Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 44 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

1.809

2.248

3.366

3.411

5.382

        

Artikel 3 Woningmarkt

0

0

910

1.607

4.082

Subsidies (regelingen)

E

S

0

0

910

846

2.339

Subsidies (regelingen)

E

I

0

0

725

707

1.719

Opdrachten

E

I

0

0

60

54

24

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

E

I

0

0

46

0

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

1.809

2.248

2.350

1.804

1.300

Subsidies (regelingen)

E

I

0

0

0

17

34

Opdrachten

E

I

0

0

0

40

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

105

75

75

75

0

Bijdrage aan agentschappen

E

S

1.704

2.173

2.275

1.672

1.266

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

106

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

 

I

0

0

106

0

0

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Voor het financieren van de verhuurdersubsidie (eilandelijke taak) wordt structureel een bijdrage verstrekt. Voorwaarde is dat de eilanden de bedragen die zij voor de verhuurdersubsidie op hun eigen begroting hebben staan, inzetten voor volkshuisvestelijke taken (zoals de (nog in te stellen) huurcommissie).

Subsidies (regelingen)

Voor het aanleggen van infrastructuur op woningbouwlocaties (eilandelijke taak) wordt conform afspraak tussen Bonaire en BZK incidenteel een bedrag van € 2,5 mln. overgemaakt, betaald in jaarlijkse tranches. Tevens is een incidentele bijdrage verstrekt vanuit de Flexpools en een incidentele bijdrage om huurders bij particuliere verhuurders te ondersteunen. Beiden lopen nog door in 2022. Ook is een bijdrage verstrekt voor het versnellen van woningbouw op Saba.

Opdrachten

Er zijn opdrachten verstrekt voor nadere analyses rond de betaalbaarheid van wonen (eilandelijke taak, incidenteel). Er opdrachten vanuit BZK verstrekt, aanegzien er op de eilanden de capaciteit en de financiën ontbreken.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Het betreft een incidentele subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) voor het aan de situatie op de BES-eilanden aanpassen van het Diplomastelsel Burgerzaken. Dit is een eilandelijke taak. Het Diplomastelsel Burgerzaken is in 2016 overgedragen van het ministerie van BZK aan de NVVB. Dat omvatte toen alleen de toets- en eindtermen voor burgerzaken in Europees Nederland. Vanuit de BES-eilanden is er ook behoefte om examens te kunnen afleggen volgens het nieuwe diplomastelsel. Hiervoor worden de toetstermen en examenvragen aangepast aan de situatie op de BES-eilanden.

Bijdrage aan agentschappen

De eilandelijke taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en paspoorten. De bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is structureel en betreft ondersteuning van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) reisdocumenten algemeen en de identiteitskaart BES.

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII)

Tabel 45 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

55.503

48.807

56.915

59.432

67.059

        

Artikel 1 Primair onderwijs

17.756

17.511

19.349

26.932

30.177

Subsidies (regelingen)

R

S

457

398

380

1.713

476

Bekostiging

R

S

17.299

17.113

18.969

19.959

23.689

Opdrachten

R

I

0

0

0

815

440

Bijdragen aan medeoverheden

R

S

0

0

0

4.445

5.572

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

  

15.582

15.221

16.509

19.594

22.855

Bekostiging

R

I

15.582

14.962

16.335

18.211

21.532

Subsidies (regelingen)

R

S

0

259

174

1.383

1.323

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

15.973

10.242

15.217

7.504

8.941

Subsidies (regelingen)

  

304

359

467

454

775

Bekostiging

R

S

6.109

5.491

5.316

5.744

6.943

Opdrachten

  

8.511

3.432

3.719

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

1.049

960

5.715

1.306

1.223

Artikel 11 Studiefinanciering

  

3.491

3.210

3.340

2.852

2.554

Inkomensoverdrachten

R

S

3.491

3.210

3.340

2.852

2.554

Artikel 14 Cultuur

  

0

45

0

50

32

Subsidies (regelingen)

R

I

0

0

0

0

26

Opdrachten

R

I

0

0

0

0

6

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

R

S

0

45

0

50

0

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Bekostiging

R

S

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Artikel 25 Emancipatie

  

201

78

0

0

0

Subsidies (regelingen)

R

S

201

78

0

0

0

Toelichting

Artikel 1 Primair onderwijs

Subsidies (regelingen)

Het betreft structurele middelen, die incidenteel zijn ingezet voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in Caribisch Nederland tot een naar Europees Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Het gaat hier om een rijkstaak.

Bekostiging

Het Rijk verstrekt aan de schoolbesturen in Caribisch Nederland lumpsum bekostiging voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Opdrachten

De realisatie van het instrument opdrachten zijn over het algemeen incidenteel en worden ingezet als rijkstaak voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in Caribisch Nederland tot een naar Europees Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Een deel van de realisatie betreft de begeleiding van inkomende studenten uit Caribisch Nederland. Dit is een structurele rijkstaak.

Bijdrage aan medeoverheden

Het betreft structurele middelen, die incidenteel zijn ingezet voor de verbetering van de onderwijshuisvesting zoals vastgesteld in de convenanten onderwijshuisvesting Saba, Bonaire en Sint Eustatius (Caribisch Nederland). Dit betreft een (meerjarige) incidentele rijkstaak.

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt aan de schoolbesturen in Caribisch Nederland lumpsum bekostiging voor de personele kosten en materiële instandhouding. DIt was een incidentele rijkstaak. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Voor het jaar 2021 geldt dat ook de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs voor de schoolbesturen op Caribisch Nederland is opgenomen.

Subsidies (regelingen)

Het betreft middelen die zijn ingezet voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in Caribisch Nederland tot een naar Europees Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Dit is een structurele rijkstaak.

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Subsidies (regelingen)

Het betreft hier incidentele, subsidies ter ondersteuning van het middelbaar beroepsonderwijs in Caribisch Nederland. Het gaat hier om een rijkstaak.

Bekostiging

Deze structurele middelen zijn bedoeld voor het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in Caribisch Nederland. De onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland ontvangen hiervoor lumpsumbekostiging. Ook de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt in Caribisch Nederland wordt vanuit deze middelen bekostigd. Het betreft hier een rijkstaak.

Bijdrage aan medeoverheden

Aan de openbare lichamen in Caribisch Nederland wordt jaarlijks een bijzondere uitkering verstrekt voor de uitvoering van de Wet Sociale Kanstrajecten Jongeren BES (SKJ). Voor de samenwerking met Curaçao, Sint Maarten en Aruba worden middelen beschikbaar gesteld, die bestemd zijn voor het stimuleren van studeren in de regio en het bevorderen van voorzieningen in de regio, mede ten behoeve van de inwoners van Caribisch Nederland. Dit was een incidentele eilandelijke taak.

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdrachten

Dit betreft uitgaven aan studiefinanciering voor studenten uit Caribisch Nederland. Dit is een structurele rijkstaak.

Artikel 14 Cultuur

Subsidies (regelingen)

Het gaat om een incidentele rijkstaak waarbij subsidie is gegeven voor de ondersteuning van Stichting Digitaal Erfgoed Nederland bij het ontplooien van activiteiten in Caribisch Nederland.

Opdrachten

Het betreft een rijkstaak waarbij een incidentele uitgave is gedaan voor de ondersteuning bij een verplichte vierjaarlijkse UNESCO-rapportage over immaterieel erfgoed.

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Bekostiging

De financiering van artikel 16 aan Caribisch Nederland loopt via de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De middelen worden gebruikt voor het doen van verscheidene onderzoeken op de eilanden. Het betreft structurele taken en is een rijkstaak.

Financiën en Nationale Schuld (IX)

Tabel 46 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Financiën en Nationale Schuld (IX) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

16.126

16.191

17.308

14.808

18.068

        

Artikel 1 Belastingen

13.283

13.312

13.879

12.216

14.347

Apparaatsuitgaven

R

S

13.283

13.312

13.879

12.216

14.347

Artikel 2 Financiële markten

2.843

2.879

3.429

2.592

3.721

Garanties

R

S

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

R

S

1.843

1.879

2.429

1.592

2.721

Toelichting

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

Dit betreft de kosten van uitvoering van fiscale wet- en regelgeving en douanetaken in Caribisch Nederland. Dit is een structurele rijkstaak.

Artikel 2 Financiële markten

Garanties

Het Depositogarantiestelsel (DGS) voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) is in de eerste suppletoire wet in 2017 ingesteld om depositohouders op de BES-eilanden te beschermen en financiële stabiliteit op de eilanden te borgen. Dit gebeurt middels een garantie waarbij de Staat garant staat voor eventueel beroep op het DGS. De premie voor deze garantie bedraagt € 1 mln. per jaar en wordt in een begrotingsreserve gestort. Dit betreft een structurele rijkstaak.

Bijdrage aan ZBO's/RWT''s

De verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën ten aanzien van de toezichttaken is dezelfde voor de BES-eilanden als voor Europees Nederland omdat de verhouding tussen de minister en de toezichthouders dezelfde is. Het toezicht op de BES-eilanden is net als in Europees Nederland op afstand geplaatst bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM); de Minister van Financiën is systeemverantwoordelijk. Voor het toezicht op de BES-eilanden ontvangt DNB jaarlijks een overheidsbijdrage en voor het gedragstoezicht op de financiële markten op de BES-eilanden ontvangt de AFM jaarlijks een overheidsbijdrage. Dit is een structurele rijkstaak.

Defensie (X)

Tabel 47 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Defensie (X) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

0

0

0

0

0

        

Artikel 2 Koninklijke Marine

0

0

0

0

0

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

0

0

0

0

0

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

0

0

0

0

0

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

0

0

0

0

0

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

R

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Toelichting

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd betreffen rijkstaken. De hiervoor beschikbare middelen worden door Defensie zelf ingezet en zijn structureel van aard.

Licence