

Land

Oeganda

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Na melding door een klokkenluider werden tijdens een onaangekondigde kascontrole onregelmatigheden vastgesteld (greep uit de kas) bij de betrokken organisatie. Deze onregelmatigheid werd nogmaals bevestigd in het definitieve rapport wat is opgesteld naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.

Omvang

EUR 8.018

Nederlands aandeel

EUR 8.018

Actie

De internationale organisatie heeft adequaat gehandeld. De betrokken medewerker heeft het volledige bedrag terugbetaald en is vervolgens ontslagen.

REF: 19-68

 

Land

Zwitserland

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

De internationale organisatie heeft een rapport ontvangen waar beschuldigingen worden geuit met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden.

Omvang

EUR 367.080

Nederlands aandeel

EUR 7.852

Actie

De internationale organisatie heeft snel en adequaat gehandeld en zal maatregelen treffen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

REF: 20-01

 

Land

Zambia

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld. Het betreft het indienen van valse facturen.

Omvang

EUR 481

Nederlands aandeel

EUR 481

Actie

De organisatie heeft de betrokken medewerkers ontslagen en het gemalverseerde bedrag wordt teruggevorderd van de betrokken medewerkers.

REF: 20-03

 

Land

Kenia

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer. Het betreft het vervalsen van handtekeningen op cheques voor zelfverrijking.

Omvang

EUR 7.254

Nederlands aandeel

EUR 7.254

Actie

De internationale organisatie dekt het gemalverseerde bedrag uit de eigen middelen. Verder zijn interne controlemechanismen aangescherpt.

REF: 20-08

 

Land

Burundi

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer. Het betreft het ontbreken van bewijsstukken bij uitbetaalde facturen.

Omvang

EUR 331

Nederlands aandeel

EUR 331

Actie

De organisatie heeft de betrokken medewerkers ontslagen en het gemalverseerde bedrag wordt teruggevorderd van de betrokken medewerkers en de interne controlemechanismen zijn aangescherpt.

REF: 20-09

 

Land

Malawi

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Onderzoek bevestigde vermoedens van dubbel ingediende facturen bij meerdere donoren, voor het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden.

Omvang

EUR 22.653

Nederlands aandeel

EUR 65

Actie

De internationale organisatie heeft de samenwerking met de betreffende lokale organisatie opgezegd. Tevens zijn lessen getrokken met betrekking tot een betere coördinatie van activiteiten waarbij meerdere donoren betrokken zijn.

REF: 20-10

 

Land

Kenia

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer. Het betreft voornamelijk het ontbreken van bewijsstukken bij financiële transacties.

Omvang

EUR 31.036

Nederlands aandeel

EUR 31.036

Actie

Een deel van het gemalverseerde bedrag wordt ingehouden op de gerapporteerde uitgaven. Het overige deel (EUR 16.684) wordt door het ministerie teruggevorderd.

REF: 20-11

 

Land

Democratische Republiek Congo

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden bij lokale uitvoeringspartners zijn onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer.

Omvang

EUR 115.384

Nederlands aandeel

EUR 11.855

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners en alle geconstateerde onregelmatigheden zijn volledig terugbetaald.

REF: 20-19

 

Land

Tanzania

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden bij een lokale uitvoeringspartner zijn onregelmatigheden vastgesteld. Het betreft niet, of slechts gedeeltelijk, betaalde vergoedingen aan kleinschalige boeren die deelnamen aan trainingen.

Omvang

EUR 12.500

Nederlands aandeel

EUR 12.500

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner en het gemalverseerde bedrag is volledig terugbetaald aan de internationale organisatie.

REF: 20-21

 

Land

Nigeria, Indonesië en Sierra Leone

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden door de internationale organisatie zijn bij enkele implementerende lokale uitvoeringspartners onregelmatigheden vastgesteld. Het betreft hier voornamelijk salarisfraude en onrechtmatigheden met betrekking tot enkele aanbestedingsprocedures en de aanschaf van goederen.

Omvang

EUR 2.140.695

Nederlands aandeel

EUR 21.706

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen. Zo zijn de betrokkenen uitgesloten van verdere financiering en spant de internationale organisatie zich in om de gemalverseerde bedragen terug te vorderen. Daarnaast scherpt de internationale organisatie haar eigen interne controlemechanismen (waaronder een risicoplan) verder aan.

REF: 20-23

 

Land

Oeganda

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een klokkenluidersmelding heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren bij een lokale uitvoeringspartner. Het onderzoek concludeert dat een bedrag van EUR 57.922 niet (voldoende) kan worden onderbouwd.

Omvang

EUR 57.922

Nederlands aandeel

EUR 57.922

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen.

REF: 20-24

 

Land

Democratische Republiek Congo

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een klokkenluidersmelding heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren naar vermoedens van onregelmatigheden. Onderzoek bevestigt dat dagvergoedingen aan deelnemers van een workshop niet zijn uitbetaald.

Omvang

EUR 20

Nederlands aandeel

EUR 20

Actie

De betrokken medewerker is ontslagen en de internationale organisatie dekt het gemalverseerde bedrag uit de eigen middelen.

REF: 20-26

 

Land

Kenia

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Bij de internationale organisatie zijn vermoedens gemeld van onregelmatigheden bij een lokale uitvoeringspartner. Onderzoek bevestigd dat er sprake is geweest van systematisch misbruik van interne controles en bevoegdheden: onrechtmatigheden met betrekking tot aanbestedingsprocedures, niet verantwoorde uitgaven en belangenverstrengeling.

Omvang

EUR 381.482

Nederlands aandeel

EUR 10.529

Actie

De internationale organisatie heeft de betreffende lokale organisatie geschorst voor verdere financiering, onderneemt juridische stappen tegen de betrokkenen en dekt het geleden verlies uit de eigen middelen. Tevens zijn lessen getrokken met betrekking tot het voorkomen van dergelijke fraudegevallen en zijn interne controlemechanismen verder aangescherpt.

REF: 20-32

 

Land

Ethiopië

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Na vermoedens van onregelmatigheden heeft het hoofdkantoor van de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren naar het lokale veldkantoor. Het onderzoek bevestigt dat er sprake blijkt te zijn van interne belangenverstrengeling en niet voldoende onderbouwde uitgaven.

Omvang

EUR 7.500

Nederlands aandeel

EUR 7.500

Actie

Op basis van het verrichte onderzoek zijn interne controlemechanismen verder aangescherpt (o.a. meer toezicht op financiële transacties) om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is sprake van een disciplinaire procedure vanuit het hoofdkantoor van de internationale organisatie tegen de twee betrokken lokale medewerkers.

REF: 20-33

 

Land

Irak

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden bij een lokale uitvoeringspartner zijn diverse onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer, zoals het ontbreken van bewijsstukken en tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures.

Omvang

EUR 21.960

Nederlands aandeel

EUR 21.960

Actie

Het gemalverseerde bedrag is afgetrokken van de gerapporteerde uitgaven en de subsidie is daarmee lager vastgesteld.

REF: 20-36

 

Land

Nederland

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Computervredebreuk bij de internationale organisatie resulteerde erin dat twee betalingen plaats hebben gevonden aan een ongeautoriseerd rekeningnummer. De internationale organisatie heeft het data lek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, er is aangifte gedaan bij de politie, het betaalaccount is geblokkeerd en betalingen zijn stopgezet.

Omvang

EUR 250.000

Nederlands aandeel

EUR 250.000

Actie

Een recherchebureau heeft nader onderzoek naar de inbreuk en de omstandigheden gedaan. Uit het onderzoek komen geen bevindingen naar voren die enige betrokkenheid aantonen van medewerkers van de internationale organisatie. Om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen is de procedure voor het wijzigen van bankgegevens aangescherpt, zijn er extra controles ingebouwd en is de lopende introductie van multi-factor authenticatie versneld doorgevoerd en voor alle medewerkers verplicht gesteld. Daarnaast heeft de internationale organisatie juridische stappen ondernomen om het geld dat onterecht is overgemaakt terug te vorderen. De betaling die in eerste instantie naar de verkeerde partij is overgemaakt, is alsnog naar de juiste onderwijsinstelling die daar recht op had overgemaakt. Het bedrag is betaald vanuit het eigen vermogen van de internationale organisatie.

REF: 20-37

 

Land

Syrië

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

 

Omvang

EUR 45.259

Nederlands aandeel

EUR 4.485

Actie

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en het gemalverseerde bedrag is volledig terugbetaald aan de internationale organisatie.

REF: 20-39

 

Land

Oost Timor

Organisatie

Lokale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden bij een lokale uitvoeringspartner bleek dat diverse bewijsstukken ontbraken bij enkele uitgaven.

Omvang

EUR 112

Nederlands aandeel

EUR 112

Actie

De internationale organisatie heeft maatregelen genomen om het financieel beheer bij de lokale organisatie te versterken en heeft voorlichting gegeven over fraude en integriteit. De internationale organisatie heeft de uitgaven goedgekeurd, nadat uit vervolgonderzoek bleek dat de gedane uitgaven wel ten goede zijn gekomen aan de doelstelling van de activiteit, maar deze enkel niet juist geadministreerd waren.

REF: 20-43

 

Land

Ghana

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een klokkenluidersmelding heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek concludeert tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures en een gedeeltelijke gebrekkige uitvoering van het gefactureerde werk.

Omvang

EUR 7.889

Nederlands aandeel

EUR 7.889

Actie

De internationale organisatie dekt het gemalverseerde bedrag uit de eigen middelen, heeft zijn interne controlemechanismen verder aangescherpt en beraadt zich op juridische stappen.

REF: 20-49

 

Land

Afghanistan

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Naar aanleiding van een klokkenluidersmelding heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren naar de salarisadministratie. Dit onderzoek bevestigde dat een ondersteunend medewerker extra vergoedingen heeft ontvangen die niet opgenomen waren in het contract. Na een interview met de desbetreffende medewerker werd duidelijk dat deze goedkeuring voor de extra vergoeding had verkregen van een lid van het managementteam. Echter, dit lid was nooit op de hoogte gebracht dat deze vergoeding niet gegeven had mogen worden.

Omvang

EUR 319

Nederlands aandeel

EUR 319

Actie

Het gemalverseerde bedrag is afgetrokken van de gerapporteerde uitgaven en de subsidie is daarmee lager vastgesteld. De internationale organisatie heeft haar eigen beleid t.a.v. vergoedingen (en goedkeuringen daarvan) verder aangescherpt en extra checks and balances ingeregeld om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen.

REF: 20-64

 

Land

Oeganda

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens controlewerkzaamheden bleek dat diverse bewijsstukken vervalst waren en dat enkele uitvoeringswerkzaamheden van onvoldoende kwaliteit waren.

Omvang

EUR 47.821

Nederlands aandeel

EUR 47.821

Actie

De internationale organisatie dekt het gemalverseerde bedrag uit de eigen middelen, heeft haar controlemechanismen aangescherpt en heeft het contract van de betrokken medewerker ontbonden. De betrokken uitvoerder is inmiddels gearresteerd door de lokale politie en de internationale organisatie beraadt zich op juridische stappen.

REF: 20-70

 

Land

Afghanistan

Organisatie

Nationale overheid

Ontdekt

Bij een review van de internationale organisatie naar een geïmplementeerd programma zijn bij een overheidsinstantie bevindingen naar voren gekomen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van onrechtmatige uitgaven.

Omvang

EUR 1.747.070

Nederlands aandeel

EUR 82.112

Actie

De internationale organisatie heeft het onrechtmatig uitgegeven bedrag terug gevorderd en deze vordering is inmiddels voldaan. Verder heeft de internationale organisatie maatregelen getroffen en aanscherpingen doorgevoerd in hun controlemechanismen.

REF: 20-71

 

Land

Afghanistan

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Een medewerker van het lokale veldkantoor van de internationale organisatie gaf aan haar salaris niet te hebben ontvangen. Nader onderzoek stelde vast dat het administratieve proces rondom salarisbetaling niet is gevolgd.

Omvang

EUR 222

Nederlands aandeel

EUR 222

Actie

Het salaris is uiteindelijk alsnog overgemaakt naar de betrokken lokale medewerker. Dit is gedaan uit de eigen middelen van de internationale organisatie en is niet ten laste gekomen van de subsidie. Op basis van de analyse heeft de internationale organisatie het proces aangescherpt om herhaling te voorkomen.

REF: 20-73

 

Land

Zuid Soedan

Organisatie

Internationale organisatie

Ontdekt

Tijdens reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden naar voren gekomen. Het bleek te gaan om niet declareerbare kosten die waren opgevoerd door een medewerker.

Omvang

EUR 600

Nederlands aandeel

EUR 600

Actie

De betrokken medewerker heeft het bedrag terugbetaald. Daarnaast is het contract met de betrokken medewerker beëindigd.

Overzicht lopende sanctiemaatregelen

In het onderstaande overzicht wordt informatie verstrekt over de nog lopende sanctiemaatregelen op een bewezen malversatie uit het jaar 2016. Het ministerie monitortK de uitvoering van het sanctiebeleid. Om de resultaten van het sanctiebeleid te bereiken is vaak veel tijd nodig. Met name waar afhankelijkheid van lokale rechtssystemen noodzakelijk is.

Tabel 21 Sanctiemaatregelen

REF: 11-08

 

Land

Jemen

Organisatie

Lokale overheidsorganisatie

Vordering

EUR 1.322.654

Stand van zaken

Vanwege de verslechterde veiligheids- en politieke situatie in Jemen is de Nederlandse ambassade sinds februari 2015 in Sana’a gesloten. Deze opereert vanuit het Ministerie in Den Haag. Als gevolg van de situatie in Jemen is de economie ineengestort en ondervindt het betalingsverkeer ernstige problemen. Meerdere landen ervaren problemen met de terugbetaling van schulden en/of vorderingen. Ondanks dat drie schriftelijke herinneringen zijn verstuurd en mondeling is gesproken met de organisatie, heeft deze tot op heden niet betaald.

REF: 13-03

 

Land

Bangladesh

Organisatie

Lokale organisatie

Vordering

EUR 398.000

Stand van zaken

De lokale organisatie is na contact met de Nederlandse en Zweedse ambassade in Dhaka dringend verzocht tot terugbetaling over te gaan. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. De Nederlandse ambassade in Dhaka blijft de zaak monitoren.

REF: 17-13

 

Land

Mali

Organisatie

Lokale organisatie

Vordering

EUR 962.154

Stand van zaken

Juridische stappen worden genomen tegen de directeur van de lokale NGO om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen. De ambassade in Bamako blijft de zaak monitoren.

REF: 17-17

 

Land

Benin

Organisatie

Lokale organisatie

Vordering

EUR 36.225

Stand van zaken

De Nederlandse ambassade in Benin heeft tot op heden een deel van het bedrag teruggevorderd (EUR 136.790). De ambassade blijft zich inspannen om het resterende deel (EUR 36.225) terug te vorderen.

Licence