Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Artikel 13 Spoorwegen

Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het vastgestelde jaarverslag van ProRail BV aan de Tweede Kamer wordt gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit het genoemde pakket opgenomen:

  • Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale ontvangsten en uitgaven van ProRail.

  • Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail.

Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. Omwille van de leesbaarheid is artikel 13.07 (de fiscale afrekening omvorming ProRail ad € 7 miljard die niet in 2021 is doorgegaan) in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. In onderdeel B zijn de kasstromen van het Infrastructuurfonds op artikel 13 en artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.

Onderdeel A - Overzichtstabel begrotingsmutaties

Tabel 62 Overzichtstabel begrotingsmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
 

IF 13.02

IF 13.03

IF 13.04

IF 13.07

IF 13.09

IF 13

IF 17.02

IF 17.03

IF 17.07

IF 17.10

IF 17.09

IF 17

IF 13 +17

Samenvatting mutaties spoorbudgetten

Beheer, onderhoud en vervanging

Aanleg projecten artikel 13

Geïnte-greerde contract-vormen

Rente en aflossing zie toelichting

Ontvang-sten

Totaal

Project Betuwe-route

Project HSL-Zuid

Project ERTMS

Project PHS

Ontvang-sten

Totaal

Totaal

Ontwerpbegroting 2021

1.498

263

165

 

‒ 199

1.727

 

3

49

141

‒ 17

176

1.903

              

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

16

27

‒ 6

 

‒ 21

16

 

‒ 3

‒ 23

14

‒ 4

‒ 16

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

52

‒ 38

1

 

6

21

 

‒ 1

   

‒ 1

20

Kasschuiven en saldoboekingen

30

118

30

 

26

204

 

1

58

50

8

117

321

Totaal mutaties

98

107

25

 

11

241

 

‒ 3

35

64

4

100

341

Realisatie 2021

1.596

370

190

 

‒ 188

1.968

 

0

84

205

‒ 13

276

2.244

Toelichting

Op de spoorbudgetten is in 2021 per saldo € 341 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 287 miljoen aan begrote uitgaven uit latere jaren naar voren is gehaald en € 34 miljoen aan begrote ontvangsten naar latere jaren is doorgeschoven. De naar voren gehaalde uitgaven hebben voor € 227 miljoen betrekking op de aanlegprojecten, voor € 30 miljoen op beheer, onderhoud en vervanging (met name versnelling vervangingen) en voor € 30 miljoen op de geïntegreerde contractvormen (met name spoorstaafschade). De doorgeschoven ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de voorlopige HSL-heffing 2020. De overboeking van per saldo € 20 miljoen uit andere artikelen heeft voornamelijk betrekking op de toegevoegde prijsbijstelling, het terugdraaien van de zbo-correctie voor btw en de overboekingen naar HXII voor de specifieke uitkeringen aan decentrale overheden. Voor een uitgebreide toelichting op deze projecten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Tabel 63 Specificatie per begrotingsnota (bedragen x € 1 miljoen)
 

IF 13.02

IF 13.03

IF 13.04

IF 13.07

IF 13.09

IF 13

IF 17.02

IF 17.03

IF 17.07

IF 17.10

IF 17.09

IF 17

IF 13 +17

Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota

Beheer, onderh. en verv.

Aanleg-projec-ten

Geïnte-greerde contract.

Rente en aflossing

Ontvang-sten

Totaal

Betuwe-route

HSL-Zuid

ERTMS

PHS

Ontvang-sten

Totaal

Totaal

Ontwerpbegroting 2021

1.498

263

165

 

‒ 199

1.727

 

3

49

141

‒ 17

176

1.903

              

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

14

 

‒ 7

 

‒ 4

3

 

‒ 3

   

‒ 3

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

 

23

   

23

 

‒ 1

   

‒ 1

22

Kasschuiven en saldoboekingen

33

174

33

 

‒ 6

234

 

1

52

61

7

121

355

Mutaties voorjaarsnota

47

197

26

 

‒ 10

260

 

‒ 3

52

61

7

117

377

Stand voorjaarsnota

1.545

460

191

 

‒ 209

1.987

 

0

101

202

‒ 10

293

2.280

              

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

 

27

  

‒ 31

‒ 4

  

2

14

‒ 12

4

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

52

‒ 6

  

6

52

     

0

52

Kasschuiven en saldoboekingen

 

‒ 13

   

‒ 13

   

‒ 10

 

‒ 10

‒ 23

Mutaties miljoenennota

52

8

0

 

‒ 25

35

 

0

2

4

‒ 12

‒ 6

29

Stand Miljoenennota

1.597

468

191

 

‒ 234

2.022

 

0

103

206

‒ 22

287

2.309

              

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

3

‒ 1

1

 

13

16

  

‒ 25

 

9

‒ 16

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

 

‒ 54

   

‒ 54

  

1

  

1

‒ 53

Kasschuiven en saldoboekingen

 

‒ 35

‒ 3

 

39

1

  

12

‒ 1

 

11

12

Mutaties najaarsnota

3

‒ 90

‒ 2

 

52

‒ 37

 

0

‒ 12

‒ 1

9

‒ 4

‒ 41

Stand Najaarsnota

1.600

378

189

 

‒ 182

1.985

 

0

91

205

‒ 13

283

2.268

              

Desalderingen en overboekingen binnen artikel

     

0

     

0

0

Overboekingen van en naar andere artikelen

     

0

     

0

0

Kasschuiven en saldoboekingen

‒ 4

‒ 8

1

 

‒ 6

‒ 17

  

‒ 7

  

‒ 7

‒ 24

Mutaties slotwet

‒ 4

‒ 8

1

 

‒ 6

‒ 17

 

0

‒ 7

0

0

‒ 7

‒ 24

              

Realisatie 2021

1.596

370

190

 

‒ 188

1.968

 

0

84

205

‒ 13

276

2.244

Onderdeel B - Kasstromen Infrastructuurfonds (inclusief btw)

Figuur 3 Kasstromen Infrastructuurfonds (inclusief BTW)

Licence