Base description which applies to whole site
+

7. Saldibalans

Tabel 15 Saldibalans per 31 december 2021 van de Staten-Generaal (IIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

       

Passiva

       
   

31-12-2021

 

31-12-2020

     

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Intra-comptabele posten

       

Intra-comptabele posten

       
                       

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

212.062

 

185.602

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

6.302

 

3.604

 

3)

Liquide middelen

0

 

1

             

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

 

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

200.885

 

177.654

 

5)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding Begrotingsreserve

0

 

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

 

0

 

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

278

 

230

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

5.153

 

4.575

 

8)

Kas-transverschillen

0

 

0

             
                       

Subtotaal intra-comptabel

212.340

 

185.833

 

Subtotaal intra-comptabel

212.340

 

185.833

 
                       

Extra-comptabele posten

       

Extra-comptabele posten

       

9)

Openstaande rechten

0

 

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

 

10)

Vorderingen

1.106

 

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

1.106

 

0

 

11a)

Tegenrekening schulden

0

 

0

 

11)

Schulden

0

 

0

 

12)

Voorschotten

58.220

 

75.519

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

58.220

 

75.519

 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

6.500

 

7.523

 

13)

Garantieverplichtingen

6.500

 

7.523

 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

38.542

 

22.352

 

14)

Andere verplichtingen

38.542

 

22.352

 

15)

Deelnemingen

0

 

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

 
                       

Subtotaal extra-comptabel

104.368

 

105.394

 

Subtotaal extra-comptabel

104.368

 

105.394

 
                       

Totaal

316.708

 

291.227

 

Totaal

316.708

 

291.227

 
                       

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2021

Het intracomptabele deel van de saldibalans (financiële posten 1 t/m 8) bevat het resultaat van de financiële transacties in de departementale administratie die een directe relatie hebben met de kasstromen. Deze kasstromen worden via de rekening-courant met het Ministerie van Financiën bijgehouden.

Het extracomptabele deel bevat het saldo van de overige rekeningen die met sluitrekeningen in evenwicht worden gehouden.

De cijfers in de saldibalans zijn vermeld in duizendtallen en afgerond naar boven. Hierdoor kunnen bij het subtotaal en het totaal afrondingsverschillen optreden.

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2021 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 16 Liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Eerste Kamer

0

b) Tweede Kamer

0

   

Totaal

0

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

Tabel 17 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

200.884.538

   

Totaal

200.884.538

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Tabel 18 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen x €)

Intra-comptabele vorderingen

Saldo

a) Vorderingen Kasbeheerders

 

Eerste Kamer

68.632

Tweede kamer

209.370

   

Totaal

278.002

Ad a) Eerste Kamer

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan uit per 31 december 2021 per saldo openstaande vorderingen (€ 2.867) en betalingen (kruisposten € 60.406) die nog verder verwerkt moeten worden. Afwikkeling van deze posten zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Daarnaast is nog een saldo crediteuren (€ 6.659) dat in januari 2022 afgewikkeld zal worden.

Ad b) Tweede Kamer

De vorderingen van de Tweede Kamer hebben betrekking op de nog per 31 december 2021 af te wikkelen voorschotten dienstreizen reizen (€ 94.566), vorderingen op P-Direkt (€ 37.114), voorschotten lonen (€ 27.158) en overige debiteuren en btw verlegd (€ 51.532). Afwikkeling van deze posten zal in 2022 plaatsvinden.

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 19 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Intra-comptabele schulden

Saldo

a) Eerste Kamer

0

b) Tweede Kamer

5.153.981

   

Totaal

5.153.981

Ad a) Eerste Kamer

Per 31 december 2021 heeft de Eerste Kamer geen schulden.

Ad b) Tweede Kamer

De schulden van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit nog af te dragen loonheffingen (€ 2.290.541) en premies (€ 2.763.286) die in januari 2022 worden afgewikkeld. Daarnaast staat er nog een post uit 2020 (IKAP aanwending ad € 11.421) open en is er nog een saldo kruisposten (€ 89.733). Beiden worden in 2022 afgewikkeld.

Ad12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december openstaande voorschotten en van de in 2021 afgerekende voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd naar de Eerste- en Tweede Kamer.

Tabel 20 Overzicht openstaande voorschotten Eerste Kamer naar ontstaansjaar (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

Stand 31-12-2021

t/m 2016

79.796

0

79.796

0

2017

79.439

0

79.439

0

2018

0

0

0

0

2019

382.841

0

382.841

0

2020

537.381

0

425.960

111.421

2021

0

1.179.465

0

1.179.465

Totaal

1.079.457

1.179.465

968.036

1.290.886

Tabel 21 Overzicht openstaande voorschotten Tweede Kamer naar ontstaansjaar (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2021

Verstrekt 2021

Afgerekend 2021

Stand 31-12-2021

t/m 2016

375.331

0

375.331

0

2017

4.261.117

0

4.261.117

0

2018

0

0

0

0

2019

15.427.100

0

15.427.100

0

2020

54.375.059

0

54.191.339

183.720

2021

0

59.318.656

2.573.272

56.745.384

Totaal

74.438.607

59.318.656

76.828.159

56.929.104

Ad a) Eerste Kamer

Het saldo openstaande voorschotten van de Eerste Kamer bestaat voornamelijk uit in 2020 en 2021 verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 813.959). Deze voorschotten worden in de eerste helft van 2022 afgewikkeld. Daarnaast staan nog aan Loyalis verstrekte voorschotten over de periode 2021 open (€ 50.468). Na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaringen zullen de voorschotten in 2022 en volgende jaren worden afgewikkeld. Ook staan nog voorschotten aan NFGD (€ 351.959), de Stichting Parlementaire Geschiedenis (€ 37.000) en aan ProDemos (€ 37.500) open. Deze laatste twee voorschotten zullen conform afspraak in 2023 worden afgewikkeld.

Ad b) Tweede Kamer

Het saldo openstaande voorschotten van de Tweede Kamer bestaat o.a. uit verstrekte voorschotten aan de fracties (€ 43.416.298), voorschotten aan APG over het jaar 2021 (€ 10.885.843) en voorschotten ProDemos (€ 1.907.100). Na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaringen zullen de voorschotten in 2022 worden afgewikkeld. Daarnaast zijn voorschotfacturen aan leveranciers betaald (€ 719.863). In de loop van het jaar 2022 worden deze voorschotfacturen afgewikkeld.

Ad13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Tabel 22 Overzicht garantieverplichting (bedragen in €)
     

Verplichtingen per 1/1

7.522.309

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar (incl. neg. Bijstellingen)

 

+/+

 

7.522.309

 

Tot betaling gekomen in 2021

0

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.023.053

-/-

     

Totaal

6.499.256

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Tabel 23 Overzicht openstaande verplichtingen BiBBV (bedragen in €)
     

Verplichtingen per 1/1

22.351.162

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar (incl. neg. Bijstellingen)

228.746.719

+/+

 

251.097.881

 

Tot betaling gekomen in 2021

212.060.103

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

496.018

-/-

     

Totaal

38.541.759

 

De negatieve bijstelling van het verplichtingenbedrag bestaat uit verschillende inkooporders die zijn binnengekomen voor 2021, die in 2021 zijn afgewikkeld of negatief zijn bijgesteld.

Licence