Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat (XIII)

Tabel 48 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

8.566

34.515

67.545

61.327

36.489

        

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

4.149

5.073

6.798

8.153

10.348

Subsidies (regelingen)

E

S

4.114

4.991

6.341

8.114

10.144

Opdrachten

R

I

35

82

217

39

60

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

0

240

0

144

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

0

3.554

15.285

13.500

11.038

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

3.554

15.285

13.500

11.038

Artikel 17 Luchtvaart

1.065

7.043

12.824

17.515

10.944

Subsidies (regelingen)

R

I

647

805

649

691

425

Opdrachten

R

S

418

1.377

1.397

1.364

940

Leningen

R

I

0

0

0

0

3.773

Bijdrage aan agentschappen

E

I

0

4.082

4.422

6.411

5.806

Bijdrage aan medeoverheden

R

I

0

779

6.356

9.049

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

141

12.075

29.498

16.759

96

Subsidies (regelingen)

E

I

0

144

0

0

0

Opdrachten

E

I

0

0

0

0

0

Opdrachten havens CN

E

S

141

9.774

797

45

61

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

2.157

28.701

16.714

35

Artikel 21 Duurzaamheid

1.450

4.471

1.148

2.737

1.374

Opdrachten

R enE

I

1.450

4.471

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

R en E

I

0

0

1.148

2.737

1.374

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

0

531

347

642

624

Subsidies (regelingen)

E

I

0

139

82

77

0

Opdrachten

E

S

0

292

165

131

123

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

0

100

100

434

501

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

1.055

955

855

1.043

1.064

Bijdrage aan agentschappen

R

S

1.055

955

855

1.043

1.064

Artikel 24 Handhaving en toezicht

672

788

735

978

1.001

Bijdrage aan agentschappen

R

S

672

788

735

978

1.001

Artikel 97 Algemeen departement

34

25

55

0

0

Opdrachten

R

S

34

25

55

0

0

Toelichting

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Subsidies (regelingen)

Dit betreft een structurele subsidie voor een betrouwbare en betaalbare drinkwatervoorziening en het vormgeven van afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland. Dit is een eilandelijke taak.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de slotbetaling voor de afbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire die in 2021 gerealiseerd is. Het is een incidentele bijdrage en een eilandelijke taak.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Bijdrage aan medeoverheden

Incidentele aanvullende middelen voor werkzaamheden aan de infrastructuur op Bonaire zijn in een keer voor de periode 2020 ‒ 2023 ter beschikking gesteld. Werkzaamheden aan de infrastructuur zijn een eilandrijke taak.

Artikel 17 Luchtvaart

Subsidies (regelingen)

Incidentele middelen voor het verlagen van de kosten voor de luchtverbindingen op de BES en in het bijzonder Bonaire. Het betreft een rijkstaak.

Opdrachten

Het betreft de aanschaf van apparatuur en installaties ter bevordering van het veilig gebruik van de luchthavens en ter verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er extra incidentele middelen voor de wederopbouw na de orkaan Irma. De luchtvaart is een rijkstaak.

Leningen

Na indiening van de begroting 2021 is besloten tot een eenmalige verhoging van de hypothecaire lening voor Winair. De lening kent een looptijd tot 31 december 2023. Dit is een rijkstaak.

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft voornamelijk de incidentele bijdrage die aan Rijkswaterstaat (RWS) ter beschikking is gesteld voor de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland gericht op het wegwerken van de tekortkomingen ten aanzien van de internationale regelgeving voor de vliegveiligheid en voor de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden als gevolg van de geleden schade door de orkanen Irma en Maria in september 2017. Daarnaast betreft het investeringen voor de aanleg van platformen Bonaire. Deze investeringen zijn nodig om te kunnen voldoen aan internationale ICAO veiligheidsstandaarden. Het betreft een rijkstaak.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten havens CN

Structurele middelen voor het beheer van de havens op de BES. Het beheer is een eilandelijke taak.

Artikel 21 Duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

Een incidentele bijdrage aan de afvalverwerking in Caribisch Nederland waaronder de afvalverwerkingsinstallatie en de verwerking van afgewerkte olie. DIt betreft zowel een eilandelijke taak als een rijkstaak.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico´s

Bijdrage aan medeoverheden

Betreft structurele uitgaven voor omgevingsveiligheidsbeleid als eilandrijke taak.

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdrage aan agentschappen

Structurele middelen voor het KNMI voor werkzaamheden op de BES. Dit is een rijkstaak.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschappen

Structurele middelen voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving en het toezicht op de BES. Dit is een rijkstaak.

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Tabel 49 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

1.625

6.658

8.915

30.177

62.177

        

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

757

741

681

2.523

3.541

Subsidies (regelingen)

R

I

0

90

0

1.843

2.890

Opdrachten

R

I

106

 

30

29

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

R

S

651

651

651

651

651

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

295

2.875

1.443

13.194

26.332

Subsidies (regelingen)

E

S

105

150

467

12.698

25.831

Opdrachten

R

S

190

2.725

976

496

501

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatsverandering

573

3.042

6.791

14.460

32.304

Subsidies (regelingen)

R

S en I

573

3.042

6.791

14.460

32.304

Toelichting

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Subsidies (regelingen)

In 2020 zijn met subsidie de tarieven van internetaansluitingen in Caribisch Nederland tijdelijk verlaagd. Dit is in 2021 voortgezet omdat internetaansluitingen essentieel zijn voor thuiswerken en thuisonderwijs. Aan vijf aanbieders van vaste internetverbindingen is een bedrag van € 2,9 mln uitgekeerd. Dit is een incidentele subsidie en het betreft een rijkstaak.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

EZK financiert het reguliere statistische werkprogramma van CBS voor Caribisch Nederland met een structurele bijdrage van € 0,65 mln. Er worden statistieken en producten geleverd voor allerlei onderwerpen, zoals bevolking, onderwijs, transport, toerisme, prijzen en nutsvoorzieningen. Dit betreft een rijkstaak.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

Dit betreft de kosten van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Caribisch Nederland in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven. Dit is een rijkstaak.

Opdrachten

Naast het reguliere statistische programma zijn er additionele statistieken en onderzoeken uitgevoerd door CBS, onder meer op het gebied van BBP, werken en lonen, inkomens en toerisme. Ook is er in 2021 bijgedragen aan het Blue Destination traject op Bonaire, aan de oprichting van een werkgeverskoepel op Bonaire en voor werkzaamheden door Rijksdienst Caribisch Nederland. DIt is een rijkstaak met structurele bijdrage.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatsverandering

Subsidies (regelingen)

Dit betreft een structurele rijksbijdrage voor netbeheersubsidies aan de energiebedrijven op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba om de netbeheertarieven op hetzelfde niveau te krijgen als in Europees Nederland. Daarnaast ontvangen deze energiebedrijven zowel in 2020 als in 2021 in het kader van de coronamaatregelen Incidenteel een additionele subsidie om de netbeheertarieven op de eilanden in deze jaren naar 0 te verlagen. Tenslotte investeert het ministerie van EZK, omdat de olievoorziening op Bonaire in de problemen dreigde te komen vanwege de politieke en economische situatie in Venezuela, in een beleidsdeelneming in de olieopslag op Bonaire.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

Tabel 50 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal uitgaven

  

1.902

1.391

3.555

3.002

4.065

        

Artikel 22 Natuur en biodiversiteit

1.902

1.391

3.555

3.002

4.065

Opdrachten

R

S

443

1.010

2.572

2.629

0

Bijdrage aan medeoverheden

R

I

1.459

381

983

373

4.065

Toelichting

Artikel 22 Natuur en biodiversiteit

Bijdrage aan medeoverheden

In 2021 is in samenwerking met de Ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat uitvoering gegeven aan het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Dit betreft een incidentele rijkstaak. Voor Bonaire zijn middelen beschikbaar gesteld gericht op erosiebestrijding, waterkwaliteitsverbetering, sargassum bestrijding en landbouwontwikkeling. Daarnaast heeft er compensatie plaatsgevonden van de gederfde inkomsten bestemd voor het beheer van de natuur vanwege de Covid-19 pandemie. Voor Sint Eustatius zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma landherstel waarbinnen erosiebestrijding, landbouwontwikkeling en herbebossing plaatsvindt. Vanwege gederfde inkomsten bestemd voor het beheer van de natuur is het openbaar lichaam gecompenseerd. Vanuit de reguliere inzet heeft ondersteuning plaatsgevonden voor het beheer van de Sababank.

Licence